Een van de maatregelen waarmee het openbaar ministerie op feiten van intrafamiliaal geweld kan reageren is het opleggen van een tijdelijk huisverbod. Voorwaarde hierbij is dat de aanwezigheid van de meerderjarige een ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van de andere perso(o)n(en) die op diezelfde verblijfplaats wonen. Er hoeft niet noodzakelijk een affectieve band te zijn tussen de betrokkenen. De persoon die tijdelijk deze gemeenschappelijke verblijfplaats niet mag betreden, wordt de 'uithuisgeplaatste' genoemd.

Voorwaarden

De beslissing tot een tijdelijk huisverbod houdt in dat: 

  • de uithuisgeplaatste verplicht is om de gemeenschappelijke verblijfplaats onmiddellijk te verlaten 
  • het voor hem/haar verboden is om die verblijfplaats te betreden, zich er op te houden of er aanwezig te zijn; dit gedurende de periode dat een tijdelijk huisverbod loopt
  • het verboden is om contact op te nemen met de personen die aangeduid staan in het 'bevel tot tijdelijk huisverbod' en met de personen die ook de verblijfplaats bewonen. Dit verbod duurt zolang het tijdelijk huisverbod loopt

Procedure 

De procureur des Konings neemt de beslissing tot tijdelijk huisverbod nadat de politie de verdachte heeft verhoord. De procureur des Konings moet zijn/haar beslissing motiveren en deze wordt afgetoetst door de familierechtbank. De wetgever heeft voorzien dat een tijdelijk huisverbod ook kan opgelegd worden wanneer er nog geen sprake is van een misdrijf.

De maximumduur bedraagt 14 dagen en gaat in van zodra de uithuisgeplaatste er mondeling van op de hoogte werd gebracht. Binnen de termijn van 14 dagen gaat een zitting van de familierechtbank door. Tijdens deze zitting kan de beslissing genomen worden om de maatregel tot tijdelijk huisverbod te verlengen. De duur van deze verlenging kan maximaal drie maanden bedragen.

Gedurende een tijdelijk huisverbod krijgt het bevoegde justitiehuis een mandaat om aan de slag te gaan met de uithuisgeplaatste en zijn/haar context. De uithuisgeplaatste is verplicht om zelf contact op te nemen met het justitiehuis.

De justitieassistent gaat met de uithuisgeplaatste én met de personen die nog op de te beschermen verblijfplaats wonen aan de slag. De justitieassistent moet ten aanzien van de opdrachtgever op regelmatige tijdstippen rapporteren over het verloop van het tijdelijk huisverbod, het risico op toekomstig geweld, de stappen die de betrokken partijen eventueel (willen) zetten in het zoeken naar hulp,…

Wanneer de personen, die nog op de te beschermen verblijfplaats wonen, om bijstand vragen op de zitting van de familierechtbank, wordt dit steeds opgenomen door de dienst slachtofferonthaal.  

Overtredingen

Zowel het door de procureur des Konings bevolen verbod als het door de familierechtbank verlengde verbod overtreden is een misdrijf. Dit is strafbaar met een gevangenisstraf van 8 dagen tot één jaar en/of met een geldboete van 26 tot 100 euro.