Intrafamiliaal geweld (IFG) is een omvangrijk maatschappelijk probleem. Het is complex en verweven met problemen op verschillende levensdomeinen, zoals huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren en lichamelijk functioneren. Dat maakt het voor individuele diensten vaak moeilijk om het geweld enkel vanuit hun eigen middelen en expertise te stoppen.

Algemeen

De Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld is een samenwerkingsverband tussen partners uit drie sectoren: politie en parket, hulpverlening en bestuur. De kern van deze aanpak bestaat er in om het cliëntsysteem centraal te stellen, het aanbod rond de cliënten op te bouwen en de organisaties naar de cliënten toe te bewegen in plaats van andersom. Met deze methodiek worden situaties van intrafamiliaal geweld op een multidisciplinaire manier aangepakt.

Kernpartners zijn Vertrouwenscentra Kindermishandeling, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Agentschap Jongerenwelzijn, vertegenwoordiging vanuit de regionale netwerken geestelijke gezondheidszorg, Justitiehuizen, lokale politie en parket. Deze kernpartners, eventueel aangevuld met netwerkpartners, spreken per regio af hoe ze in concrete situaties informatie delen. Zo kunnen ze komen tot een gecoördineerde samenwerking in de betrokken gezinnen.

De afdeling Justitiehuizen neemt de coördinatie op zich, zowel voor het opzetten van de samenwerking als voor de operationele aspecten ervan. Het operationeel team werkt volgens een procesmatige aanpak met volgende stappen:

  • Aanmelding

De ontvankelijkheid van de casus wordt nagegaan. Ondertussen blijven de afzonderlijke partners verantwoordelijk voor hun eigen (crisis)interventies.

  • Dossiervorming en analyse

Multidisciplinaire bespreking van het dossier op een overleg. Voor elk dossier wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierbij worden acties beslist en toegewezen aan de betrokken professionals.

  • Toewijzing casusregie

In elk dossier wordt een casusregisseur aangeduid.

  • Uitvoering en monitoring van de “één gezin, één plan-aanpak”

Dit wordt uitgevoerd door de betrokken diensten en gecoördineerd door de casusregisseur. In een aantal regio’s is deze methodiek ingebed in een Family Justice Center (FJC). Meer info hierover vindt u op de website van de regionale coördinatiepunten.

Voorwaarden

Het gaat om situaties van intrafamiliaal geweld waar de gezinssituatie als heel onveilig wordt ingeschat. Andere reguliere vormen van (samen)werking vormen geen goede basis voor een efficiënte aanpak.

De situaties moeten bovendien voldoen aan een combinatie van volgende tegelijkertijd voorkomende criteria:

  • de situatie is erg complex en vraagt om een gecombineerde en afgestemde aanpak van welzijns- en gezondheidsdiensten, politie en justitie
  • er is sprake van een meervoudige problematiek in verschillende leefdomeinen
  • er is sprake van een perspectiefloze, vastlopende of uitzichtloze hulpverlening, een moeizame opstart van gerechtelijke en/of bestuurlijke maatregelen of een uitzichtloos traject

Procedure

Het dossier kan alleen door een professionele hulpverlener na contact met één van de partners uit de hulpverlening of via politie of justitie doorverwezen worden naar de ketenaanpak.

Wie als burger vragen heeft over geweld, misbruik of kindermishandeling kan dus niet rechtstreeks bij ons terecht, maar vindt meer info op de website 1712.

Adresgegevens regionale coördinatiepunten

Meer weten?