U hebt een misdrijf gepleegd, maar lijdt aan een geestesstoornis. Die geestesstoornis maakt dat u niet voldoende in staat bent om uw daden te controleren. De rechter kan daarom beslissen u te interneren. Dit doet de rechter met een dubbel doel:

  • de maatschappij beschermen
  • u de nodige zorgen bieden zodat u opnieuw een plaats kan innemen in de maatschappij

Voorwaarden

Aan volgende drie voorwaarden moet voldaan worden om tot een internering te kunnen overgaan:

  • u heeft een misdrijf gepleegd dat de fysieke of psychische integriteit van derden aantast of bedreigt
  • u lijdt op het ogenblik van de beslissing aan een geestesstoornis die uw oordeelsvermogen of de controle over uw daden tenietdoet of ernstig aantast
  • het gevaar bestaat dat u opnieuw strafbare feiten pleegt

Procedure

De gerechtelijke overheid kan tijdens de gerechtelijke procedure een psychiatrisch deskundigenonderzoek aanvragen bij vermoeden van een dergelijke situatie. Dit psychiatrisch deskundigenonderzoek is een vereiste voor internering. Als uit het onderzoek blijkt dat aan de voorwaarden is voldaan, kan de rechtbank de internering uitspreken.

Tijdens de volledige gerechtelijke procedure moet u zich verplicht laten bijstaan door een advocaat. Daarnaast kan u zich tijdens het deskundigenonderzoek ook door een arts laten bijstaan.

Wanneer u geïnterneerd bent, beslist de kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM) hoe de internering concreet zal verlopen. Zo kan de KBM u in een forensisch psychiatrisch centrum plaatsen, waar u verplicht moet verblijven. De KBM kan u ook in vrijheid stellen op proef. In dat geval moet u voorwaarden naleven en volgt een justitieassistent uw situatie op. Een voorwaarde kan zijn dat u zich in een gespecialiseerde instelling laat opnemen en behandelen.

De justitieassistent heeft regelmatig een gesprek met u op zijn/haar kantoor en gaat na of u problemen heeft bij het naleven van de voorwaarden. Hij/zij brengt verslag uit aan de KBM. Het verslag bevat gegevens over uw levenssituatie en de voorwaarden die u moet naleven. De KBM kan de voorwaarden aanpassen, schorsen of nader omschrijven. Ze herbekijkt op regelmatige tijdstippen uw situatie.