Als u veroordeeld bent tot een gevangenisstraf van meer dan drie jaar (of tot meerdere straffen die samen meer dan drie jaar bedragen) kan de strafuitvoeringsrechtbank u beperkte detentie toekennen. Dit betekent dat u de toestemming krijgt om overdag de gevangenis te verlaten. ’s Avonds en ’s nachts verblijft u in de gevangenis.

Voorwaarden

U moet bepaalde voorwaarden naleven. De voorwaarden zijn aan uw situatie aangepast. Het doel van de voorwaarden is dat u geen nieuwe feiten pleegt.

  • Eén van de voorwaarden is dat een justitieassistent u opvolgt.
  • U verlaat overdag de gevangenis om bijvoorbeeld een opleiding of therapie te volgen, te werken of werk te zoeken, of om familiaal belang.
  • U mag de gevangenis maximaal 16 uur verlaten.

Procedure

  • De gevangenisdirecteur, het openbaar ministerie en de strafuitvoeringsrechtbank kunnen aan het justitiehuis vragen na te gaan of de opvangplaats waar u het penitentiair verlof wilt doorbrengen, geschikt is. De justitieassistent gaat dan langs op de plaats waar u wilt verblijven. Hij vraagt het standpunt van de personen die op het adres verblijven en gaat de omstandigheden na waarin u zal verblijven. Hij maakt een verslag (maatschappelijke enquête) op van dit huisbezoek.
  • De justitieassistent nodigt u uit voor een eerste gesprek in het justitiehuis. Hij maakt samen met u het uurrooster op waaraan u zich moet houden en bespreekt de voorwaarden die u moet naleven.
  • De justitieassistent heeft regelmatig een gesprek met u op zijn kantoor en gaat na of u problemen heeft bij het naleven van de voorwaarden.
  • De justitieassistent brengt regelmatig verslag uit aan de strafuitvoeringsrechtbank, die toeziet op uw dossier. Het verslag bevat gegevens over uw levenssituatie en de voorwaarden die u moet naleven.
  • De strafuitvoeringsrechtbank kan de voorwaarden aanpassen, schorsen of nader omschrijven.
  • Als u het uurrooster of de voorwaarden niet naleeft, nodigt de justitieassistent u uit voor een gesprek. U krijgt dan de kans uit te leggen wat er is misgelopen. De justitieassistent maakt hiervan een verslag op en stuurt dit naar de strafuitvoeringsrechtbank.

De strafuitvoeringsrechtbank kan de beperkte detentie schorsen of herroepen. U moet dan opnieuw naar de gevangenis.

De rechtbank kan u ook een nieuwe kans geven, de voorwaarden aanpassen of nieuwe voorwaarden opleggen.

Beperkte detentie maakt deel uit van een integratietraject. Na afloop kan bekeken worden of een elektronisch toezicht of een voorwaardelijke invrijheidstelling kan volgen.

Meer weten?

Meer informatie over de strafuitvoeringsrechtbanken

Het onderstaande filmpje geeft meer uitleg over de begeleidingsopdrachten en de rol van de justitieassistent.