Nabijheid

Als sociaal werker ben je aanwezig in de leefwereld van mensen in een kwetsbare situatie. Je bepaalt de ‘agenda’ altijd samen met hen. Je zoekt voortdurend verbinding.
Het realiseren van grondrechten vraagt dan ook nabijheid. Sociaal werkers hebben tijd en ruimte nodig om relaties op te bouwen. Ze moeten zo laagdrempelig en onvoorwaardelijk mogelijk kunnen werken aan ontmoeting. 

 Politiserend werken

Sociaal werkers zorgen er mee voor dat mensen gebruik kunnen maken van hun sociale rechten en voordelen. Maar ze wijzen ook op structurele mechanismen die tot sociale onrechtvaardigheid leiden. Ze zoeken naar collectieve oplossingen om die mechanismen te bestrijden.

Sociaal werkers zijn publieke en democratische professionals die hun stem laten horen, maatschappelijke belemmeringen benoemen, dominante denkpatronen in vraag durven stellen en een eigen positie innemen vanuit de normatieve waarden van het beroep. 

Procesmatig werken

Als sociaal werker stem je je handelen voortdurend af op verwachte en onverwachte gebeurtenissen in het proces dat je met mensen loopt.
Daarnaast benut je ook de ervaringskennis van betrokkenen. Inspraak en participatie staan altijd centraal. De uitkomst ligt dus niet vooraf vast. 

Generalistisch werken

Als sociaal werker plaats je een persoon in zijn bredere context en heb je oog voor alle levensdomeinen. Dat maakt dat je perfect als brugfiguur of kruispuntwerker ingezet kan worden. Door de generalistische aanpak heb je een goed zicht op de sociale kaart, en heb je een uitgebreid netwerk.

Verbindend werken

Als sociaal werker ben je op drie manieren verbindend. Individueel: je versterkt mensen om opnieuw greep te krijgen op hun eigen leven en betekenisvol te kunnen deelnemen aan de samenleving. Collectief: je werkt aan verbinding in buurten en op het lokale niveau om het samenleven te versterken. En ten slotte: je verbindt mensen met maatschappelijke basisinstituties (onderwijs, gezondheidszorg, de arbeidsmarkt) door ervoor te zorgen dat ook groepen in kwetsbare situaties er toegang toe krijgen.