Nadat het VIPA in 2015 geconfronteerd werd met de nood tot bijsturing van het investeringsbeleid, maakt de Vlaamse Regering dit jaar 100 miljoen euro extra vrij voor investeringen in zorg- en welzijnsinfrastructuur.

Het bedrag van 100 miljoen euro zal prioritair ingezet worden in onderstaande sectoren (zie tabel). Voor de woonzorgcentra en de ziekenhuizen wordt werk gemaakt van nieuwe financieringsmechanismen die in de loop van dit jaar in voege zullen treden.

De verdeelsleutel van de som:

Sector Bedrag
Bijzondere Jeugdbijstand 11,5 miljoen euro
Centra voor Algemeen Welzijnswerk 13,5 miljoen euro
Kinderopvang, Centra voor kinderzorg- en gezinsondersteuning en Vertrouwenscentra kindermishandeling 14,5 miljoen euro
Wijkgezonheidscentra, Centra Geestelijke Gezondheidszorg en Beschut Wonen 6,5 miljoen euro
Voorzieningen voor personen met een handicap 30 miljoen euro
Ouderenzorg: Lokale Dienstencentra en Dagverzorgingscentra 12 miljoen euro
Nog te bepalen 12 miljoen euro
Budget 100 miljoen euro

Voor de sectoren die vallen onder de klassieke VIPA financiering worden in essentie geen prioriteitscriteria voorop gesteld wat de toekenning van investeringssubsidies in 2016 betreft. Wel werden rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden én ten behoeve van een evenwichtige verdeling tussen de sectoren scharnierdatums vastgelegd om te bepalen welke subsidieaanvragen in 2016 gehonoreerd kunnen worden.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Bijzondere Jeugdbijstand: alle ingediende dossiers op 22/10/2015
  • Centra Algemeen Welzijnswerk: alle ingediende dossiers op 22/10/2015
  • Wijkgezondheidscentra: alle ingediende dossiers op 22/10/2015
  • Centra Geestelijke Gezondheidszorg en Beschut Wonen: alle ingediende dossiers op 22/10/2015
  • Kinderopvang: alle ontvankelijke dossiers op 1/8/2015
  • Centra voor kinderzorg- en gezinsondersteuning en Vertrouwenscentra Kindermishandeling: alle ontvankelijke dossiers op 30/11/2015

Binnen de ouderensector komen alle ontvankelijke aanvragen in aanmerking die voor eind 2014 werden ingediend die louter bestaan uit een Lokaal Dienstencentrum en/of Dagverzorgingscentrum.

Specifiek wat de sector personen met een handicap betreft zullen dossiers gehonoreerd worden ten belope van circa 30 miljoen euro. Daarbij gaat de prioriteit - naast het Pilootproject Zorg en de VIPA-buffer projecten (voor zover de aanvragen op 18 januari 2016 bij het VIPA werden ingediend) - naar de aanvragen die geen (of niet op korte termijn) impact zullen ondervinden van de implementatie van persoonsvolgende financiering:

  • Centra Ontwikkelingsstoornissen
  • Revalidatiecentra
  • ADL centrales zelfstandig wonen
  • Voorzieningen voor minderjarigen (op basis van de ontvankelijkheidsdatum en dit voor het saldo van het budget van 30 miljoen euro)

Bijkomende info:

Hierbij vindt u een lijst van projecten die potentieel in aanmerking komen voor betoelaging voor zover ze een positief advies van de VIPA-coördinatiecommissie verkrijgen en ze ook voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Het toegekende budget, of het om nieuwbouw, uitbreiding dan wel renovatie gaat en het aantal plaatsen kunnen nog niet worden meegedeeld. De dossierbehandeling is nog niet volledig afgerond. Zodra per dossier de functionele, financiële en bouwtechnische adviezen beschikbaar zijn, komt het dossier op de VIPA-coördinatiecommissie. Op dat moment worden alle gegevens per project beschikbaar en gevalideerd.

Voor eventuele bijkomende inlichtingen kan u terecht bij het VIPA.

Categorie: 
Algemeen - VIPA - financiering