De strafrechter kan u, als u ernstige misdrijven gepleegd heeft, naast een veroordeling tot een gevangenisstraf, ook veroordelen tot een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Terbeschikkingstelling is een bijkomende straf die de strafrechter in sommige gevallen moet, en in andere gevallen kan, opleggen. De veroordeelde komt onder toezicht te staan van de strafuitvoeringsrechtbank nadat zijn hoofdvrijheidsstraf is afgelopen.

Voorwaarden

Terbeschikkingstelling wordt opgelegd

  • aan personen die strafbare feiten hebben gepleegd die zo ernstig zijn dat de samenleving zich ook na het verstrijken van de gevangenisstraf tegen deze personen moet kunnen beschermen.
  • voor een periode van minimaal vijf jaar en maximaal vijftien jaar.

Procedure

De strafuitvoeringsrechtbank beslist de terbeschikkingstelling uit te voeren onder de vorm van een vrijheidsbeneming of via een invrijheidstelling onder toezicht.

Bij invrijheidstelling onder toezicht moet u voorwaarden naleven en staat u onder toezicht van een justitieassistent. De justitieassistent heeft regelmatig een gesprek met u op zijn kantoor of bij u thuis. Die gaat na of u problemen heeft om de voorwaarden na te leven. De justitieassistent brengt verslag uit aan de strafuitvoeringsrechtbank. Als u de voorwaarden niet naleeft, kan de strafuitvoeringsrechtbank de vrijheid onder toezicht schorsen of herroepen. U moet dan opnieuw naar de gevangenis. De strafuitvoeringsrechtbank kan de voorwaarden ook aanpassen of nieuwe voorwaarden opleggen.

Meer weten?

Het onderstaande filmpje geeft meer uitleg over de rol en de begeleidingsopdrachten van de justitieassistent.