CORONA-compensatie 2020 (betaald juli en december 2020)

FORFAITAIRE CORONA-COMPENSATIE
Wat?

De subsidies i.k.v. de CORONA-compensatie vormen een vergoeding voor de kosten die residentiële WVG-voorzieningen tijdens de eerste COVID 19-golf hebben gemaakt om de gevolgen van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid te kunnen opvangen.  Het gaat hierbij altijd om de meeruitgaven die de voorzieningen hebben gemaakt.

De residentiële WVG-voorzieningen, met uitzondering van de algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen, ontvangen een subsidie voor de kosten die verband houden met:

de investeringen in roerende en onroerende infrastructuur die noodzakelijk zijn om de opvangcapaciteit te verhogen, aan te passen of in zijn oorspronkelijke staat te herstellen
de financiering van beschermingsmateriaal en desinfecteringsproducten, het testmateriaal, de wasserij en de speciale afvalverwerking

De algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen ontvangen een subsidie voor de kosten die verband houden met:

de investeringen in roerende en onroerende infrastructuur, die noodzakelijk zijn om de opvangcapaciteit te verhogen, aan te passen of in zijn oorspronkelijke staat te herstellen

Voor wie?

De volgende residentiële WVG-voorzieningsvormen krijgen een CORONA-compensatie:

 • de revalidatieziekenhuizen
 • de residentiële revalidatievoorzieningen
 • de psychiatrisch verzorgingstehuizen
 • de woonzorgcentra
 • de centra voor kortverblijf
 • de residentiële voorzieningen in de jeugdhulp
 • de voorzieningen voor personen met een handicap
  • een vergunde zorgaanbieder van niet rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning
  • een multifunctioneel centrum voor minderjarige personen met een handicap
  • een unit voor geïnterneerden
  • een observatie-, diagnose- en behandelingsunit: een observatie-, diagnose- en behandelingsunit
  • een vergunde zorgaanbieder voor zorg en ondersteuning aan geïnterneerde personen
  • een vergunde zorgaanbieder voor niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • de centra voor algemeen welzijnswerk dat voorziet in residentiële opvang
 • de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning voor de zeer korte residentiële opvang, lange residentiële opvang en crisisopvang

De algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen krijgen ook een CORONA-compensatie, maar met andere uitgavenposten en een andere bewijslast dan bovenstaande residentiële WVG-voorzieningsvormen.

Hoeveel?

WVG-voorzieningen excl. voorzieningen personen met handicap en centra algemeen welzijnswerk

De forfaitaire subsidie voor de voorzieningen, vermeld in onderstaande tabel, wordt met de parameters van onderstaande tabel berekend als volgt: het forfaitaire bedrag x het aantal eenheden.  De forfaitaire subsidie wordt automatisch uitbetaald, zonder dat de voorzieningen daartoe een aanvraag moeten indienen.  Deze uitbetaling zal in de loop van de maand juli gebeuren.  

Instellingen Forfaitaire bedrag (in euro)  Eenheid
Algemene ziekenhuizen  500  algemeen of universitair ziekenhuisbed (1)
Universitaire ziekenhuizen    
Psychiatrische ziekenhuizen (2)  200  psychiatrisch ziekenhuisbed (3) of FOR-K-bed
Revalidatieziekenhuizen (2)  200  erkend bed
Residentiële revalidatieziekenhuizen 200  residentiële capaciteitseenheid
Psychiatrische verzorgingstehuizen 200  erkende opname-eenheid of FOR-PVT-bed
 Initiatief van beschut wonen met collectieve woongelegenheid 200  collectieve huisvestingseenheid
Woonzorgcentra  200  erkende woongelegenheid
Centra voor kortverblijf 200  erkende woongelegenheid
Residentiële voorzieningen in de jeugdhulp 100 erkende module verblijf
Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning  100  residentiële opvangplaats in de typemodules zeer korte residentiële opvang, lange residentiële opvang en crisisopvang

(1) Een verantwoord bed, een verantwoord bed chirurgisch dagziekenhuis of een erkend SP-, A- of K-bed, met uitzondering van de bedden met kenletter a(d) en k(d) en met uitzondering van de erkende bedden die tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld om de vrijgekomen middelen en personeel in te kunnen zetten voor de mobiele teams in toepassing van artikel 107 van de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

(2) De psychiatrische en revalidatieziekenhuizen die de minister aanwijst om capaciteitsproblemen in de algemene en universitaire ziekenhuizen door de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid, namelijk de COVID-19-epidemie, op te vangen, ontvangen hetzelfde maximumbedrag als de algemene ziekenhuizen. In dat geval wordt het bedrag verrekend met de forfaitaire subsidie die het psychiatrisch of revalidatieziekenhuis initieel heeft ontvangen.

(3) Een erkend bed in een psychiatrisch ziekenhuis, dat niet erkend is onder kenletter a(d), k(d), t(d) of Tf(pl) en met uitzondering van de erkende bedden die tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld om de vrijgekomen middelen en personeel in te kunnen zetten voor de mobiele teams in toepassing van artikel 107 van de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

Voorzieningen voor personen met een handicap

De forfaitaire subsidie voor de voorzieningen voor personen met een handicap wordt met de parameters van onderstaande tabel berekend als volgt: het forfaitaire bedrag x het gemiddelde aantal gebruikers dat effectief in de voorziening verblijft van 15 tot en met 30/04/2020, zoals bekend bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Voorzieningen voor personen met een handicap  Forfaitaire bedrag in euro
Vergunde zorgaanbieders en ouderinitiatieven 200 per gebruiker die is ingedeeld zorggroep 1 of 2
  100 per gebruiker die is ingedeeld zorggroep 3
Multifunctionele centra 200
Units voor geïnterneerden 200
Observatie-, diagnose- en behandelingsunits  200
Vergunde zorgaanbieders voor zorg en ondersteuning aan geïnterneerde personen 200
Vergunde zorgaanbieders voor NAH 200

Centra algemeen welzijnswerk

De forfaitaire subsidie voor de centra voor algemeen welzijnswerk wordt berekend volgens de volgende formule: 100 euro x het aantal effectief gebruikte opvangplaatsen op 30 april 2020, zoals bekend bij het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (afdeling Welzijn en Samenleving).

BIJKOMENDE SUBSIDIES CORONA-COMPENSATIE
Wat?

De voorzieningen kunnen, naast de bovenstaande forfaitaire subsidie, een bijkomende subsidie aanvragen om de kosten te vergoeden die ook in aanmerking komen voor de forfaitaire subsidies.  Het betreft hier extra kosten die niet gedekt worden door het bedrag van de forfaitaire subsidie.

Daarvoor toont de instelling de volgende kosten aan:

 • de kosten die worden gedekt door de forfaitaire subsidie (enkel als een voorziening een bijkomende subsidie aanvraagt, moet ze voor het forfaitaire luik van de betoelaging dus bewijsstukken indienen of ter beschikking houden)
 • de kosten die aanleiding geven tot het verkrijgen van een bijkomende subsidie

Voor residentiële WVG-voorzieningen, behalve de algemene, universitaire en de psychiatrische ziekenhuizen, komen de kosten van volgende uitgavenposten in aanmerking voor CORONA-subsidies:

 • de gebouwen
 • de toegang tot de gebouwen
 • de toegang tot de omgeving van de gebouwen
 • de tijdelijke infrastructuur
 • de apparatuur en uitrusting
 • het beschermingsmateriaal en de desinfecteringsproducten
 • het testmateriaal
 • de wasserij
 • de speciale afvalverwerking
 • investeringen in ICT-materialen voor het mogelijk maken van contacten tussen cliënt en familie
 • financiering van de arbeidsgeneeskundige dienst voor de uitvoering van de collectieve testing

Voor algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen komen de kosten van volgende uitgavenposten in aanmerking voor CORONA-subsidies::

 • de gebouwen;
 • de toegang tot de gebouwen
 • de toegang tot de omgeving van de gebouwen
 • de tijdelijke infrastructuur
 • de apparatuur en uitrusting

Voor algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen komen de kosten van volgende uitgavenposten NIET in aanmerking voor CORONA-subsidie

 • investeringen die niet worden afgeschreven
 • investeringen waarvan de eenheidskostprijs lager ligt dan 1250 euro, inclusief btw
  • er bestaat geen wettelijke verplichting om investeringen met een eenheidskost van minder dan 1.250 euro af te schrijven
 • de huur van goederen
  • noot: de federale overheid komt tussen in de huur van beperkte duur (bv. minder dan één jaar/duur van de coronacrisis)

Voor wie?

De volgende WVG-voorzieningsvormen kunnen een bijkomende CORONA-compensatie bij het VIPA aanvragen (dezelfde voorzieningsvormen als deze die in aanmerking komen voor de forfaitaire subsidie i.k.v. de CORONA-compensatie):

 • de revalidatieziekenhuizen
 • de residentiële revalidatievoorzieningen
 • de psychiatrisch verzorgingstehuizen
 • de woonzorgcentra
 • de centra voor kortverblijf
 • de residentiële voorzieningen in de jeugdhulp
 • de voorzieningen voor personen met een handicap:
  • een vergunde zorgaanbieder van niet rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning
  • een multifunctioneel centrum voor minderjarige personen met een handicap
  • een unit voor geïnterneerden
  • een observatie-, diagnose- en behandelingsunit: een observatie-, diagnose- en behandelingsunit
  • een vergunde zorgaanbieder voor zorg en ondersteuning aan geïnterneerde personen
  • een vergunde zorgaanbieder voor niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • de centra voor algemeen welzijnswerk die voorzien in residentiële opvang
 • de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning voor de zeer korte residentiële opvang, de lange residentiële opvang en crisisopvang

De algemene, universitaire en psychiatrische ziekenhuizen kunnen ook een bijkomende CORONA-compensatie bij het VIPA aanvragen, maar met andere uitgavenposten en een andere bewijslast dan bovenstaande WVG-voorzieningsvormen.

Hoeveel?

WVG-voorzieningen excl. voorzieningen personen met handicap en centra algemeen welzijnswerk

De som van de forfaitaire subsidie en de bijkomende subsidie kan het maximumbedrag per eenheid, zoals vermeld in onderstaande tabel niet overschrijden.

Instellingen  Maximumbedrag in euro Eenheid
Algemene ziekenhuizen 1.000 algemeen of universitair ziekenhuisbed (1)
Universitaire ziekenhuizen
Psychiatrische ziekenhuizen (2) 600  psychiatrisch ziekenhuisbed (3) of FOR-K-bed
Revalidatieziekenhuizen (2) 600  erkend bed
Residentiële revalidatievoorzieningen 600  residentiële capaciteitseenheid
Psychiatrische verzorgingstehuizen  600  erkende opname-eenheid of FOR-PVT-bed
Initiatief van beschut wonen met een collectieve woongelegenheid 600  collectieve huisvestingseenheid
Woonzorgcentra  600  erkende woongelegenheid
Centra voor kortverblijf  600  erkende woongelegenheid
Residentiële voorzieningen in de jeugdhulp 400  erkende module verblijf
Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning 400  residentiële opvangplaats in de typemodules zeer korte residentiële opvang, lange residentiële opvang en crisisopvang

(1) Een verantwoord bed, een verantwoord bed chirurgisch dagziekenhuis of een erkend SP-, A- of K-bed, met uitzondering van de bedden met kenletter a(d) en k(d) en met uitzondering van de erkende bedden die tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld om de vrijgekomen middelen en personeel in te kunnen zetten voor de mobiele teams in toepassing van artikel 107 van de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

(2) De psychiatrische en revalidatieziekenhuizen die de minister aanwijst om capaciteitsproblemen in de algemene en universitaire ziekenhuizen door de civiele noodsituatie voor de volksgezondheid, namelijk de COVID-19-epidemie, op te vangen, kunnen hetzelfde maximumbedrag aanvragen als de algemene ziekenhuizen. Als het psychiatrisch of revalidatieziekenhuis al een bijkomende subsidie heeft ontvangen, wordt het bedrag verrekend met de bijkomende subsidie die het initieel heeft ontvangen.

(3) Een erkend bed in een psychiatrisch ziekenhuis, dat niet erkend is onder kenletter a(d), k(d), t(d) of Tf(pl) en met uitzondering van de erkende bedden die tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld om de vrijgekomen middelen en personeel in te kunnen zetten voor de mobiele teams in toepassing van artikel 107 van de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

Voorzieningen personen met handicap

De som van het forfaitaire bedrag en het bedrag van de bijkomende subsidie, per in rekening gebrachte gebruiker kan het maximumbedrag zoals vermeld in de volgende tabel niet overschrijden:

Voorzieningen voor personen met een handicap  Maximumbedrag in euro
Vergunde zorgaanbieders en ouderinitiatieven 600 per gebruiker die is ingedeeld in zorggroep 2 of 2
400 per gebruiker die is ingedeeld in zorggroep 3
Multifunctionele centra 600
Units voor geïnterneerden 600
Observatie-, diagnose- en behandelingsunits 600
Vergunde zorgaanbieders voor zorg en ondersteuning aan geïnterneerde personen 600
Vergunde zorgaanbieders voor NAH 600

Centra voor algemeen welzijnswerk

Voor de centra voor algemeen welzijnswerk kan de som van het forfaitaire bedrag en het bedrag van de bijkomende subsidie per effectief gebruikte opvangplaats in rekening wordt gebracht, niet hoger zijn dan 400 euro.

CORONA-compensatie 2021 (betaald december 2021)

Voor wie?

Na de Covid-compensatie van 2020, komen residentiële en niet-residentiële voorzieningen uit de sectoren van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin nu opnieuw in aanmerking voor een forfaitaire Covid-compensatie . 

Welke kosten komen in aanmerking? 

De kosten gemaakt voor het beperken van de gevolgen van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, namelijk de Covid-19-epidemie:

 • Voor de residentiële voorzieningen: de kosten gemaakt voor het aanleggen van een strategische stock aan beschermingsmateriaal voor het overbruggen van een periode van minstens 3 maanden
 • Voor de niet-residentiële voorzieningen: de kosten m.b.t. alle materiële aankopen

Hoe moet de voorziening de kosten verantwoorden?

De voorziening moet op voorhand geen facturen indienen. U houdt de verantwoordingsstukken ter beschikking. Een concrete timing voor controle is nog niet voorzien.
U organiseert zich intussen zodanig dat u de gemaakte kosten in het kader van COVID-19 voor het bedrag van de verstrekte subsidies kunt verantwoorden.

Belangrijk is dat de ingebrachte bedragen voor verantwoording niet al eerder zijn gedekt door een andere COVID-compensatie.

Op welke periode hebben de kosten betrekking?

De periode waarop de kosten voor COVID-compensatie betrekking hebben, loopt vanaf het begin van de COVID-pandemie tot aan het einde. Bijgevolg kunnen aankopen vanaf 1 maart 2020 als verantwoording dienen. 

Hoe kunt u de nieuwe Covid-compensatie krijgen?

Het VIPA betaalt de vergoeding automatisch uit. Bij de betaling neemt het VIPA een betaalreferentie op aan de hand waarvan u de Covid-compensatie kunt herkennen. Deze betaalreferentie (bvb. '1-COVbis-RZ-4638') bevat volgende informatie:

 • het eerste cijfer is een volgnummer;
 • tussen het 1e en 2e gedachtestreepje staat ’COVbis’
 • tussen het 2e en 3e gedachtestreepje staat de afkorting van de zorgvorm ‘RZ=revalidatieziekenhuizen’. Een overzicht van alle afkortingen vindt u in het overzicht afkortingen.
 • het laatste cijfer, ‘4638’ in het voorbeeld, is het HCO-nummer (Health Care Organisation) dat uw voorziening op unieke wijze identificeert. Bij vele kleine bedragen voor dezelfde rechtspersoon werden die voor verschillende voorzieningen gebundeld onder het HCO-nummer van 1 voorziening van de rechtspersoon. Uw HCO-nummer kunt u ook raadplegen op Cobrha Viewer.

Heeft u verdere vragen?

Uw functioneel bevoegde agentschap bezorgt u hierover een communicatie. Contacteer uw functioneel bevoegde agentschap voor verdere vragen over de berekening.

Waar vindt u de regelgeving?

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan instellingen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de vergoeding van bepaalde kosten ten gevolge van de Covid-19-epidemie.

Overzicht van de gebruikte afkortingen voor de zorgvormen die in aanmerking komen:

ARM verenigingen waar armen het woord nemen
CAW centra voor algemeen welzijnswerk
CDV centra voor dagverzorging
CGG centra voor geestelijke gezondheidszorg
CVH centra voor herstelverblijf
DGZ dienst voor gezinszorg
GO dienst voor gastopvang
IBO buitenschoolse opvang (gezinnen met kinderen)
IBW initiatief beschut wonen met collectieve woongelegenheid
INT  units geïnterneerden (personen met handicap)
JH jeugdhulp
KDV opvang baby’s en peuters (gezinnen met kinderen)
LDC lokale dienstencentra
MFCBEG  multifunctionele centra – begeleiding  (personen met handicap)
MFCCDO multifunctionele centra - dagopvang (personen met handicap)
MFCCWO multifunctionele centra - wonen (personen met handicap) 
MWZ dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds
MZ verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
ODB observatie-, diagnose- en behandelingsunits (personen met handicap)
OH dienst voor oppashulp
OSS ondersteunende structuur samenlevingsopbouw
PGO preventieve gezinsondersteuning (gezinnen met kinderen)
PVT psychiatrische verzorgingstehuizen
PZ dienst pleegzorg
REVARES residentiële revalidatievoorzieningen
REVAAMBU ambulante revalidatievoorzieningen
RTH rechtstreeks toegankelijke hulp (personen met handicap)
RZ revalidatieziekenhuizen
VZWBEG vza (*)+ouderinitiatieven-begeleiding (personen met handicap)
VZADO vza + ouderinitiatieven-dagopvang (personen met handicap)
VZAINT vza-geïnterneerden (personen met handicap) 
VZANAH vza-nah (**) (personen met handicap) 
VZAWO vza + ouderinitiatieven- wonen (personen met handicap) 
WZC woonzorgcentra + centra kortverblijf

(*) vza: vergunde zorgaanbieder
(**) nah: niet-aangeboren hersenletsel

CORONA-compensatie 2021: ventilatie (betaald januari 2022)

Waarom?

De overlegcomités van 17 november, 26 november en 3 december benadrukten het belang van extra inspanningen m.b.t. ventilatie.  Efficiënt ventileren en verluchten vormen immers een belangrijke verdedigingslinie bij het beperken van het besmettingsrisico van COVID-19 en andere infectieziektes. In gesloten, slecht geventileerde ruimten kunnen infectieuze microdruppels tot 3 uur lang in de lucht blijven en mensen besmetten op meer dan 1,5 m.

Als indicator voor ventilatie wordt vaak de CO2-concentratie gebruikt. Naast de aerosolen die bij ademhaling vrijkomen en bij besmette personen virussen bevatten, ademen mensen immers ook CO2 uit, een gas waarvan de concentratie in de lucht eenvoudig te meten is. Sowieso is het al belangrijk om de CO2-concentratie in een ruimte op elk moment zo laag mogelijk te houden (max. 900 ppm), in tijden van COVID 19 des te meer. Een CO2-meting laat toe deze concentratie te monitoren, de ventilatieniveaus te controleren en bij te sturen waar nodig.

Voor wie is de compensatie ventilatiemaatregelen en zelftesten?

Na de Covid-compensatie van 2020 en deze van begin december 2021, komen residentiële en niet-residentiële voorzieningen uit de sectoren van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin nu ook in aanmerking voor een forfaitaire vergoeding voor de kosten m.b.t. ventilatiemaatregelen.  

Welke kosten komen in aanmerking? 

De kosten gemaakt in het kader van de ventilatiemaatregelen, zoals de aankoop van CO2-meters en zelftesten, komen in aanmerking.

Meer info over ventilatie, CO2-meters en het gebruik ervan, vindt u via onderstaande links:

Hoe moet de voorziening de kosten verantwoorden?

De voorziening moet op voorhand geen facturen indienen. U houdt de verantwoordingsstukken ter beschikking. Een concrete timing voor controle is nog niet voorzien. U organiseert zich intussen zodanig dat u de gemaakte kosten in het kader van de ventilatiemaatregelen voor het bedrag van de verstrekte subsidies kunt verantwoorden.

Belangrijk is dat de ingebrachte bedragen voor verantwoording niet al eerder zijn gedekt door een andere compensatie.

Op welke periode hebben de kosten betrekking?

De periode waarop de kosten voor COVID-compensatie betrekking hebben, loopt vanaf het begin van de COVID-pandemie tot aan het einde. Bijgevolg kunnen aankopen vanaf 1 maart 2020 als verantwoording dienen. 

Hoe kunt u de nieuwe compensatie krijgen?

Het VIPA betaalt de vergoeding automatisch uit. Bij de betaling neemt het VIPA een betaalreferentie op aan de hand waarvan u de ventilatiecompensatie kunt herkennen. Deze betaalreferentie (bvb. '1-COVbis-RZ-4638') is dezelfde als bij de Covid-compensatie-bis (met andere betaaldatum) en bevat volgende informatie:

 • het eerste cijfer is een volgnummer;
 • tussen het 1e en 2e gedachtestreepje staat ’COVbis’
 • tussen het 2e en 3e gedachtestreepje staat de afkorting van de zorgvorm ‘RZ=revalidatieziekenhuizen’. Een overzicht van alle afkortingen vindt u in het overzicht afkortingen.
 • het laatste cijfer, ‘4638’ in het voorbeeld, is het HCO-nummer (Health Care Organisation) dat uw voorziening op unieke wijze identificeert. Bij vele kleine bedragen voor dezelfde rechtspersoon werden die voor verschillende voorzieningen gebundeld onder het HCO-nummer van 1 voorziening van de rechtspersoon. Uw HCO-nummer kunt u ook raadplegen op Cobrha Viewer.

In deze gedetailleerde excel vindt u een overzicht van zowel de betalingen voor de Covid-compensatie II van begin december als deze van de huidige ventilatiecompensatie.

Heeft u verdere vragen?

Uw functioneel bevoegde agentschap bezorgt u hierover een communicatie. Contacteer uw functioneel bevoegde agentschap voor verdere vragen over de berekening.

Waar vindt u de regelgeving?

Overzicht van de gebruikte afkortingen voor de zorgvormen die in aanmerking komen

ARM verenigingen waar armen het woord nemen
CAW centra voor algemeen welzijnswerk
CDV centra voor dagverzorging
CGG centra voor geestelijke gezondheidszorg
CVH centra voor herstelverblijf
DGZ dienst voor gezinszorg
GO dienst voor gastopvang
IBO buitenschoolse opvang (gezinnen met kinderen)
IBW initiatief beschut wonen met collectieve woongelegenheid
INT units geïnterneerden (personen met handicap)
JH jeugdhulp
KDV opvang baby’s en peuters (gezinnen met kinderen)
LDC lokale dienstencentra
MFCBEG multifunctionele centra – begeleiding  (personen met handicap)
MFCCDO multifunctionele centra - dagopvang (personen met handicap)
MFCCWO multifunctionele centra - wonen (personen met handicap) 
MWZ dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds
MZ verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
ODB observatie-, diagnose- en behandelingsunits (personen met handicap)
OH dienst voor oppashulp
OSS  ondersteunende structuur samenlevingsopbouw
PGO preventieve gezinsondersteuning (gezinnen met kinderen)
PVT psychiatrische verzorgingstehuizen
PZ dienst pleegzorg
REVARES residentiële revalidatievoorzieningen
REVAAMB ambulante revalidatievoorzieningen
RTH rechtstreeks toegankelijke hulp (personen met handicap)
RZ revalidatieziekenhuizen
VZABEG  vza (*) +ouderinitiatieven-begeleiding (personen met handicap)
VZADO vza (*) + ouderinitiatieven-dagopvang (personen met handicap)
VZAINT vza (*)-geïnterneerden (personen met handicap) 
VZANAH vza-nah (**) (personen met handicap) 
VZAO vza (*) + ouderinitiatieven- wonen (personen met handicap) 
WZC woonzorgcentra + centra kortverblijf

(*) vza: vergunde zorgaanbieder
(**) nah: niet-aangeboren hersenletsel