Het decreet rechtspositie minderjarigen (DRM) maakt rechten van minderjarigen in de jeugdhulp concreet en afdwingbaar. Zo weten hulpverleners met welke afspraken en principes ze in de hulpverlening rekening moeten houden. Minderjarigen (en hun ouders) weten wat ze mogen verwachten en waar ze recht op hebben.  

Hoe passen voorzieningen het DRM en het decreet integrale jeugdhulp toe? Wat doen hulpverleners opdat minderjarigen systematisch in hun rechten worden erkend? Deze vragen zetten Zorginspectie en Onderwijsinspectie ertoe aan om de toepassing van deze decreten in de betrokken sectoren onder de loep te nemen.  

Zorginspectie en Onderwijsinspectie onderzochten tussen april 2009 en juli 2010 de toepassing van de decreten, met exclusieve aandacht voor de rechtspositie van de minderjarige en zijn ouders. Zorginspectie en de Onderwijsinspectie vormden zich eerst een beeld van de wijze waarop de voorziening de decreten in uitvoering brengt, en gingen dan de concrete toepassing van een aantal rechten na. Bij de selectie van die rechten hielden we rekening met hun rechtstreekse impact op wat voor de minderjarig in de jeugdhulpverlening belangrijk is. De minderjarige moet:

  • weten wat zijn rechten zijn
  • zich betrokken voelen in de hulpverlening
  • vertrouwen hebben in de hulpverlening

We hielden rekening met een mogelijke diversiteit in handelen, afhankelijk van de mate van handelingsbekwaamheid van de betrokken minderjarige.

Beide inspectiediensten kozen voor een drievoudige toets:

  • Heeft het DRM zijn weg gevonden naar het beleidsniveau van de voorziening?
  • Is dit beleid vertaald naar de concrete werking?
  • Worden de rechten ook in de individuele hulpverleningsrelatie gerespecteerd?  

Het onderzoek laat ons toe om sectoroverschrijdend beleidsrelevante feedback te geven over de toepassing van de decreten.

  • In het rapport "Werk maken van kinderrechten. De decreten integrale jeugdhulp in de praktijk" kan u lezen hoe Zorginspectie en Onderwijsinspectie tot een evaluatiekader kwamen en wat de resultaten van de evaluatie.zijn.
    Het rapport noemt ook een aantal conclusies en aanbevelingen, die relevant zijn voor de verdere implementatie van het DRM. Dat gebeurt op een algemeen niveau. 
  • Een beknopte brochure vat dit uitgebreide rapport samen.

Op basis van de verzamelde gegevens, stelden beide inspectieagentschappen: