Goedkeuring regiodecreet en impact op de CAW's en samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal

Op 1 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering het regiodecreet goed. Daarmee wordt het Vlaams Gewest ingedeeld in 15 referentieregio’s. Elke gemeente behoort tot 1 referentieregio.

Onder het toepassingsgebied van het decreet vallen samenwerkingsverbanden die door de gemeenten van onderuit opgericht worden met het oog op de gemeenschappelijke behartiging van doelstellingen van gemeentelijk belang.
Om congruentie te bekomen op alle bestuursniveaus engageert ook de Vlaamse overheid zich om de samenwerkingsverbanden die door Vlaanderen gestimuleerd of opgelegd worden, te organiseren volgens de referentieregio’s. Op 12 maart 2021 keurde de Vlaamse Regering hiervoor een algemene aanpak goed.

De impact van de afbakening van de referentieregio’s op de gebiedsafbakeningen binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan worden samengevat aan de hand van de volgende uitgangspunten:

  • de eerstelijnszones fungeren als bouwsteen voor de gebiedsafbakeningen;
  • de afbakening van de eerstelijnszones wordt aangepast aan de contouren van de referentieregio’s, rekening houdend met de toegestane uitzonderingen;
  • in functie van de noden van een bepaalde sector is het mogelijk verschillende eerstelijnszones te aggregeren tot op het niveau van een of meerdere referentieregio’s.

De opheffing van het Zorgregiodecreet van 23 mei 2003 wordt in het vooruitzicht gesteld. Sectoren die voor gebiedsafbakeningen een beroep doen op het Zorgregiodecreet, zullen de overstap maken naar een nieuwe gebiedsafbakening die gebaseerd is op de bovenstaande principes.

Bovenstaande uitgangspunten hanteren we ook in de afbakening van de werkingsgebieden van de centra voor algemeen welzijnswerk en van de samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal.

Meer informatie kan je hier vinden:

Categorie: 
Welzijn en Samenleving