Om beter te kunnen omgaan met agressie van jongeren die in een voorziening verblijven, keurde de Vlaamse Regering in zijn vergadering van 21 juli 2018 een besluit daarover principieel goed.  Dit besluit voorziet de mogelijkheid om, naast de bestaande VIPA-middelen voor grondige renovatie en nieuwbouw, in bestaande infrastructuur gerichte ingrepen m.b.t. agressie uit te voeren.  Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de vraag van het personeel dat met deze uitdagingen te maken krijgt én wordt een veilige omgeving voor de jongeren gecreëerd.

Agressie te snel af zijn

Dit besluit maakt het voor voorzieningen nu ook mogelijk om voor bepaalde doelgroepen of zorgvormen doelgerichte aanpassingen aan hun gebouw te doen, met het oog op de preventie van agressie en vrijheidsbeperking. Het gaat daarbij onder meer om de veiligheid in afzonderings- en separatieruimtes en mogelijkheden tot visueel toezicht.

In eerste instantie komen de middelen ten goede van de voorzieningen die werken met minderjarigen met verblijfsfunctie in de sectoren:

  • Jongerenwelzijn: verblijf en beveiligd verblijf, centra voor integrale gezinszorg en de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra
  • Personen met een handicap: multifunctionele centra en zorg voor geïnterneerden
  • Kinder- en jeugdpsychiatrie: forensische K- bedden, K- bedden en de (semi)residentiële revalidatiecentra voor kinderen en jongeren met een ernstige medisch-psychologische aandoening en de residentiële revalidatiecentra voor minderjarige verslaafden.

Afhankelijk van de vraag en de evaluatie van het systeem kan later een uitbreiding voorzien worden naar andere zorgvormen of functies.

Mogelijke maatregelen

4 groepen van maatregelen komen in aanmerking voor subsidies:

  • Inrichting van de buitenomgeving om de jongeren tot rust te laten komen zoals bijvoorbeeld de aanleg van een moestuin, sportveld, speeltuin of outdoor fitness
  • Herinrichting of aanpassing van kamers of gemeenschappelijke ruimten, zoals flexibele wanden, kasten of veiligheidsglas tussen bepaalde ruimten.
  • Het installeren van technologie om het toezicht te verbeteren, zoals camera’s, of alarm- en oproepsystemen
  • Maatregelen die tot doel hebben specifieke ruimten in te richten, te herinrichten of uit te rusten in functie van preventie van agressie of vrijheidsbeperking, of ter uitvoering van veilige vrijheidsbeperking, zoals ruimten voor ontspanning, stilteruimte, ruimten voor dagbesteding of afzondering

Oproep aanvraagdossiers

De definitieve goedkeuring van dit besluit wordt verwacht in de eerste helft van oktober 2018.  Na deze goedkeuring wordt een oproep uitgestuurd om aanvraagdossiers in te dienen.  In de startfase trekt de Vlaamse Regering een budget uit van 20 miljoen euro.  Na deze startfase wordt het budget bepaald in functie van vastgestelde noden. 

Hieronder vindt u de nodige (principieel goedgekeurde) documenten:

  • Besluit Vlaamse Regering 'Subsidiëring van projecten voor preventieve infrastructurele maatregelen rond agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving in voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin'
  • Nota Vlaamse Regering 'Subsidiëring van projecten voor preventieve infrastructurele maatregelen rond agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving in voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin'
Categorie: 
VIPA