Alle initiatiefnemers die een aanvraag tot investeringssubsidies- en/of waarborg bij het VIPA indienen, moeten de principes van de wet op de overheids-opdrachten toepassen. Meer uitleg over deze principes en de relevante regelgeving hierover vindt u op de website van het Departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse Overheid.

Klassieke financiering

Aanvragers die een aanvraag tot investeringssubsidies- en/of waarborg bij het VIPA indienen via de procedure van de klassieke financiering, kunnen een gunningsadvies vragen. Hierbij gaat het VIPA na of de gunningsaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten is gebeurd. Dit advies is, in tegenstelling tot vroeger, evenwel geen verplichting.

Gunningsadvies

Nadat de initiatiefnemer de subsidiebeslissing heeft ontvangen, moet hij binnen 240 kalenderdagen een eerste opdracht van het project of van de betreffende projectfase toewijzen. Op verzoek van de initiatiefnemer, gesteld binnen die termijn, kan die termijn verlengd worden in geval van overmacht.

De initiatiefnemer is evenwel niet verplicht om een gunningsadvies aan het VIPA te vragen. Hij mag zelf kiezen of hij dit doet of niet.

Wel of geen advies

  • Wél advies

Voordat de opdrachten kunnen toegewezen worden, kan de initiatiefnemer een gunningsdossier samenstellen en samen met het ingevuld sjabloon voor advies aan het VIPA voorleggen. De initiatiefnemer vult op dit sjabloon de basisgegevens van de aanbesteding in. De initiatiefnemer bezorgt het VIPA hiervoor de volgende documenten (indien origineel getekend) per post:
-    het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen
-    een afschrift van alle biedingen
-    het gunningsverslag (deze gegevens voert u integraal in sjabloon in)
-    de door de initiatiefnemer gemotiveerde keuze van de aannemer of leverancier
-    het lastenboek

Het VIPA onderzoekt dan of de gunningsprocedure in overeenstemming is met de principes op de wet op de overheidsopdrachten. Het VIPA bezorgt dit advies binnen een termijn van 30 kalenderdagen aan de initiatiefnemer, te rekenen vanaf de ontvangst van alle volledige stukken. 

  • Geen advies

Als de initaitiefnemer het advies van het VIPA over de gunningsprocedure niet vraagt, bezorgt hij het VIPA via het ingevulde sjabloon de gegevens van het gunningsverslag (met vermelding van de geselecteerde aannemer en het toewijzingsbedrag), voor het bevel van aanvang van de werken of voor de bestelling van de leveringen gegeven is.

Conformiteit wet op de overheidsopdrachten

  • Conform

Als de gunningsprocedure conform de wet op de overheidsopdrachten is gevoerd, kan de initiatiefnemer de gunningsopdracht toewijzen. In een volgende fase kan de initiatiefnemer een aanvraag tot betaling of vereffening indienen.

  • Niet conform

Als de gunningsprocedure niet conform de wet op de overheidsopdrachten is gevoerd:
-    vervalt de subsidiebelofte als het over een totaalproject of de eerste projectfase gaat;
-    vervalt het recht op subsidies voor de betrokken projectfase als het over de tweede of een volgende projectfase gaat.

Voor meer informatie over de gunning en het gunningsadvies, kan u steeds contact opnemen uw correspondent of bouwtechnisch adviseur.

Alternatieve financiering

Bij aanvragers die een aanvraag tot investeringssubsidies- en/of waarborg bij het VIPA indienen via de procedure van de alternatieve financiering, wordt de toepassing van de principes van de wet op de overheidsopdrachten nagegaan bij de controle van de aanvragen van de gebruikstoelage.

Wegwijs in overheidsopdrachten

Het Departement Kanselarij en Bestuur ontwikkelde een handig E-draaiboek, om u wegwijs te maken in de regelgeving en de toepassing ervan. 

Het digitale instrument is verdeeld in verschillende rubrieken:

  • Wet- en regelgeving met een overzicht van de Belgische regelgeving m.b.t. de overheidsopdrachten
  • Toelichting bij de verschillende artikels en hun toepassing
  • Definities met een overzicht van veelvoorkomende begrippen in de wetgeving
  • Stappenplan om u van begin tot einde te begeleiden bij het plaatsen van uw opdracht
  • Modellen van formulieren, brieven, … aanpasbaar aan uw specifieke situatie