Voortaan kunnen personen met een handicap eenvoudiger onder hetzelfde dak dezelfde zorgen krijgen zoals ook voor bijvoorbeeld ouderen mogelijk is. De Vlaamse Regering keurde op de ministerraad van 22 februari 2019 een besluit principieel goed dat de bouw van Welzijns-, Volksgezondheids- en Gezinsvoorzieningen (WVG) vergemakkelijkt die multifunctioneel inzetbaar zijn en open te stellen voor meerdere zorgvormen, voor een breder publiek en buiten de reguliere werkuren. 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Door deze administratieve vereenvoudiging kunnen voorzieningen over de tijd heen zonder fundamentele verbouwingen van bestemming wijzigen, kunnen ze tijdens en buiten de uren opengesteld worden voor derden en kunnen verschillende zorgvormen eenvoudiger in één gebouw worden gerealiseerd.”

Meerdere zorgvormen onder één dak

Dit besluit stemt de infrastructuurnormen over de sectoren Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maximaal op elkaar af zodat de integratie van verschillende zorgvormen in één gebouw gefaciliteerd wordt. Op die manier kunnen (kwetsbare) jongeren, ouderen of personen met een handicap makkelijker onder één dak terecht, eventueel gecombineerd met bijvoorbeeld ambulante diensten. De minister van Welzijn krijgt de mogelijkheid om voor zijn vergunnings- en subsidiebeslissingen van de betrokken regelgeving af te wijken om de combinatie van verschillende functies mogelijk te maken.

Zorggebouwen openstellen

Voor de minister is het inbedden van de zorg in de buurt een prioriteit. Om die buurtgerichte zorg te realiseren bepaalt de Vlaamse Regering nu duidelijk dat alle zorggebouwen die een subsidie van de Vlaamse overheid kregen hun deuren kunnen openstellen voor derden zolang de kwaliteitsvolle werking van de betrokken voorziening niet in het gedrang gebracht wordt. Het gaat hier bijvoorbeeld over vergaderzalen, sportinfrastructuur of feestzalen.

“Op deze manier zorgen we ervoor dat de zorg niet op een eiland plaatsvindt en zwengelen we de dynamiek aan die van buurtgerichte zorg kan uitgaan.”

Dit besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State en wordt dan ter definitieve goedkeuring ter voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Hieronder vindt u:
- het principieel goedgekeurde besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over multifunctionele infrastructuur
- de nota aan de Vlaamse Regering over dit besluit multifunctionele infrastructuur

Categorie: 
VIPA - multifunctioneel bouwen