De wachtlijsten bij de Justitiehuizen, die instaan voor de opvolging en begeleiding van alternatieve straffen en maatregelen zoals de werkstraf, de voorwaardelijke invrijheidstelling en het elektronisch toezicht, zitten sinds het begin van 2016 in een gestage dalende lijn. Dat is goed nieuws sinds de berichtgeving rond de stijging van de wachtlijsten in 2015.

Tussen 1/1/2016 en nu zien we een gestage en significante daling van de wachtlijsten in de Justitiehuizen, met 323 dossiers (van 2711 naar 2388). Dit is een daling van 12%. Die daling kan verklaard worden doordat in 2016 extra middelen werden toegekend aan de Justitiehuizen waardoor extra personeel kon worden aangeworven. Die medewerkers werden aangeworven vanaf april 2016 tot het einde van dat jaar.

Concreet: Op 1/1/2016 waren er 365 VTE’s werkzaam in de Justitiehuizen, op 1/4/2017 zijn er 413 VTE’s werkzaam in de Justitiehuizen. Dit is een toename van het personeel met 13%.

Actieve dossiers

Naast een afbouw van de wachtlijsten, zien we bovendien een stijging van het aantal actieve mandaten. Dat zijn het aantal dossiers waarin momenteel een justitieassistent is aangesteld en die worden opgevolgd door het justitiehuis.

Het aantal actieve mandaten is tussen januari 2016 en juni 2017 gestegen van 16.712 naar 18.610. Er worden met andere woorden 1898 dossiers meer opgevolgd dan anderhalf jaar geleden. Dat is een toename van 11%.

De afname van de wachtlijsten en de toename van het aantal dossiers dat op dag van vandaag wordt opgevolgd is een bewijs dat de extra capaciteit aan justitieassistenten duidelijk zijn vruchten afwerpt.

Inzetten op kwaliteit

Ondanks de groeiende werkdruk blijven de Justitiehuizen inzetten op kwaliteit. De justitieassistenten blijven hierbij een begeleiding op maat van de veroordeelden en slachtoffers vooropstellen.

Er wordt ook geïnvesteerd in overleg met de verschillende instanties (strafuitvoeringsrechtbank, onderzoeksrechter, familierechter, …) die aan de justitiehuizen een opdracht kunnen geven, opdat zij de best passende straf kunnen opleggen, waarin een begeleiding door een justitieassistent een meerwaarde betekent.

De wachtlijsten van de Justitiehuizen vertoonden in 2015 nog een stijgende tendens. Die stijging was te verklaren door een wervingsstop bij de federale overheid in 2014, waardoor openstaande vacatures niet konden worden ingevuld. Dat werkte nog door in 2015. 

Categorie: 
Algemeen - Justitiehuizen