Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid werkt al jaren aan meer en betere natuur voor iedereen. Ze doen dit met alle sectoren en via allerlei programma's en subsidies voor méér natuur en ook voor natuur in je buurt. 

In 2019 bekeken Natuur en Bos en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) hoe ze meer kwaliteitsvol welzijnsgroen kunnen realiseren. 

Ze willen dit o.a. doen door:

  • bij natuur-gezondheidsprojecten aandacht te hebben voor zorgnoden
  • zorgvoorzieningen warm te maken om met welzijnsgroen aan de slag te gaan
  • het thema in bestaande subsidie-instrumenten te integreren

Natuur-gezondheidsprojecten 

Momenteel ondersteunt Natuur en Bos al verschillende types van ‘Natuur-gezondheidsprojecten’. Dit zijn projecten die de natuur bevorderen en beter inzetten om welzijn en gezondheid te verbeteren, ook bij kwetsbare doelgroepen. Méér mensen naar de natuur, maar ook méér natuur naar de mensen. Natuur en Bos zet deze projecten dikwijls op in samenwerking met zorgvoorzieningen.

Zo zijn er:

  • Snoezelbossen: plekken nabij zorgvoorzieningen voor mensen met een zorgnood om tot rust te komen
  • Wachtkamers in de natuur: om het ‘wachten’ in zorgvoorzieningen tot een natuurbeleving om te vormen
  • Natuuroases: plekken waar je in stilte de natuur met al je zintuigen kan beleven
  • Kleine wildernissen: inspirerende kleine natuurplekjes in een stedelijke omgeving gericht op de buurt en/of kleine kinderen
  • Projecten rond ‘Revalideren in het bos’: om natuurbeleving voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor personen met een fysieke beperking of verminderde mobiliteit.

Meer informatie en voorbeelden van natuur-gezondheidsprojecten vindt u in de rubriek ‘Natuurlijk goed’ op de website van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid.

Projectoproep ‘Natuur in je Buurt’ 

In 2019 deed Natuur en Bos de projectoproep ‘Natuur en Gezondheid’: lokale projecten die inzetten op het toegankelijker maken van natuur, het lichamelijk en geestelijke welzijn of het verbeteren van milieukwaliteit. Naar aanleiding van de samenwerking met WVG stelde Natuur en Bosdeze projectoproep open voor alle zorgvoorzieningen. Onder de laureaten zijn er ook verschillende zorgvoorzieningen. Hou de website van Natuur en Bos in de gaten voor een volgende oproep.

Agressiepreventie 

Het VIPA subsidieert maatregelen voor de preventie van agressie in bepaalde zorgvoorzieningen. Onder meer de inrichting van buitenruimte komt hiervoor in aanmerking. Bij zo'n inrichting kunnen zorgvoorzieningen een beroep doen op de expertise van Natuur en Bos, dat op zijn beurt kan doorverwijzen naar lokale partners voor een gericht advies. Dit kan zinvol zijn voor voorzieningen die bijvoorbeeld een zorg- of therapietuin willen realiseren als buitenrustruimte met een hoge natuurwaarde.

Voor elementen die te maken hebben met de procedure neemt u contact op met vipa@vlaanderen.be of surft vu naar de website van het VIPA.

Bent u een zorgvoorziening en zit u in de voorbereidings- of uitvoeringsfase van een dergelijk inrichtingsproject van uw buitenruimte? Neem dan contact op met de contactpersonen van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid:

Als u één van bovenstaande personen contacteert, graag vermelden dat uw vraag kadert in de projectoproep Agressie van het VIPA. Voor algemene vragen over de subsidie en de procedure van de oproep Agressie kunt u terecht op de website van het VIPA of contacteert u één van de bouwtechnische adviseurs van het VIPA