Geweld, misbruik en kindermishandeling

Er gebeurt veel op het vlak van geweld, misbruik en kindermishandeling. Het beleid zet sterk in op samenwerking en informatie-uitwisseling tussen hulpverlening, politie en justitie.

Goed bestuur

De aanbevelingen voor goed bestuur in welzijns- en zorgorganisaties zijn een praktisch instrument, een leidraad. 

Preventie en aanpak van radicalisering

Het thema radicalisering is erg actueel en staat hoog op de politieke agenda. 

Ouderenbeleid

We zetten met een ouderenbeleidsplan in op een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen.

Eenzaamheid

We maken een prioriteit van de strijd tegen eenzaamheid in Vlaanderen door de opmaak van een Vlaams eenzaamheidsplan.

Kwaliteitsdecreet

Op 3 mei 2023 keurde het Vlaams Parlement het decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin goed.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

We zetten in op het verantwoord voorkomen en toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen in verschillende sectoren binnen het beleidsdomein.

Digitale zorg, hulpverlening en ondersteuning

We willen online zorg, hulpverlening en ondersteuning integreren in het aanbod zodat het gelijkwaardig en/of aanvullend aan het fysieke aanbod ingezet kan worden.