Naargelang de duur van de gevangenisstraf(fen) is er een onderscheid tussen voorlopige en voorwaardelijke invrijheidstelling.  In beide gevallen wordt u vrijgelaten voor het einde van uw gevangenisstraf. Er kunnen u bepaalde voorwaarden  worden opgelegd die u moet naleven gedurende een proeftijd. Als u tijdens de hele proeftijd de voorwaarden correct naleeft, bent u definitief vrij.

Voorwaarden

U leeft bepaalde voorwaarden na gedurende een proeftijd. De voorwaarden zijn aan uw situatie aangepast en houden rekening met uw dagelijkse activiteiten. Het doel van de voorwaarden is dat u het sociaal reclasseringsplan uitvoert, geen nieuwe feiten pleegt en de slachtoffers niet verontrust. Eén van de voorwaarden is dat u zal worden opgevolgd door een justitieassistent.

Procedure

De procedure verschilt al naargelang u veroordeeld bent tot een of meer gevangenisstraffen:

  • van 3 jaar of korter
  • van langer dan 3 jaar

Voorlopige invrijheidstelling bij een gevangenisstraf van drie jaar of korter (of bij verschillende gevangenisstraffen die samen drie jaar of minder bedragen)

De directie van de gevangenis kan u een voorlopige invrijheidstelling toekennen, eventueel gekoppeld aan bepaalde voorwaarden. Vaak sluit dit aan op een periode van elektronisch toezicht. U moet de voorwaarden naleven gedurende een periode van maximaal twee jaar.

  • Als aan u voorwaarden zijn opgelegd, nodigt de justitieassistent u uit voor een eerste gesprek op zijn/haar kantoor. Hij/zij bespreekt samen met u de voorwaarden.
  • De justitieassistent heeft regelmatig met u een gesprek op zijn/haar kantoor of bij u thuis. De justitieassistent gaat na of u problemen heeft bij het naleven van de voorwaarden.
  • De justitieassistent brengt verslag uit aan de directie van de gevangenis die toeziet op uw dossier. Het verslag bevat gegevens over uw levenssituatie en de voorwaarden die u moet naleven.

Als u de voorwaarden niet naleeft, nodigt de justitieassistent u uit voor een gesprek. U kunt dan uitleggen wat er is misgelopen. De justitieassistent maakt hiervan een verslag en stuurt dit naar de directie van de gevangenis. De directie kan op basis van dat verslag de voorlopige invrijheidstelling intrekken. U zult dan opnieuw naar de gevangenis moeten.

Voorwaardelijke invrijheidstelling bij een gevangenisstraf van langer dan drie jaar (of bij verschillende gevangenisstraffen die samen meer dan 3 jaar bedragen)

De strafuitvoeringsrechtbank kan u een voorwaardelijke invrijheidstelling toekennen gekoppeld aan bepaalde voorwaarden. U dient daar zelf om te verzoeken. De gevangenisdirecteur deelt u mee wanneer u aan de tijdsvoorwaarde voldoet. Vaak sluit dit aan op een periode van elektronisch toezicht.

Uw dossier moet een sociaal reclasseringsplan bevatten waaruit uw perspectieven op reclassering in de maatschappij blijken. U moet de voorwaarden naleven gedurende een bepaalde proeftijd. Die is minimaal twee jaar en maximaal 10 jaar.

  • Nadat u voorwaardelijke invrijheidstelling is toegekend, nodigt de justitieassistent nodigt u uit voor een eerste gesprek op zijn/haar kantoor. Hij/zij bespreekt samen met u de voorwaarden.
  • De justitieassistent heeft daarna regelmatig een gesprek met u op zijn/haar kantoor of bij u thuis. Hij/zij gaat na of u problemen hebt bij het naleven van de voorwaarden.
  • De justitieassistent brengt verslag uit aan de strafuitvoeringsrechtbank die toeziet op uw dossier. Het verslag bevat gegevens over uw levenssituatie en de voorwaarden die u moet naleven.
  • De strafuitvoeringsrechtbank kan de voorwaarden aanpassen, schorsen of nader omschrijven.

Als u de voorwaarden niet naleeft, nodigt de justitieassistent u uit voor een gesprek. U krijgt dan de kans uit te leggen wat er is misgelopen. De justitieassistent maakt hiervan een verslag en stuurt dit naar de strafuitvoeringsrechtbank.

De strafuitvoeringsrechtbank kan u terug oproepen en de voorwaardelijke invrijheidstelling schorsen of herroepen. U moet dan opnieuw naar de gevangenis. De strafuitvoeringsrechtbank kan u ook een nieuwe kans geven, de voorwaarden aanpassen of nieuwe voorwaarden opleggen.

Meer weten?

Meer informatie over de strafuitvoeringsrechtbanken >>

Het onderstaande filmpje geeft meer uitleg over de begeleidingsopdrachten en de rol van de justitieassistent.