Sinds vorig jaar is de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap in voege. Met dit systeem krijgen personen met een zorgnood rechtstreeks een budget om zorg in te kopen. In een volgende stap in de omschakeling naar een persoonsvolgende financiering is nu ook de VIPA-financiering voor de infrastructuur voor zorgaanbieders van personen met een handicap aangepast aan het systeem van persoonsvolgende budgetten. In een eerste investeringsgolf kunnen al 50 dossiers goedgekeurd worden voor 6 miljoen euro op jaarbasis.

De nieuwe subsidiemethodiek voor de infrastructuur voor personen met een handicap is ontwikkeld in samenspraak met de zorgaanbieders en de gebruikersverenigingen. In het verleden kon een voorziening die personen met een handicap opving, een rechtstreekse subsidie krijgen om bouwwerken uit te voeren. Volgens de principes van de persoonsvolgende financiering wordt de subsidie nu gekoppeld aan de persoon met een handicap. De nieuwe regeling focust op de meerkost eigen aan de specifieke zorgnoden die gebruikers in een collectieve setting ondervinden.

Beperken kostprijs bewoner

Er wordt een bedrag per dag toegekend voor de collectieve infrastructuurkost. Dit bedrag houdt rekening met de specifieke zorgnood van de gebruiker Voor de zwaarste zorggroep is dat bijvoorbeeld 21 euro per dag of 4.586 euro per jaar. De voorziening ontvangt deze middelen en houdt deze van de factuur van de gebruiker af. Op deze manier wordt ook de betaalbaarheid van de aangeboden ondersteuning beter gegarandeerd.

Budget

VIPA kan nu binnen deze nieuwe regelgeving investeringsdossiers goedkeuren. In de laatst goedgekeurde begroting werd al voorzien dat VIPA voor 6 miljoen euro aan jaarlijkse subsidies kan vastleggen. Daarmee zouden al zo’n 50 investeringsdossiers kunnen goedgekeurd worden.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin: “Deze nieuwe regelgeving is het resultaat van de constructieve dialoog tussen gebruikers en zorgaanbieders. De aanpassing is een volgende belangrijke stap in de omschakeling naar een voldragen persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap. We leggen de regie bij de gebruiker én leggen tegelijk de klemtoon op een kwalitatieve en duurzame zorg.”

Goedgekeurde documenten:

Categorie: 
VIPA - financiering