Na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering op 18 december definitief het Koninklijk Besluit over de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen (BFM) van de ziekenhuizen gewijzigd, voor wat betreft de investeringslasten en de aanloopkosten die voor de vaststelling van het budget in aanmerking worden genomen. Daardoor worden de investeringslasten voor de investeringen die niet gedekt zijn door de financieringswet niet meer onder A1 en A3 van het BFM opgenomen. Dergelijke investeringen zullen vallen onder het nieuw financieringssysteem voor de ziekenhuissector. 

Met betrekking tot de financiering van de ziekenhuizen A1/A3, zijn de investeringen die vallen onder de financieringswet de volgende;

1° investeringen die uiterlijk op 31 december 2015 het voorwerp hebben uitgemaakt van een eerste afschrijving;

2° of, de nieuwbouw of de prioritaire verbeteringswerken betreffen die door de betrokken deelstaten worden gesubsidieerd en die werden voorzien op de bouwkalender die in het protocolakkoord afgesloten op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 19 juni 2006 is voorzien (m.a.w. dit zijn de bouwdossiers waarvoor de initiatiefnemers een principieel akkoord van VIPA ontvangen hebben);

3° of, niet prioritaire verbeteringswerken betreffen, voor zover de investeringen conform zijn aan de van kracht zijnde federale regels en voor 31 december 2015 werden aangevangen.

Rekening houdend met de budgettaire situatie werden er geen goedkeuringen gegeven voor niet-prioritaire verbeteringswerken (cf.supra 3°) die men voor 31 december van 2015 wou opstarten, noch voor groot onderhoud of andere investeringen die niet vallen onder de bepalingen van de financieringswet.

De financiering van die investeringen zal mee geïncorporeerd worden in het nieuw uit te werken forfaitair financieringssysteem.

De financiering van de investeringen die vallen onder de financieringswet (cf. supra 1° investeringen met een eerste afschrijving ten laatste op 31/12/2015 en 2°goedgekeurde bouwkalenderprojecten) blijft verlopen volgens de bestaande federale regelgeving.

Forfaits medisch/niet-medisch

De financiering van de lasten die forfaitair worden vergoed volgens artikel 29 van het vermelde KB (de zogenaamde “forfaits medisch/niet-medisch), blijft doorlopen via het BFM tot aan de opstart van het nieuw financieringssysteem dat in ontwikkeling is. Het nieuwe forfaitaire financieringssysteem voor de ziekenhuizen start in de loop van 2016. Er zal een verrekening gebeuren van de toegekende forfaits medisch/niet-medisch in dat nieuwe financieringssysteem.

Toestelfinanciering

Een Besluit van de Vlaamse Regering is in voorbereiding i.v.m. de zogenaamde toestelfinanciering (NMR, PET en radiotherapie) voor de toestellen die vanaf 2015 geïnstalleerd werden of een upgrading hebben gekregen.

Categorie: 
VIPA - financiering