Dit evaluatiemoment komt ten vroegste 1 jaar na de ingebruikname van het gebouw. De werken zijn allemaal definitief opgeleverd, of u bent nog in het proces van definitieve oplevering. Het kunstwerk is gerealiseerd. De eindafrekening is beschikbaar, de finale bouwkost kan vastgesteld worden op basis van de eindafrekening.

Een positieve evaluatie 3 is een voorwaarde voor de betaling van de vijfde en laatste schijf.

Nr Dossierstuk Meer info Naamgeving document
1 Een verslag met een overzicht van de wijze waarop de aanvrager tegemoetgekomen is aan de opmerkingen, vermeld bij de subsidie-belofte, en over alle wijziging-en die er ten aanzien van de subsidiebelofte doorgevoerd werden, zowel op bouw-fysisch, bouwtechnisch, conceptueel als op functio-neel vlak;
 

Alle type wijzigingen worden gemotiveerd. Bij planwijzigingen, worden de plannen met aanduiding van de wijzigingen toegevoegd als bijlage aan het verslag, of wordt een extract van de plannen aan het verslag toegevoegd.

1.Zelfevaluatie3_Naam voorziening
2 De eindafrekening

Een eindafrekening omvat;

 • de eindstaat van het project, per perceel en per onderdeel. De onderdelen zijn ruwbouw, technische uitrusting, afwerking en losse uitrusting en meubilering;
 • de finale bouwkost van het project per soort van werken en per zorgvorm;
 • de door de aannemer bezorgde facturen of vorderingsstaten;

 

De eindstaat is de finale vorderingsstaat per perceel.
 
2.Eindafrekening_Naam voorziening
3 Definitief overzicht van de gunningen Een definitief overzicht van de gunningen, opgemaakt op basis van een model dat door het Fonds wordt ter beschikking gesteld 3.Overzicht-gunningen-def_Naam voorziening
4 Bewijs betaling kunstwerk Een bewijs van betaling van het kunstwerk of de kunstwerken in geval van toepassing van de regelgeving houdende integratie van kunstwerken in gebouwen van openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap behoren 4.FactuurKunstwerk_Naam voorziening
5

Verklaring

Met het oog op de controle van de verwantschaps-band, vermeld in artikel 2bis en 2ter, als de aanvrager niet de eigenaar is van de grond of de houder van de zakelijke rechten op de grond waarop het project is gepland, en onverminderd de mogelijkheid van het Fonds om aanvullende gegevens op te vragen overeenkomstig artikel 2ter, vijfde en zesde lid: 

 • de laatst goedgekeurde jaarrekening van de eigenaar van de grond of de houder van de zakelijke rechten op de grond, als die niet neergelegd hoeft te worden bij de Nationale Bank van België; 
 • de laatst goedgekeurde jaarrekening van de bestuurders met rechtspersoonlijkheid in de raad van bestuur van de aanvrager, als die niet neergelegd hoeft te worden bij de Nationale Bank van België; 
 • de laatst goedgekeurde jaarrekening van de bestuurders met rechtspersoonlijkheid in de raad van bestuur van de eigenaar van de grond of van de houder van de zakelijke rechten op de grond, als die niet neergelegd hoeft te worden bij de Nationale Bank van België;  

Een verklaring waarvan het origineel ondertekend is door de voltallige raad van bestuur van de eigenaar van de grond of van de houder van de zakelijke rechten op de grond enerzijds, en de aanvrager anderzijds, dat er geen ongeoorloofde verwantschaps-band bestaat tussen de eigenaar van de grond of de houder van de zakelijke rechten op de grond en de aanvrager, vermeld in artikel 2bis en 2ter; 

Zakelijk recht: De authentieke akte waaruit blijkt dat de aanvrager over een genotsrecht beschikt als vermeld in artikel 12 van het decreet; 

Een definitief programma van eisen op het vlak van comfort en gebruik van energie, water en materialen. Dit is de uiteindelijke bevestiging van het geactualiseerd programma van eisen uit evaluatie 2. Mogelijke wijzigingen worden aangeduid en opgenomen in het verslag (stuk 1) met bijhorende motivatie voor die wijziging. 

5.Verklaring-verw-zakelRecht-PVE-def_Naam voorziening

 

 

Eventueel bij voor definitief programma van eisen:

5a.PVE-def_Naam voorziening (word)

5b.PVE-def_Naam voorziening (excel)

 

6 Documenten ter staving van het duurzaam bouwen
 1. een actualisatie van de afvinklijst duurzaam bouwen op basis van een model dat ter beschikking wordt gesteld door het Fonds;
 2. studies of adviezen ter ondersteuning van de aangeduide criteria duurzaam bouwen, waaronder een document ter staving van de energieprestatieregelgeving (EPB).  

6a.Afvinklijst_Naam voorziening
(AW - BJB - GK - PAG - PMH - TZ - ZH)

6b.Studies-adv_Naam voorziening

7 Projectevaluatie Een evaluatie van het project, opgemaakt op basis van een model dat door het Fonds wordt ter beschikking gesteld https://nl.surveymonkey.com/r/PV9C85K
 

De aanvrager houdt de volgende stukken ter beschikking:

1 De bestekken De bestekken van de verschillende percelen van de aanbestedingen van de werken en leveringen
2 Het gunningsdossier per aanbesteding
 1. het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen; 
 2. alle biedingen; 
 3. de verslagen van de controle van de biedingen; 
 4. de door de aanvrager gemotiveerde keuze van de aannemer of leverancier.
3 Het proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering

Voor de verschillende loten/percelen

4 De verbruiksgegevens van energie en water

De verbruiksgegevens geven het energieverbruik per energiedrager weer op jaarbasis. Eventuele productiegegevens geven de energieproductie van elektriciteit weer op jaarbasis. Projecten met een oppervlakte groter dan 1000 m² maken daarenboven een onderscheid tussen de volgende energiestromen: productie van sanitair warm water, verwarming, koeling, ventilatie en een eventueel nog andere deelverbruiken. Ook het waterverbruik wordt in beeld gebracht op jaarbasis met hierin een onderscheid tussen leidingwater en hemelwater.