Brandveiligheid is een bijzonder gegeven in de welzijns- en gezondheids-voorzieningen. De gebruikers zijn vaak personen die onvoldoende zelfredzaam zijn in geval van nood. Vaak bevinden ze zich in een tijdelijke situatie en zijn ze afhankelijk van ‘anderen’ om zich in veiligheid te kunnen brengen. Dit betekent een extra opdracht voor de verantwoordelijken van de voorzieningen omdat ze moeten instaan voor de veiligheid van de gebruikers.

De bevoegdheid voor de brandveiligheid in de voorzieningen is een gedeelde bevoegdheid van de federale overheid, de gemeenten en de Vlaamse Gemeenschap.

  • De federale overheid is bevoegd voor de algemeen geldende basisnormen voor de brandveiligheid.
  • De gemeenten kunnen gemeentelijke verordeningen voor brandveiligheid uitvaardigen.
  • De gemeenschappen zijn bevoegd om specifieke brandveiligheidsnormen op te stellen in functie van de bestemming van het gebouw. De gemeenschappen zijn ook bevoegd om normen voor brandveiligheid toepasselijk te verklaren in het kader van en erkennings- en subsidiëringsbeleid.

Technische commissie brandveiligheid

Met de oprichting van de technische commissie brandveiligheid kreeg het VIPA de opdracht om de Vlaamse regelgeving voor brandveiligheid te coördineren binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG).

De Vlaamse Regering keurde op 5 juni 2009 het Besluit tot oprichting van een technische commissie brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin goed.

Deze technische commissie heeft

  • een adviserende opdracht voor afwijkingsaanvragen van Vlaamse normen voor brandveiligheid en regelgevende initiatieven voor brandpreventie binnen het beleidsdomein WVG.
  • de opdracht om aanbevelingen te formuleren voor het beleid op het vlak van brandveiligheid binnen het beleidsdomein. 

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de sectoren, medewerkers van het departement en externe experts

Criteria verbeterd brandgedrag

De technische commissie brandveiligheid krijgt vanuit de sector regelmatig de vraag aan welke criteria (1) beklede meubelen, (2) matrassen, (3) gordijnen en draperieën moeten voldoen om een verbeterd brandgedrag te kunnen garanderen.

De volgende omschrijvingen worden daarom als een aanbeveling opgenomen. Het is momenteel geen algemeen geldende eis omdat in de huidige regelgeving de begrippen ‘verbeterd brandgedrag van (1) beklede meubelen, (2) matrassen, (3) gordijnen en draperieën’ niet opgenomen werd.

In het ontwerp besluit Vlaamse Regering voor brandveiligheid in ouderenvoorzieningen is de definitie van het verbeterd brandgedrag voor zitmeubels wel opgenomen. Het verbeterd brandgedrag wordt in de toekomst gevraagd voor het zitmeubilair in de zithoeken aansluitend op de evacuatiegangen.

Documenten

  1. Verbeterd brandgedrag van beklede meubelen
  2. Verbeterd brandgedrag van matrassen
  3. Verbeterd brandgedrag van gordijnen en draperieën

Regelgeving

Algemene en specifieke normen

Lees meer

Afwijkingsaanvragen

Afwijkingsaanvragen brandveiligheid voor verschillende sectoren

Lees meer