U hebt een misdrijf gepleegd, maar lijdt aan een geestesstoornis. Die geestesstoornis maakt dat u niet voldoende in staat bent om uw daden te controleren. De rechter kan daarom beslissen u te interneren, en dat met een dubbel doel:

 • De maatschappij beschermen.
 • U de nodige zorgen bieden zodat u opnieuw een plaats kan innemen in de maatschappij.

Procedure

Voorafgaand aan de eerste zitting van de kamer voor de bescherming van de maatschappij vraagt het openbaar ministerie aan het justitiehuis om een maatschappelijke enquête uit te voeren indien u niet verblijft in een inrichting. De justitieassistent nodigt u dan uit in het justitiehuis en komt vervolgens bij u op huisbezoek. Hij maakt hiervan een verslag op zodat de kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM) met kennis van zaken een beslissing kan nemen over de uitvoering van de internering.

De KBM bepaalt vervolgens hoe de internering wordt uitgevoerd.

 • De KBM beslist of u vrij op proef thuis kan wonen, of kiest de inrichting waar u zal verblijven.
 • Ze kan toestaan dat u overdag gaat werken, en ’s avonds terug naar de inrichting komt (beperkte detentie), of dat u enkele dagen bij uw familie, vrienden of in een onthaalcentrum doorbrengt (verlof).
 • Ze kan tijdens de internering beslissen dat u naar een andere inrichting wordt overgebracht.
 • Ze kan u elektronisch toezicht toekennen.

U moet in uw contacten met de KBM bijgestaan of vertegenwoordigd worden door een advocaat.

Maatschappelijke enquête/beknopt voorlichtingsrapport

De kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM) kan voorafgaand aan een eventuele toekenning van een uitgaansvergunning, verlof, invrijheidstelling op proef, beperkte detentie of elektronisch toezicht aan het justitiehuis vragen om een maatschappelijke enquête uit te voeren of een beknopt voorlichtingsrapport op te stellen. De KBM kan dit ook vragen voor de evaluatie van een toegekend verlof.

Bij een maatschappelijke enquête gaat de justitieassistent na of een uitgaansvergunning, verlof, invrijheidstelling op proef, beperkte detentie of elektronisch toezicht een mogelijkheid voor u is en welke voorwaarden eventueel aangepast zijn aan uw situatie. De justitieassistent gaat dan langs (huisbezoek) op de plaats waar u wilt verblijven. Hij vraagt het standpunt van de personen waarmee u samenleeft en gaat de omstandigheden na waarin u zal verblijven. Hij maakt een verslag op van dit huisbezoek.  Op die manier kan de KBM met kennis van zaken een beslissing nemen en gepaste voorwaarden opleggen.

Het beknopt voorlichtingsrapport is een korter verslag dan dat van een maatschappelijke enquête. Hierin wordt geantwoord op een specifieke vraag van de KBM. Het beknopt voorlichtingsrapport kan een aanvulling zijn op een eerder uitgevoerde maatschappelijke enquête.

Ook de directeur of de verantwoordelijke van de inrichting waar u verblijft, kan zo’n maatschappelijke enquête of beknopt voorlichtingsrapport aan het justitiehuis vragen voor zijn advies aan de KBM.

Invrijheidstelling op proef bij internering

De kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM) kan u op proef vrijlaten. In dat geval legt de KBM voorwaarden op die u moet naleven.

 • De justitieassistent heeft regelmatig een gesprek met u in het justitiehuis, bij u thuis of in de instelling waar u volgens de voorwaarden moet verblijven. De justitieassistent gaat na welke inspanningen u levert om de voorwaarden na te leven.
 • De justitieassistent brengt hiervan verslag uit aan de KBM.
 • Als u de voorwaarden niet naleeft, of als u een gevaar vormt voor uzelf of anderen, kan de KBM beslissen om uw invrijheidstelling te schorsen, te herroepen, de voorwaarden te herzien of om de internering op een andere manier uit te voeren (zie hoger).

Eén maand voor het einde van uw proeftermijn beslist de KBM of u al dan niet definitief in vrijheid wordt gesteld en de internering daarmee te beëindigen.

 • De justitieassistent maakt daarom drie maanden voor het einde van uw proeftermijn een verslag op voor de KBM.
 • De KBM beoordeelt of uw geestestoestand voldoende is gestabiliseerd.
 • Als de KBM de definitieve invrijheidstelling niet toekent, kan zij uw proeftermijn verlengen voor twee jaar. De KBM kan daarbij dezelfde voorwaarden behouden of kan deze voorwaarden aanpassen, maar kan ze niet verscherpen.

Beperkte detentie bij internering

De kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM) kan u een beperkte detentie toekennen. Dit betekent dat u de inrichting waarin u verblijft overdag mag verlaten om te gaan werken, een opleiding of begeleiding te volgen…

De KBM bepaalt het programma en de voorwaarden van de beperkte detentie en de justitieassistent staat in voor de concrete uitwerking ervan.

 • De justitieassistent heeft regelmatig een gesprek met u in het justitiehuis. De justitieassistent gaat na of u problemen heeft bij het naleven van het uurrooster en de voorwaarden.
 • De justitieassistent brengt hiervan verslag uit aan de KBM en bezorgt hiervan een kopie aan de inrichting waar u verblijft.
 • Als u het uurrooster of de voorwaarden niet naleeft, of als u een gevaar vormt voor uzelf of anderen, kan de KBM beslissen om de beperkte detentie te schorsen, te herroepen, de voorwaarden te herzien of om de internering op een andere manier uit te voeren (zie hoger).

Elektronisch toezicht bij internering

De kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM) kan u elektronisch toezicht toekennen. Dit betekent dat u uw verblijfplaats enkel mag verlaten tijdens bepaalde uren. U krijgt een enkelband en er wordt in uw verblijfplaats een bewakingsbox geïnstalleerd. De enkelband zendt via die bewakingsbox een signaal naar een centrale computer die registreert of u al dan niet op het verplichte adres bent.

De KBM bepaalt de termijn van het elektronisch toezicht. Deze termijn mag maximum zes maanden bedragen en kan door de KBM eenmaal verlengd worden met maximum zes maanden.

De KBM bepaalt ook het programma (de voorwaarden) van het elektronisch toezicht. De justitieassistent staat in voor de concrete uitwerking ervan. U krijgt een uurrooster dat u strikt moet respecteren. Dit uurrooster vermeldt de momenten waarop u thuis moet zijn en waarop u het huis mag verlaten om verplichte activiteiten (werken, zoeken naar werk, opleiding, therapie…) of vrijetijdsactiviteiten uit te voeren.

 • De justitieassistent heeft regelmatig een gesprek met u, meestal bij u thuis. De justitieassistent gaat na welke inspanningen u levert om het uurrooster en de voorwaarden na te leven.
 • De justitieassistent brengt hiervan verslag uit aan de KBM.
 • Als u het uurrooster of de voorwaarden niet naleeft, of als u een gevaar vormt voor uzelf of anderen, kan de KBM beslissen om het elektronisch toezicht te schorsen, te herroepen, de voorwaarden te herzien of om de internering op een andere manier uit te voeren (zie hoger).