Omdat in de meeste gevallen het unieke karakter en de waarde van het kunstvoorwerp (in casu het kunstintegratieproject) inherent zijn aan de identiteit van de kunstenaar, kunt u een kunstenaar aanduiden o.b.v. art. 42, §1, 1°, d), i van de Wet inzake Overheidsopdrachten van 17 juni 2016.  

Dit is één van de uitzonderingsgevallen binnen de wetgeving die u toelaat gebruik te maken van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.  Deze procedure stelt dat de opdracht alleen door een bepaalde ondernemer kan worden verricht omwille van volgende reden : “de opdracht heeft als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie”. 

Concreet betekent dit dat u in dit geval een kunstenaar, die u geschikt acht om uw unieke geïntegreerde kunstproject te realiseren, kan kiezen en met hem/haar een overeenkomst kan afsluiten. In het aanschrijven van de kunstenaar(s) dient u te verwijzen naar bovenstaande regelgeving.  

Ook indien de regelgeving geen mededinging voorschrijft is het aan te raden verschillende kunstenaars aan te schrijven om een voorstel in te dienen. Zo krijgt u de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende creatieve voorstellen, wat inspirerend werkt. In het voorbeeld van het stappenplan vindt u hierover meer informatie.