Missie en visie

Missie

Wij bouwen mee aan een gelijkwaardige participatie en evenwaardige kansen in de samenleving voor iedereen, in het bijzonder de meest kwetsbaren.

Visie (op welke wijze proberen we de missie te realiseren)

We zijn een innoverende en geïntegreerde organisatie die op gefundeerde wijze efficiënt en participatief werkt en samenwerkt om duurzame resultaten te halen voor het welzijn van iedereen en in het bijzonder de meest kwetsbaren. Als organisatie hebben we aandacht voor het welbevinden van onze medewerkers en creëren we een aangename en respectvolle werkomgeving. We zetten de talenten van onze medewerkers doelgericht in en blijven investeren in expertise en deskundigheid.

Organogram van de afdeling

De afdeling Welzijn en Samenleving bestaat uit vijf teams:

Het team Subsidiëring en Financiën staat in voor

 • beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering inzake financieel beleid en het beleid rond loon- en arbeidsvoorwaarden,
 • subsidiëring van erkende organisaties (centra voor algemeen welzijnswerk, centra voor tele-onthaal, verenigingen waar armen het woord nemen, instituten voor samenlevingsopbouw, autonoom vrijwilligerswerk, commissies juridische bijstand, samenwerkingsverbanden van diensten voor schuldbemiddeling, ....), koepel- en partnerorganisaties in het welzijnswerk en projecten
 • uitbetaling van leefvergoedingen aan personen onder elektronisch toezicht
 • interne controle, monitoring en rapportering.
 • opvolgen begroting
 • financiële controle en analyse van gesubsidieerde voorzieningen
 • de coördinatie van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) voor de social / non-profitsector
   

Het team Welzijnswerk geeft beleidsadvies en ondersteuning aan de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin rond volgende thema’s m.b.t.

 • algemeen welzijnswerk
 • forensisch welzijnswerk
 • samenlevingsopbouw
 • vrijwilligerswerk
 • schuldbemiddeling
 • armoedebestrijding
 • ...

Het team Welzijnswerk erkent tal van organisaties: armoedeverenigingen, instituten voor samenlevingsopbouw, centra voor algemeen welzijnswerk, vrijwilligersorganisaties, diensten voor schuldbemiddeling, centra voor teleonthaal,...

Het team staat in voor de behandeling van deze erkenningsdossiers en de inhoudelijke opvolging van de erkende organisaties.
 

Het team Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden coördineert de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in de Vlaamse en Brusselse gevangenissenen en coördineert de Vlaamse zorg- en dienstverlening voor geïnterneerden.

 • Op bovenlokaal niveau overlegt het team met de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen en het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen 
 • Op lokaal niveau leiden de beleidscoördinatoren de hulp- en dienstverlening in de gevangenis in goede banen. Ze doen dit samen met de gevangenisdirectie en de verantwoordelijken van de verschillende hulp- en dienstverlenende organisaties.
   

Het team Lokaal Sociaal Beleid en Armoedebestrijding coördineert en ondersteunt op bovenlokaal niveau het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid en levert in dit kader advies aan de Vlaamse minister bevoegd voor armoedebestrijding.

 • Bijdragen tot de opmaak, de opvolging en de uitvoering van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.
 • Zorgen voor informatieuitwisseling en afstemming tussen de aandachtsambtenaren inzake armoedebestrijding en de sector.
 • Ondersteunen de voorbereiding van en de afstemming tussen internationale, federale en intergewestelijke dossiers.
 • Informeren en ondersteunen de ambtenaren belast met de uitvoering van een armoedetoets en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeoordeling van de uitgevoerde reguleringsimpactanalyses op het vlak van armoedetoetsing.
 • Zorgen voor de (financiële) ondersteuning van organisaties en belangrijke initiatieven op het vlak van armoedebestrijding.

Het team geeft daarnaast beleidsadvies en ondersteuning aan de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor wat lokaal sociaal beleid, ouderenbeleidsparticipatie en armoedebestrijding binnen WVG betreft.

Op regionaal niveau staat het team in voor het ondersteunen van lokale besturen in de uitvoering van lokaal sociaal beleid, het armoedebestrijdingsbeleid en (lokale) ouderenbeleidsparticipatie.

 • Lokale besturen stimuleren en ondersteunen in de uitvoering van armoedebestrijdingsbeleid
 • Lokale besturen en regionale netwerken stimuleren en ondersteunen in het realiseren van sociale grondrechten van maatschappelijk kwetsbare groepen (lokaal sociaal beleid)
 • Stimuleren van ouderenbeleidsparticipatie in lokale besturen en lokale seniorenadviesraden  stimuleren en hen ondersteunen in dit kader  

 
Het team Ondersteuning Werking ondersteunt de andere teams in de afdeling en het afdelingshoofd op het vlak van

 • secretariaat
 • (interne) communicatie
 • informatiebeleid
 • documentbeheer
 • algemeen beleid
 • ondersteuning

E-mail: welzijnensamenleving@vlaanderen.be
Tel.: 02 553 33 30