Als de werken voor 50% gevorderd zijn op basis van het berekend bouwplafond (10/6de van het subsidiebedrag excl. BTW, terug te vinden in de subsidiebelofte) kan de aanvrager de betaling van de tweede schijf van de investeringssubsidie voor werkzaamheden aanvragen bij het Fonds. De aanvrager bezorgt bij zijn aanvraag de volgende stukken aan het Fonds:

Nr Dossierstuk Meer info Naamgeving document
1 Een verslag met een overzicht van de wijze waarop de aanvrager tegemoetgekomen is aan de opmerkingen, vermeld bij de subsidiebelofte, en over alle wijzigingen die er ten aanzien van de subsidiebelofte doorgevoerd werden, zowel op bouwfysisch, bouwtechnisch, conceptueel als op functioneel vlak

Alle type wijzigingen worden gemotiveerd.  Bij planwijzigingen, worden de plannen met aanduiding van de wijzigingen toegevoegd als bijlage aan het verslag, of wordt een extract van de plannen aan het verslag toegevoegd.

1.Zelfevaluatie2_Naam voorziening
2 Overzicht van de uitgevoerde en geplande werkzaamheden Een korte nota met een stand van zaken van de werf op het vlak van uitvoering van de werken per perceel. Dit wordt geïllustreerd met beeldmateriaal van de werf. 2.Planning_Naam voorziening
3 Facturen of vorderingsstaten De door de aannemer bezorgde facturen worden allemaal bezorgd. Deze mogen, maar moeten niet, gebundeld bezorgd worden i.f.v. de betalingen. Tussentijdse vorderingsstaten kunnen maar moeten niet digitaal bezorgd worden. De eindstaat (ofwel de finale vorderingsstaat) wordt per perceel bezorgd i.f.v. de eindevaluatie.
 
3.Factuur_Nummer
4 Overzicht van de gunningen Een overzicht van de gunningen, opgemaakt op basis van een model dat door het Fonds wordt ter beschikking gesteld 4.Overzicht-gunningen_Naam voorziening
5 Een geactualiseerde raming De raming wordt opgegeven volgens de verschillende soorten van werken en per zorgvorm 5.raming-geactualiseerd_Naam voorziening
6 Een geactualiseerd programma van eisen Een geactualiseerd programma van eisen op het vlak van comfort en gebruik van energie, water en materialen.  Dit is een actualisatie van het initieel programma van eisen uit het aanvraagdossier van de subsidiebelofte. Mogelijke wijzigingen worden aangeduid en opgenomen in het verslag (stuk 1) met bijhorende motivatie voor die wijziging.
 

6a.PVE-geactualiseerd_Naam voorziening (word)

6b.PVE-geactualiseerd_Naam voorziening (excel)

6c.PVEakkoord_Naam voorziening

7 Documenten ter staving van het duurzaam bouwen

a) Een actualisatie van de afvinklijst duurzaam bouwen op basis van een model dat ter beschikking wordt gesteld door het Fonds;

b) Studies of adviezen ter ondersteuning van de aangeduide criteria duurzaam bouwen, waaronder een document ter staving van de energieprestatieregelgeving (EPB).  

7a.afvinklijst-duurzaambouwen_Naam voorziening (AW - BJB - GK - TZ - PAG - PMH - ZH)

7b.studies_Naam voorziening

De aanvrager houdt de volgende stukken ter beschikking:

1 De bestekken De bestekken van de verschillende percelen van de aanbestedingen van de werken en leveringen.                        
2 Het gunningsdossier per aanbesteding

a) het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen;

b) alle biedingen;

c) de verslagen van de controle van de biedingen;

d) de door de aanvrager gemotiveerde keuze van de aannemer of leverancier.