In september 2018 startte Zorginspectie met toezicht op het cardiale zorgtraject, in alle campussen met cardiaal zorgaanbod.

Focus van Zorginspectie

Zorginspectie focuste op de kwaliteit van de dagelijkse zorg in het ziekenhuis: leeft het ziekenhuis de kwaliteitsnormen na in de praktijk? Voor de inspectie werd een selectie gemaakt van te controleren aspecten uit het eisenkader van de cardiale patiënt dat de Vlaamse overheid en de ziekenhuissector samen ontwikkelden. Deze elementen werden onderlijnd in de tekst.

Werkwijze

Zorginspectie deed een heel gerichte en concrete toets van de geleverde zorg. Dat gebeurde via een gestandaardiseerd inspectie-instrument.

Onaangekondigde inspecties

De inspectiebezoeken gebeurden telkens onaangekondigd: de inspectieverslagen geven dus een momentopname weer. Ze geven een beeld van de toestand op de dag van de inspectie. Dat maakt dat sommige vaststellingen in het inspectieverslag misschien niet steeds of niet meer van toepassing zijn.

Geen uitspraken over individuele zorgverleners of over medisch handelen

Zorginspectie is niet bevoegd voor de evaluatie van het individuele handelen van zorgverleners, noch voor de evaluatie van het medisch handelen: daarover vindt u dan ook geen uitspraken terug in de inspectieverslagen.

Verbeterinstrument

Een inspectieverslag is in eerste instantie een verbeterinstrument voor een ziekenhuis. Waar Zorginspectie ernstige knelpunten vaststelde, vond een nieuwe onaangekondigde inspectie plaats. Het is de bedoeling dat het ziekenhuis na de inspecties concreet aan de slag gaat met de vaststellingen uit de inspectieverslagen.

Na de inspectie

Het ziekenhuis ontving het inspectieverslag en kon erop reageren alvorens het verslag definitief werd. Deze reactie publiceert Zorginspectie niet op haar website. Op de individuele ziekenhuiswebsites kunt u vinden wat de ziekenhuizen zelf verder willen meedelen rond de inspecties (zoals reacties, voortgang van verbeteracties of plannen van aanpak). Zorginspectie voorziet telkens een link naar de ziekenhuiswebsite in kwestie.

Het agentschap Zorg en Gezondheid ontving de definitieve inspectieverslagen van de eerste inspectie en van de eventuele tweede inspectie. Het agentschap Zorg en Gezondheid staat in voor de opvolging van alle inspectievaststellingen, waarbij een aantal verbeterpunten bijzondere aandacht krijgen.

Waarom geen eindscore

Zorginspectie kende geen eindscores toe aan de ziekenhuizen. De zorgkwaliteit is namelijk niet in één cijfer te vatten.

Kwaliteitsmetingen

Op www.zorgkwaliteit.be kunt u terecht voor de resultaten van verschillende kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen. Het gaat bijvoorbeeld om cijfers over borstkanker en de ervaringen van patiënten in het ziekenhuis. De metingen gebeuren in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams Patiëntenplatform en de koepel Zorgnet-ICURO.