Missie en visie

Missie

Wij bouwen mee aan een gelijkwaardige participatie en evenwaardige kansen in de samenleving voor iedereen, in het bijzonder de meest kwetsbaren.

Visie (op welke wijze proberen we de missie te realiseren)

We zijn een innoverende en geïntegreerde organisatie die op gefundeerde wijze efficiënt en participatief werkt en samenwerkt om duurzame resultaten te halen voor het welzijn van iedereen en in het bijzonder de meest kwetsbaren. Als organisatie hebben we aandacht voor het welbevinden van onze medewerkers en creëren we een aangename en respectvolle werkomgeving. We zetten de talenten van onze medewerkers doelgericht in en blijven investeren in expertise, deskundigheid en vaardigheden.

Organogram van de afdeling

De afdeling Welzijn en Samenleving bestaat uit vier teams:

Subsidiëring en Ondersteuning 

Het team Subsidiëring en Ondersteuning staat in voor

 • Het secretariaat en (administratieve) ondersteuning van de andere teams in de afdeling
 • Beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering inzake financieel beleid en het beleid rond loon- en arbeidsvoorwaarden
 • Subsidiëring van erkende organisaties (centra voor algemeen welzijnswerk, centra voor tele-onthaal, verenigingen waar armen het woord nemen, maatschappelijk opbouwwerk, autonoom vrijwilligerswerk, samenwerkingsverbanden van diensten voor schuldbemiddeling, begeleiding van arbeidsmatige activiteiten, casemanagement zorg,  ....), koepel- en partnerorganisaties in het welzijnswerk en projecten
 • Interne controle, monitoring en rapportering
 • Opvolgen van de begroting
 • Financiële controle en analyse van gesubsidieerde voorzieningen
 • De coördinatie van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) voor de social / non-profitsector

Welzijnswerk

Het team Welzijnswerk geeft beleidsadvies en ondersteuning aan de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding rond volgende thema’s: sociaal werk, waaronder algemeen en forensisch welzijnswerk (slachtofferhulp, justitieel welzijnswerk, dak- en thuislozenzorg, eerstelijnshulp bij relaties en scheiding, eerstelijnsbijstand bij persoonlijke en psychische problemen, enz.), maatschappelijk opbouwwerk, …

Het team Welzijnswerk erkent het maatschappelijk opbouwwerk, centra voor algemeen welzijnswerk en centra voor teleonthaal. Het team staat in voor de behandeling van deze erkenningsdossiers en de inhoudelijke opvolging van de erkende organisaties.

Armoedebestrijding 

Het team Armoedebestrijding coördineert en ondersteunt het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid en levert in dit kader advies aan de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

 • Coördineren van de opmaak, de opvolging en de uitvoering van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en het globaal plan ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid.
 • Zorgen voor informatieuitwisseling en afstemming tussen de aandachtsambtenaren inzake armoedebestrijding en de sector.
 • Ondersteunen van de voorbereiding van en de afstemming tussen internationale, federale en intergewestelijke dossiers.
 • Informeren en ondersteunen van de ambtenaren belast met de uitvoering van een armoedetoets.
 • Zorgen voor de (financiële) ondersteuning van organisaties en belangrijke initiatieven op het vlak van armoedebestrijding.

Het team geeft daarnaast beleidsadvies en ondersteuning aan de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding voor wat armoedebestrijding binnen WVG betreft.

Het team zorgt voor de erkenning en de inhoudelijke opvolging van de verenigingen waar armen het woord nemen en de diensten voor schuldbemiddeling.

Het team verleent advies over organisaties die een erkenning hebben aangevraagd bij de POD Maatschappelijke Integratie voor gratis voedselbedeling met Europese middelen. Het team verleent ook advies aan de minister over organisaties die een erkenning hebben aangevraagd bij de FOD Financiën in functie van het verlenen van attesten inzake fiscale aftrekbaarheid van giften.

Lokaal Sociaal Beleid 

Het team Lokaal Sociaal Beleid geeft beleidsadvies en ondersteuning aan de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding voor wat volgende thema’s betreft:

 • lokaal sociaal beleid
 • vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en vrijwilligerswerk
 • Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)
 • werk- en zorgtrajecten

Het team staat in voor de erkenning en de inhoudelijke opvolging van de autonome vrijwilligersorganisaties, de erkenning van de begeleiders van arbeidsmatige activiteiten en de mandatering van de casemanagers Zorg (in het kader van activeringstrajecten).

Op regionaal niveau staat het team in voor het ondersteunen van lokale besturen in de uitvoering van lokaal sociaal beleid.

 • Het team stimuleert en ondersteunt lokale besturen en regionale netwerken in het realiseren van sociale grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen (lokaal sociaal beleid)
 • Het team stimuleert ouderenbeleidsparticipatie in lokale besturen en lokale seniorenadviesraden en ondersteunt hen in dit kader

E-mail: welzijnensamenleving@vlaanderen.be
Tel.: 02 553 33 30