U komt als zorgvoorziening in aanmerking voor klimaatsubsidies als u voor uw gebouwen een energiescan heeft laten uitvoeren.  U kunt deze klimaatsubsidies gebruiken om energiebesparende maatregelen te laten uitvoeren of om een energieprestatiecontract te laten opmaken.  Het VIPA voorziet deze subsidies om samen met u tot een energie-efficiënt gebouwenpark te komen en om zo de toekomstige energiekost te reduceren. 

Energiebesparende maatregelen

Welke maatregelen komen in aanmerking?

U kunt klimaatsubsidies krijgen voor energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd groter dan 5 jaar. Zo kunt u op een betaalbare manier maatregelen nemen met een grotere CO2-impact.

Welke maatregelen komen NIET in aanmerking?

U kunt GEEN klimaatsubsidies krijgen voor onderstaande energiebesparende maatregelen.

 1. Zonnepanelen

Hieronder vindt u alternatieve manieren om hiervoor een tussenkomst te krijgen:

 1. Windenergie

Hieronder vindt u alternatieve manieren om hiervoor een tussenkomst te krijgen:

 1. Relighting/relamping

Hieronder vindt u alternatieve manieren om hiervoor een tussenkomst te krijgen:

 • Brusselse voorzieningen
  • In Brussel kunnen Relightingprojecten tot 40% terugbetaald worden via de investeringssteun van BRUXEO (EnergiePack). Contacteer Laurent Serrure of Kelly Timperman
  • Op de website van BRUXEO vinden de Brusselse voorzieningen een overzicht van de maatregelen die onder andere vanuit de Brusselse regio financieel ondersteund kunnen worden.
 • Burgercoöperatie
  • U kunt voor deze maatregel ook een beroep doen op financiële ondersteuning via Burgercoöperaties.
   Heeft u hierin interesse? Neem dan contact op met de federatie (info@rescoopv.be), die u in contact zal brengen met de burgercoöperaties uit uw regio.
 • Ondersteuning vanuit VEB
 • Energieprestatiecontract en stroomafnamecontracten
  • U kunt voor deze maatregel ook een beroep doen op financiële ondersteuning via een energieprestatiecontract of stroomafnamecontract.
   Heeft u hierin interesse? Neem dan contact op met de federatie Belesco, die u zal begeleiden naar een energieprestatiecontract of stroomafnamecontract.
 1. WKK

Hieronder vindt u alternatieve manieren om hiervoor een tussenkomst te krijgen:

 • Premie voor micro-WKK kleiner dan 10 KW en steuncertificaten
 • Brusselse voorzieningen
 • Burgercoöperatie
  • U kunt voor deze maatregel ook een beroep doen op financiële ondersteuning via Burgercoöperaties.
   Heeft u hierin interesse? Neem dan contact op met de federatie (info@rescoopv.be), die uin contact zal brengen met de burgercoöperaties uit uw regio.
 • Ondersteuning vanuit VEB
 • Energieprestatiecontract en stroomafnamecontracten
  • U kunt voor deze maatregel ook een beroep doen op financiële ondersteuning via een energieprestatiecontract of stroomafnamecontract.
   Heeft u hierin interesse?  Neem dan contact op met de federatie Belesco, die u zal begeleiden naar een energieprestatiecontract of stroomafnamecontract.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Uw gebouw moet nog minstens 25 jaar in gebruik blijven;
 • De uitvoering van de gesubsidieerde maatregelen staat de uitvoering van toekomstige energiebesparende maatregelen niet in de weg;
 • Na de realisatie van een energiebesparende maatregel blijft uw gebouw steeds voldoen aan de erkennings- of vergunningsvoorwaarden;
 • U kunt geen klimaatsubsidies aanvragen voor energiebesparende maatregelen waarvoor ook VIPA-investeringssubsidies werden toegekend;
 • Alle maatregelen waarvoor u klimaatsubsidies krijgt, moeten uiterlijk 5 jaar na de goedkeuring uitgevoerd zijn. Volg uw uitgevoerde maatregelen op in het digitaal platform Terra. Zo kunnen we een adequate monitoring van het effect op de energieverbruiken garanderen;
 • Als u als aanvrager een onderneming bent, ontvangt u in de beperkte procedure over een periode van 3 belastingjaren in België maximum 500.000 euro de-minimissteun, met inbegrip van de energieprestatiecontractsubsidie.

Hoeveel klimaatsubsidies kunt u krijgen?

U kunt kiezen om uw klimaatsubsidies aan te vragen via de beperkte of de uitgebreide procedure. U kunt beide procedures ook combineren.

 • Beperkte procedure:
  • Klimaatinvesteringssubsidie bedragen (exclusief BTW):
   • 60% van geraamde kostprijs van energiebesparende maatregel EN
   • maximaal het bedrag nodig om terugverdientijd van energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar.
  • Maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer): 500.000 euro.
 • Uitgebreide procedure:
  • Klimaatinvesteringssubsidie bedragen (exclusief BTW):
   • 30%, 40% of 50% van geraamde kostprijs van energiebesparende maatregel
    EN
   • maximaal het bedrag nodig om terugverdientijd van energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar.
  • Geen maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer)
  • Werken mogen nog niet begonnen zijn vooraleer het VIPA de klimaatinvesteringssubsidies voor 'uitgebreide procedure' toekent

Hoe vraag ik klimaatsubsidies aan?

U kunt intekenen op één van de projectoproepen die het VIPA regelmatig organiseert om klimaatinvesteringssubsidies toe te kennen.
Momenteel loopt er een oproep die loopt t.e.m. 16 september 2022. U kunt uw aanvraag wel altijd indienen via het digitaal platform TERRA. Vink op dit platform alleen die maatregelen aan waarvoor u financiële ondersteuning wenst. Deze aanvragen nemen we mee bij een volgende oproep.

Welke criteria hanteert het VIPA om de aanvragen te evalueren?

 • Uw ingediende project(en) krijgen een score volgens volgende formule:
  [10 x (CO2-reductie/m2/0,020 ton;{jaar x m²}]+
  [80 x ((CO2-reductie*levensduur/€subsidie)/0,30;{ton/€)]+
  [10 x (CO2-reductie van het langetermijnpakket/ CO2-reductiepotentieel)]

  Legende:
  • CO2-reductie = CO2-reductie van het langetermijnproject, vermeld in uw energieprestatiediagnose;
  • CO2-reductie van het langetermijnpakket = CO2-reductie van alle langetermijnprojecten, waarvoor u binnen dezelfde oproep een aanvraag van een klimaatinvesteringssubsidie indient;
  • CO2-reductiepotentieel = het totale potentieel aan CO2-reducties in het gebouw, zoals vermeld in de energieprestatiediagnose;
  • Levensduur = levensduur van het langetermijnproject (in jaren), die voor maatregelen met betrekking tot de gebouwschil 35 jaar bedraagt en voor maatregelen met betrekking tot installaties 15 jaar bedraagt.

         Aanvragen met een hogere score krijgen voorrang op aanvragen met een lagere score.

 • We verhogen deze score met 50 punten als de aanvraag:
  • een innovatieve energiebesparende maatregel bevat.
   Een energiebesparende maatregel is innovatief als hij gebruik maakt van een vernieuwende en weinig gebruikte technologie die een katalyserende rol kan spelen in de transitie naar een onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
  • aantoont dat het gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft, ten laatste 6 maanden na de oplevering ervan zal voldoen aan de richtnormen met betrekking tot binnenmilieu.

Hoe krijg ik de klimaatsubsidies uitbetaald?

 1. U ontvangt van het VIPA een brief met de positieve of negatieve beslissing over uw aanvraag voor klimaatsubsidies.
 2. Na ontvangst van de brief met de positieve beslissing bezorgt u het VIPA via klimaat.vipa@vlaanderen.be:
 • het ingevulde sjabloon ‘VKF Facturatie’, met daarbij per maatregel:
  • vermoedelijke startdatum van de werken;
  • vermoedelijke datum waarop u plant de 1e factuur te bezorgen.
 • bij aanvraag uitbetaling subsidies 1e schijf:
  • 1e factuur;
  • uw rekeningnummer: voor het rekeningnummer vult u een identificatieformulier in, zowel in excel-versie als in PDF-formaat (dit laatste ondertekend door 2 gemachtigden van uw voorziening);
  • startdatum van de werken: deze maakt u over met het sjabloon het sjabloon VKF Facturatie
 • bij aanvraag uitbetaling subsidie 2e schijf:
  • overige facturen en eindfactuur;
  • einddatum van de werken via het sjabloon VKF Facturatie en vinkt u op TERRA de maatregel af als uitgevoerd
  • als het een gecombineerd dossier met Relancesteun betreft: de selectiebrief van het VEB met aanduiding van het exacte totale bedrag van de tussenkomst van de Relancemiddelen dat het VEB subsidieert (netto-kostprijs, exclusief BTW))
 1. DENK ERAAN:
 • Vermeld steeds duidelijk het dossiernummer van de maatregel waarop voornoemde informatie en verantwoordingsstukken betrekking hebben. U vindt het dossiernummer op uw toekenningsbrief en in TERRA.
 • Houd tijdens de werkzaamheden en tot de oplevering van het langetermijnproject de volgende stukken ter beschikking en bezorg deze op verzoek aan het VIPA:
  • overzicht van de uitgevoerde en geplande werkzaamheden;
  • planning van de oplevering van het langetermijnproject;
  • overzicht van de aanbestedingen dat is opgemaakt op basis van een model dat het VIPA ter beschikking stelt;
  • als de regelgeving over overheidsopdrachten van toepassing is, het gunningsdossier per aanbesteding, dat bestaat uit:
   • bestekken;
   • proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen;
   • alle biedingen;
   • verslagen van de controle van de biedingen;
   • door de aanvrager gemotiveerde keuze van aannemer of leverancier;
   • proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering;
   • door de aannemer bezorgde facturen, vorderingsstaten en eindstaat;
  • als de regelgeving over overheidsopdrachten niet van toepassing is:
   • bestekken;
   • proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering;
   • door de aannemer bezorgde facturen, vorderingsstaten en eindstaat.
 • Houd vanaf de oplevering van het langetermijnproject volgende stukken ter beschikking en bezorg deze op verzoek van het VIPA:
  • stuk waaruit blijkt dat de aanvrager over een genotsrecht beschikt als vermeld in artikel 9/7, 5°. Als een authentieke akte vereist is conform het gemeen recht, is het een authentieke akte, anders is het een geregistreerde onderhandse akte;
  • als de regelgeving over overheidsopdrachten van toepassing is, het gunningsdossier per aanbesteding, dat bestaat uit volgende elementen:
   • bestekken;
   • proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen;
   • alle biedingen;
   • verslagen van de controle van de biedingen;
   • door de aanvrager gemotiveerde keuze van aannemer of leverancier;
   • proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering;
   • door de aannemer bezorgde facturen, vorderingsstaten en eindstaat.
  • als de regelgeving over overheidsopdrachten niet van toepassing is, de volgende stukken:
   • bestekken;
   • proces-verbaal van voorlopige of definitieve oplevering;
   • door de aannemer bezorgde facturen, vorderingsstaten en eindstaat.

Meer informatie over de uitbetalingsprocedure vindt u in de regelgeving.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Vind het antwoord op veelgestelde vragen op onze FAQ-pagina.

Opmaak energieprestatiecontract

Wat is een energieprestatiecontract?

Binnen een energieprestatiecontract (EPC-contract) ondersteunt een derde partij u in het op korte termijn uitvoeren van een pakket aan energiebesparende maatregelen en een deskundige opvolging van de energiebesparing. De dienst van deze derde partij wordt betaald met de winst op uw energiefactuur. De gebouwen binnen de welzijnssector hebben een groot potentieel om in een energieprestatiecontract te stappen. Bij de energiescan wordt de haalbaarheid van een EPC-contract al een eerste keer onderzocht maar daardoor hebben we nog geen kant-en-klaar contract voorhanden. Deze subsidie ondersteunt het voortraject om tot een energieprestatiecontract te komen: de EPC-facilitatie.

Meer lezen over energieprestatiecontracten.

Hoeveel subsidies kunt u krijgen voor de opmaak van uw energieprestatiecontract?

 • De energieprestatiecontractsubsidie bedraagt 10% van de totale facilitatiekost met een maximum van 8.000 euro.
 • 20% van de aanbesteding gesubsidieerd dankzij een partnerschap tussen het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) en de Europese Investeringsbank (EIB)

Hoe vraagt u een subsidie voor de opmaak van een energieprestatiecontract aan?

U stuurt uw aanvraag voor energieprestatiecontractsubsidie naar klimaat.vipa@vlaanderen.be.   

Welke documenten moeten in uw aanvraagdossier?

 • ingevuld identificatieformulier.
 • kopie van de ondertekende beslissing van het bevoegde orgaan met de beslissing om een energieprestatiecontractsubsidie aan te vragen;
 • kopie van uw facilitatiecontract;
 • Als u een onderneming bent: verklaring op erewoord dat u over een periode van 3 belastingjaren in België maximum 500.000 euro de-minimissteun heeft ontvangen, met inbegrip van de energieprestatiecontractsubsidie.

Veelgestelde vragen en de antwoorden

Vind het antwoord op veelgestelde vragen op onze FAQ-pagina.