Juridische Eerstelijnsbijstand

Iedereen kan terecht bij de juridische eerstelijnsbijstand voor een gratis oriënterend advies van een advocaat. De eerstelijnsbijstand wordt georganiseerd in elk gerechtelijk arrondissement door de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB).
De adressen en openingsuren vindt u hier terug.

U krijgt er een antwoord op eenvoudige juridische vragen of vragen als:

  • Moet ik antwoorden op deze brief?
  • Welke dienst kan mij verder helpen?
  • Moet ik aanwezig zijn op de zitting?
  • Is het de moeite een advocaat te raadplegen?
  • Kan ik nog iets ondernemen?

Voor uitgebreid advies of een grondige behandeling van uw dossier kan u er niet terecht.

Waar willen we naar toe?

De Juridische Eerstelijnsbijstand is één van de bevoegdheden die met de zesde staatshervorming zijn overgeheveld naar het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

In overleg met de betrokken partners willen we de drempel naar de Juridische Eerstelijnsbijstand verlagen en de toegankelijkheid van dit hulpaanbod verhogen. We zetten daarvoor in op

  • een sterke en duidelijke samenwerking binnen het eerstelijnswelzijnswerk,
  • een sterkere positionering van de commissies,
  • het realiseren van samenwerking en afstemming met juridische tweedelijnsbijstand,
  • de uitwerking van vernieuwende methodieken die de juridische dienstverlening tot bij de burger brengen.

Momenteel loopt het overleg tussen de commissies juridische bijstand (CJB), de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en de afdeling Welzijn en Samenleving om tot een actieplan te komen, waarbij we de toegankelijkheid verhogen, onder meer door online rechtshulp, en duidelijke kwaliteitscriteria voorop te stellen. We zijn ervan overtuigd dat we een kwalitatieve, toegankelijke rechtshulp enkel kunnen organiseren door een doorgedreven en nauwe samenwerking tussen juristen en sociale werkers op te zetten. Een decretale basis voor de Juridische Eerstelijnsbijstand is in voorbereiding.

Contact

Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
T 02 553 33 30
E-mail