Samenwerken om geweld binnen gezinnen te stoppen. Dat is de kern van het partnerschap tussen politie, justitie, hulpverlening en het openbaar bestuur. Deze Ketenaanpak Intrafamiliaal geweld West-vlaanderen kent vandaag een officiële start met de ondertekening van het samenwerkingsakkoord. De ondertekening tussen de verschillende partners betekent het startschot voor een betere aanpak van complexe situaties intrafamiliaal geweld in deze regio.

In een eerste fase gaat het om een pilootproject in de gerechtelijke afdeling Brugge. Vanuit een lokale dynamiek in stad Oostende, groeide een partnerschap tussen politie, justitie, hulpverlening en openbaar bestuur om de samenwerking in complexe situaties van intrafamiliaal geweld te verbeteren. Er wordt werk gemaakt van een doeltreffende en gecoördineerde aanpak van ‘hoogrisicosituaties’, vaak binnen gezinnen met problemen op verschillende levensdomeinen.

De Vlaamse overheid – met name de afdeling Justitiehuizen van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - coördineert deze geïntegreerde aanpak van intrafamiliaal geweld.

“Omdat de oorzaken van intrafamiliaal geweld complex zijn, moeten we werken aan een geïntegreerde dader- en slachtofferzorg. Samen moeten we werk maken van ‘één gezin, één plan’, voor het verzekeren van de veiligheid en het herstel van zowel slachtoffer als dader", zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Deze praktijk (zoals ook de FJC’s) wordt nu in heel Vlaanderen veralgemeend”.

De politie registreert jaarlijks ruim 40.000 aangiftes voor intrafamiliaal geweld in ons land, of gemiddeld meer dan 120 per dag. In Oostende alleen al krijgt de politie 912 meldingen per jaar of drie meldingen per dag.

Samenwerking en afstemming

Ketenaanpak West-Vlaanderen zet vooral in op complexe situaties intrafamiliaal geweld, waarin individuele diensten vastlopen en een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is. Het gaat meestal om gezinnen met veel problemen waardoor verschillende diensten betrokken moeten worden. Deze diensten brengen samen de problemen, risico’s en beschermende factoren in kaart en maken een gezamenlijk plan van aanpak op maat van het gezin, dat met het gezin wordt besproken. De uitvoering van het plan van aanpak wordt afgestemd door één hulpverlener (de casusregisseur) die de contactpersoon is voor het gezin en de interventies van de betrokken organisaties coördineert.

'Het is niet evident om intrafamiliaal geweld te detecteren, maar het is wel noodzakelijk in het belang van de slachtoffers. Een bezorgdheid algemeen gedeeld door hulpverleners, beleidsmensen, politiemensen en parketmedewerkers. Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle betrokken actoren bij geweldsituaties is daarom cruciaal voor een grondige aanpak. Dit pilootproject in Oostende gaat uit van een ketenaanpak van intrafamiliaal geweld. Een belangrijke stap voor een betere aanpak van dergelijke complexe situaties. Niet in het minst voor de slachtoffers en hun omgeving.', aldus burgemeester Johan Vande Lanotte.  

Het doel van ketenaanpak is om samen met het gezin het geweld te stoppen, herhaling van geweld te voorkomen en te werken aan de factoren die bescherming kunnen bieden.

Koen Geens, federale minister van Justitie: “Intrafamiliaal Geweld kan men stoppen en verder voorkomen door met alle partners aan tafel te zitten. Om het gezin en zeker de kinderen te beschermen, moeten we alle kennis immers samenbrengen. Enkel door een gecoördineerde aanpak waar iedereen inspraak krijgt, kan men een menselijke aanpak garanderen.”

Vanaf september kunnen de eerste aanmeldingen worden behandeld. De formele ondertekening van de afspraken gebeurt in aanwezigheid van burgemeester Vande Lanotte van stad Oostende. Minister Vandeurzen en minister Geens spraken via een videoboodschap de aanwezigen toe. De opstart van ketenaanpak IFG in West-Vlaanderen gebeurt ook met steun van staatssecretaris Zuhal Demir, Staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

Categorie: 
Justitiehuizen - Algemeen