Participatie kan op 2 niveaus gerealiseerd worden:

  1. Participatie van de gebruiker in het eigen hulpverleningstraject
    De gebruiker wordt structureel en op een volwaardige en gelijkwaardige manier betrokken in zijn hulpverleningstraject. Mogelijke oplossingen vertrekken vanuit het perspectief van de gebruiker en verlopen onder zijn regie en met respect voor zijn keuzevrijheid. Hij wordt met andere woorden op een zodanige wijze ondersteund zodat hij zelf eigen keuzes en beslissingen kan nemen.
  2. Participatie van de gebruiker in het ontwikkelen, implementeren, evalueren en eventueel bijsturen van het samenwerkingsverband GBO