ELZ als geografische afbakening

De eerstelijnszone is de geografische afbakening waarin meerdere lokale besturen samen met de andere kernpartners van het GBO en de basis- en faciliterende actoren het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal ondersteunen. Samen met andere partners binnen de eerstelijnszone worden randvoorwaarden gecreëerd om tot een goede ontwikkeling van de functies en werkingsprincipes van het GBO te komen. Het lokaal bestuur voert de regie over het GBO, al dan niet in samenwerking met andere lokale besturen.

ELZ als niche van achterliggend aanbod

Ook vormen de eerstelijnszones een ondersteunende structuur voor een betere samenwerking en afstemming van zorg- en welzijnsactoren waar het samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal (GBO) naar kan doorverwijzen wanneer blijkt dat er nood is aan meer gespecialiseerd achterliggend aanbod

Schaalgrootte

Het lokaal bestuur vertrekt vanuit een omgevingsanalyse om kwetsbare doelgroepen te detecteren en om hen via het samenwerkingsverband GBO proactief en outreachend te kunnen benaderen om rechten te detecteren en te realiseren. De eerstelijnszone is een forum waar lokale besturen de nodige input vanuit de zorg- en welzijnsvoorzieningen krijgen om noden en kwetsbare doelgroepen op grotere schaal te identificeren.

Samenwerkingsverband GBO als voortraject van zorgcoördinatie binnen ELZ

Indien uit de vraagverheldering door de kernactoren blijkt dat de problematiek meervoudig en complex is, en dat een hulpverleningstraject en/of zorgcoördinatie nodig is, dan vormt de vraagverheldering, uitgevoerd in het kader van het GBO, een waardevolle bijdrage aan het voortraject hiervan. Vanuit hun gedeelde expertise kunnen de kernactoren binnen het samenwerkingsverband de situatie zeer breed verkennen. Dit kan een goede voorbereiding vormen van een zorg- en ondersteuningsproces, en verhoogt de kansen op een succesvol proces en de reductie van crisissituaties. Als blijkt dat hulpverleningstrajecten en/of zorgcoördinatie nodig zijn, zullen de kernactoren hiervoor toeleiden naar de meest geschikte hulp- en zorgverleners, met respect voor de keuzevrijheid van de cliënt, en de gegevens uit de vraagverheldering delen, met zijn akkoord.