Een werkstraf bestaat uit onbetaalde arbeid. U moet als straf werken tijdens uw vrije tijd of naast uw school- of beroepsactiviteiten. Het is aan de rechter om te beslissen of een werkstraf een gepaste straf is.

Voorwaarden

U kunt een werkstraf krijgen voor heel uiteenlopende feiten (diefstal, geen autoverzekering, ...), maar ze is uitgesloten voor bepaalde feiten (zedenfeiten, doodslag, gijzeling, …).

Een werkstraf kunt u enkel uitvoeren bij een niet-commerciële instelling, zoals een overheidsdienst of een vereniging zonder winstoogmerk. Voorbeelden zijn technische diensten, natuurverenigingen, bibliotheken, ziekenhuizen, enz.

Procedure

Voor de uitspraak

Als de rechter meer informatie wilt over uw persoonlijke situatie kan een justitieassistent u uitnodigen voor een gesprek. De justitieassistent gaat dan na of een werkstraf een geschikte straf is.

U kunt ook zelf vragen om veroordeeld te worden tot een werkstraf.

Uitspraak op de zitting

U moet zelf aanwezig zijn op de zitting van de rechtbank. Als u niet aanwezig kunt zijn, moet een advocaat u vertegenwoordigen. In ieder geval moet u akkoord gaan met de werkstraf en gemotiveerd zijn om ze uit te voeren.

De rechter legt ook een vervangende straf op. Dit is een geldboete of een gevangenisstraf die de werkstraf vervangt als u ze niet uitvoert.

Voorbereidend gesprek met de justitieassistent

Nadat de rechter de werkstraf heeft opgelegd, nodigt de justitieassistent u uit voor een gesprek. De justitieassistent bepaalt welk werk u moet uitvoeren rekening houdend met uw situatie. Hij/zij stelt een overeenkomst op waarin alle afspraken worden genoteerd. Hij/zij volgt uw werkstraf op en u kunt bij hem/haar terecht met vragen.

Uitvoering van de werkstraf

De rechter bepaalt de duur van de werkstraf die schommelt tussen minimaal 20 en maximaal 300 uren. U moet de straf uitvoeren binnen de 12 maanden na de veroordeling. Als dat onmogelijk is, kan de probatiecommissie een langere termijn toestaan.

De probatiecommissie houdt toezicht op de uitvoering van werkstraffen. De justitieassistent meldt alle ernstige problemen aan de probatiecommissie. De probatiecommissie kan u uitnodigen om deze problemen te bespreken. Een advocaat kan u bijstaan.

Problemen op de werkplaats bespreekt u met de verantwoordelijke van de werkplaats en met de justitieassistent. U zoekt samen naar een oplossing. De probatiecommissie kan toestaan dat u de werkstraf op een andere plaats uitvoert.

Als de justitieassistent vaststelt dat u de werkstraf niet uitvoert volgens de gemaakte afspraken, nodigt hij/zij u uit voor een gesprek. U kunt dan uitleggen wat er is misgelopen. De justitieassistent maakt hiervan een verslag op voor de probatiecommissie. De probatiecommissie nodigt u uit om de problemen die u ondervindt te bespreken. Een advocaat kan u bijstaan. De procureur des Konings beslist of u de vervangende straf moet ondergaan.

Na de werkstraf

Als u de werkstraf volledig hebt uitgevoerd, kan de justitieassistent u uitnodigen voor een laatste gesprek. De justitieassistent maakt hiervan een verslag en stuurt dit naar de probatiecommissie. De probatiecommissie sluit uw dossier af.

Meer weten?

In het onderstaande filmpje kan u de aanpak van de justitieassistent terugvinden