U komt als zorgvoorziening in aanmerking voor klimaatsubsidies als u voor uw gebouwen een energiescan heeft laten uitvoeren.  U kunt deze klimaatsubsidies gebruiken om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren of om een energieprestatiecontract te laten opmaken.  Het VIPA voorziet deze subsidies om samen met u tot een energie-efficiënt gebouwenpark te komen en om zo de toekomstige energiekost te reduceren. In de periode 2018-2019 kunnen we 20,5 miljoen aan klimaatsubsidies toekennen.

Energiebesparende maatregelen

Wat?

Voor energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd groter dan 5 jaar kunnen voorzieningen subsidies krijgen. Daardoor kunnen ze ook ‘dure’ maatregelen implementeren met een grotere CO2-impact, en dit op een financieel aantrekkelijke manier. Voorzieningen moeten de werken binnen de drie jaar uitvoeren.

Hoeveel subsidies?

Afhankelijk of u een kleine of grote investering plant kan u kiezen voor de beperkte of de uitgebreide procedure. Een organisatie kan beide procedures combineren.

 • Beperkte procedure:
  De klimaatinvesteringssubsidie bedraagt 60% van de geraamde kostprijs, exclusief BTW, van de energiebesparende maatregel en niet meer dan vereist is om de terugverdientijd van de energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar. Het maximale totale subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer) is 500.000 euro.
   
 • Uitgebreide procedure:
  Het maximale totale subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer) is niet begrenst. De klimaatinvesteringssubsidie bedraagt 30%, 40% of 50% van de geraamde kostprijs, exclusief BTW, van de energiebesparende maatregel en niet meer dan vereist is om de terugverdientijd van de energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar.

Hoe aanvragen?

Voor de toekenning van de klimaatinvesteringssubsidie worden er verschillende oproepmomenten georganiseerd. De ingediende subsidieaanvragen worden telkens geëvalueerd op basis van hun potentiële winst voor het klimaat, uitgedrukt in CO2-reductie.

Laatste indieningsdatum 5e oproep klimaatsubsidies voor energiebesparende maatregelen: 28 juli 2019

U kunt voor de steunmaatregelen intekenen via hetzelfde digitaal platform waar ook de gegevens uit de energiescan samengebracht worden. Zo wordt de administratieve belasting tot een minimum herleid. De voorziening hoeft alleen die maatregelen aan te vinken waarvoor ze financiële ondersteuning wenst en krijgt onmiddellijk een zicht op de impact van de mogelijke subsidies op de terugverdientijden.

Vraag hier uw subsidie aan

Meer info over de evaluatiecriteria

Wat zijn de voorwaarden? 

 • Het gebouw moet nog minstens 25 jaar in gebruik blijven;
 • Het uitvoeren van de gesubsidieerde maatregelen staat de uitvoering van toekomstige energiebesparende maatregelen niet in de weg;
 • Na de realisatie van een energiebesparende maatregel blijft het gebouw steeds voldoen aan de erkennings- of vergunningsvoorwaarden;
 • Er worden geen subsidies aangevraagd voor energiebesparende maatregelen waarvoor ook VIPA-subsidies werden toegekend;
 • Alle maatregelen waarvoor subsidies toegekend worden moeten uiterlijk 5 jaar na de goedkeuring uitgevoerd zijn. Volg uw uitgevoerde maatregelen op in Terra, zo kunnen we een adequate monitoring van het effect op de energieverbruiken garanderen;
 • Als de aanvrager een onderneming is, ontvangt die over een periode van drie belastingjaren in België niet meer dan 500.000 euro de-minimissteun, met inbegrip van de energieprestatiecontractsubsidie. (enkel van toepassing als u inschrijft in de beperkte procedure).

Uitbetaling

De subsidie wordt in twee schijven uitbetaald na de goedkeuring van de aanvraag: een eerste schijf bij de eerste factuur en de tweede schijf bij de eindfactuur.

Gelieve volgende acties voor een correcte betaling te ondernemen:

 • Na ontvangst van de toekenningsbrief bezorgt u het VIPA het ingevulde sjabloon VKF Facturatie via klimaat_wvg@vlaanderen.be.
  Per maatregel vermeldt u de vermoedelijke startdatum van de werken en de vermoedelijke datum waarop u plant de eerste factuur te kunnen bezorgen.
   
 • Bij aanvraag uitbetaling subsidies eerste schijf bezorgt u het VIPA via klimaat_wvg@vlaanderen.be:
  • de eerste factuur;
  • uw rekeningnummer:
   voor het rekeningnummer vult u een identificatieformulier in, zowel in excel-versie als ondertekend door 2 gemachtigden in pdf-formaat;
  • de startdatum van de werken: de startdatum van de werken maakt u over met het sjabloon VKF Facturatie
    
 • Bij aanvraag uitbetaling subsidie tweede schijf bezorgt u het VIPA via klimaat_wvg@vlaanderen.be:
  • de eindfactuur;
  • de einddatum van de werken via het sjabloon VKF Facturatie en vinkt u op Terra de maatregel af als uitgevoerd
   Bij uitbetaling zal het VIPA er rekening mee houden dat de uitbetaalde klimaat-investeringssubsidie niet meer kan bedragen dan 60% (of 30%, 40% of 50% bij uitgebreid dossier) van de werkelijke kostprijs ervan, exclusief btw, van het langetermijnproject en niet meer bedraagt dan vereist is om de terugverdientijd van het langetermijnproject voor de aanvrager te herleiden tot 5 jaar. De totale som van de klimaatsubsidies per aanvrager kan niet meer bedragen dan 500 000 euro. (Een begrenzing van het totale subsidiebedrag per organisatie is niet van toepassing in het uitgebreid dossier)
    
 • U vermeldt steeds duidelijk het dossiernummer van de maatregel waarop voornoemde informatie en verantwoordingsstukken betrekking hebben. U vindt het dossiernummer op uw toekenningsbrief en in TERRA.
   
 • Tijdens de werkzaamheden en tot de oplevering van het langetermijnproject houdt de aanvrager de volgende stukken ter beschikking en bezorgt die op verzoek aan het VIPA:
  1. een overzicht van de uitgevoerde en geplande werkzaamheden;
  2. de planning van de oplevering van het langetermijnproject;
  3. een overzicht van de aanbestedingen dat is opgemaakt op basis van een model dat het VIPA ter beschikking stelt;
  4. als de regelgeving over overheidsopdrachten van toepassing is, het gunningsdossier per aanbesteding, dat bestaat uit:
   • de bestekken;
   • het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen;
   • alle biedingen;
   • de verslagen van de controle van de biedingen;
   • de door de aanvrager gemotiveerde keuze van aannemer of leverancier;
   • het proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering;
   • de door de aannemer bezorgde facturen, vorderingsstaten en eindstaat;
  5. als de regelgeving over overheidsopdrachten niet van toepassing is, de volgende stukken:
   • de bestekken;
   • het proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering;
   • de door de aannemer bezorgde facturen, vorderingsstaten en eindstaat
     
 • Vanaf de oplevering van het langetermijnproject houdt de aanvrager volgende stukken ter beschikking en bezorgt die op verzoek van het VIPA:
  1. het stuk waaruit blijkt dat de aanvrager over een genotsrecht beschikt als vermeld in artikel 9/7, 5°. Als een authentieke akte vereist is conform het gemeen recht, betreft het een authentieke akte, anders betreft het een geregistreerde onderhandse akte;
  2. als de regelgeving over overheidsopdrachten van toepassing is, het gunningsdossier per aanbesteding, dat bestaat uit volgende elementen:
   • de bestekken;
   • het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen;
   • alle biedingen;
   • de verslagen van de controle van de biedingen;
   • de door de aanvrager gemotiveerde keuze van aannemer of leverancier;
   • het proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering;
   • de door de aannemer bezorgde facturen, vorderingsstaten en eindstaat
  3. als de regelgeving over overheidsopdrachten niet van toepassing is, de volgende stukken:
   • de bestekken;
   • het proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering;
   • de door de aannemer bezorgde facturen, vorderingsstaten en eindstaat.

Meer informatie over de uitbetalingsprocedure vindt u in de regelgeving.

Klik hier voor veelgestelde vragen en antwoorden erop.

Opmaak energieprestatiecontract

Wat?

Binnen een energieprestatiecontract (EPC-contract) ondersteunt een derde partij u in het op korte termijn uitvoeren van een pakket aan energiebesparende maatregelen en een deskundige opvolging van de energiebesparing. De dienst van deze derde partij wordt betaald met de winst op uw energiefactuur. De gebouwen binnen de welzijnssector hebben een groot potentieel om in een energieprestatiecontract te stappen. Bij de energiescan wordt de haalbaarheid van een EPC-contract al een eerste keer onderzocht maar daardoor hebben we nog geen kant-en-klaar contract voorhanden. Deze subsidie ondersteunt het voortraject om tot een energieprestatiecontract te komen: de EPC-facilitatie.

Meer lezen over energieprestatiecontracten.

Hoeveel subsidies?

De energieprestatiecontractsubsidie bedraagt 10% van de totale facilitatiekost, met een maximum van 8.000 euro.

Hoe aanvragen?

U stuurt uw aanvraag voor energieprestatiecontractsubsidie naar klimaat_wvg@vlaanderen.be   

Samenstelling dossier

 • Een ingevuld identificatieformulier op basis van een model dat het Fonds ter beschikking stelt.
 • Een kopie van de ondertekende beslissing van het bevoegde orgaan van de aanvrager met de beslissing om een energieprestatiecontractsubsidie aan te vragen;
 • Een kopie van het energieprestatiecontract;
 • Als de aanvrager een onderneming is, een verklaring op erewoord dat die over een periode van drie belastingjaren in België niet meer dan 500.000 euro de-minimissteun zal hebben ontvangen, met inbegrip van de energieprestatiecontractsubsidie.

Klik hier voor veelgestelde vragen en de antwoorden