Slachtofferzorg in België bestaat uit drie pijlers:

  1. slachtofferbejegening;
  2. slachtofferonthaal;
  3. slachtofferhulp.

Slachtofferhulp en – sinds de 6e staatshervorming – slachtofferonthaal vallen onder de bevoegdheid van de gemeenschappen en worden voor Vlaanderen en Brussel opgevolgd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Slachtofferbejegening

Slachtofferbejegening valt onder de bevoegdheid van de politie.

Slachtofferhulp

De afdeling Welzijn en Samenleving volgt slachtofferhulp binnen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) in Vlaanderen en Brussel op. We blijven daarbij ook aandacht hebben voor de opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers. In 2016-2017 willen we hier uitvoering aan geven door enerzijds (het continueren van) de ondersteuning van Rondpunt vzw. Daarnaast evalueren we binnen de stuurgroep Opvang Verkeersslachtoffers de uitvoering van de aanbevelingen van de Staten-generaal voor een betere Opvang en Begeleiding van Verkeersslachtoffers.

Lees meer

Slachtofferonthaal

De afdeling Justitiehuizen staat in voor het slachtofferonthaal. De concrete uitvoering van deze opdracht gebeurt door de diensten slachtofferonthaal van de Justitiehuizen. Het centrale bestuur van de afdeling staat in voor de ondersteuning van de verschillende diensten slachtofferonthaal en voor de ondersteuning van het College van procureurs-generaal bij het uitwerken van het slachtofferbeleid.

Lees meer