Uiteraard hebben de diensten maatschappelijk werk, de OCMW’s en de CAW’s op dit moment ook een fysieke locatie waar mensen met welzijnsvragen langs kunnen gaan. Het samenwerkingsverband GBO heeft niet als doelstelling om te fusioneren tot één toegangspunt voor onthaal van mensen met welzijnsvragen. Het is wel de bedoeling dat elke dienst, welk zijn begeleidingsaanbod ook is, zich profileert als een algemeen breed onthaal voor alle welzijnsvragen. Het woord ‘onthaal’ is hier wat misleidend.  De meeste mensen kennen onthaal als een soort van balie waarachter een vriendelijke dame of heer je de juiste weg wijst. Als we spreken over onthaal in deze samenwerkingsverbanden GBO zien we dit veel breder. Een eerste belangrijk verschil met dit soort onthaal is dat het onthaal op eender welke plaats kan gebeuren. We noemen dit vindplaatsgericht of outreachend werken. Dit betekent dat de medewerker van het onthaal ook zijn onthaal gericht kan doen op plaatsen waar mensen zijn die eventueel welzijnsvragen hebben. Stel dat een samenwerkingsverband GBO bijzonder wil inzetten op het bereiken van mantelzorgers. Dan kan de onthaalmedewerker aanwezig zijn op een infoavond voor mantelzorgers. Of een vereniging waar armen het woord nemen nodigt een onthaalmedewerker uit op een specifieke activiteit over bepaalde rechten. Outreachend werken is niet alleen ter plaatse gaan. Er zit ook een specifieke visie achter over hoe je als welzijnswerker je opstelt in dergelijke contacten.

Onthaal doet ook denken aan het wachten tot iemand hulp komt vragen. De kernactoren binnen het breed onthaal beschikken echter ook over informatie waaruit ze kunnen opmaken dat iemand mogelijk meer informatie kan gebruiken over het aanbod van hulp, ondersteuning of bepaalde rechten. Dan kan de onthaalmedewerker zelf contact opnemen. Dit noemen we proactief handelen. We maken dit duidelijk met een voorbeeld. Stel dat een zorgkas op een bepaald moment vaststelt dat de bijdrage voor de zorgverzekering niet betaald werd. Deze informatie kan een signaal zijn om actief na te gaan of het gaat om iemand die mogelijk gebaat is bij meer hulp en ondersteuning.

We zien ook dat heel wat mensen de weg naar hulp wel kennen, al contact hebben met een organisatie maar afhaken in het onthaal zelf of wanneer ze doorverwezen worden naar achterliggend aanbod. Het samenwerkingsverband GBO breed onthaal richten zich niet alleen op personen of doelgroepen die ze nog niet kennen. Er wordt aandacht besteed aan de manier waarop mensen onthaald en verwezen worden, naar het zoeken van  oplossingen voor knelpunten en drempels waardoor mensen die ondersteuning vragen, afhaken in dit proces zelf. Of mensen die gekend zijn maar waar toch zaken mis lopen of bepaalde rechten niet gerealiseerd zijn.

Ten slotte willen we er nog op wijzen dat we het onthaal, op deze manier ingevuld, als een volwaardig hulpaanbod zien. Dit betekent dat het onthaal op zich al voldoende kan zijn om mensen te ondersteunen en verder op weg te helpen. Een goed onthaal heeft ook een preventieve functie en zorgt ervoor dat vaak duurdere en langdurige zorg en ondersteuning vermeden wordt.