Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doestellingen:

  1. het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
  2. het tegengaan van onderbescherming

Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten …) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.

Na goedkeuring van een conceptnota door de Vlaamse regering einde 2015, is in 2016 een projectoproep geïntegreerd breed onthaal gelanceerd. Elf pilootprojecten, verspreid over heel Vlaanderen, toetsen de uitgangspunten van dit geïntegreerd breed onthaal aan de praktijk. De opgedane inzichten moeten toelaten om tegen het einde van de legislatuur dit geïntegreerd breed onthaal verder uit te rollen over Vlaanderen. De bevindingen en aanbevelingen uit deze pilootfase (september 2016 -  mei 2018), zijn terug te vinden in het onderzoeksrapport 'Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar het Geïntegreerd Breed Onthaal' van het Steunpunt WVG en de daarbij horende samenvatting. Een regelgevende basis voor het geïntegreerd breed onthaal wordt hiervoor gelegd binnen het decreet lokaal sociaal beleid.

In 2018 is een tweede projectoproep gelanceerd voor nieuwe en bestaande samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal om specifiek voor de doelgroep mensen met een advies niet toeleidbaar naar de arbeidsmarkt een onthaaltraject aan te bieden. Meer informatie over deze projectoproep vind je hier terug.

Pilootprojecten

Ontdek in welke gemeente een pilootproject geïntegreerd breed onthaal opgestart is

Naar de pilootprojecten

Documentatie

Projectoproep, presentaties startmoment, ...

Naar de documentatie

Projectoproepen

Naar de projectoproepen

FAQ

Veelgestelde vragen over geïntegreerd breed onthaal

Naar de FAQ

Contact

Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
T 02 553 33 30
E-mail