Handvatten: ‘Hoe betrek je sociaal werk binnen jouw zorgraad?’

Het traject Sterk Sociaal Werk op de Eerste lijn ging doormiddel van zes focusgroepen in gesprek met verschillende zorgraden. Welke rol neemt sociaal werk al op binnen de zorgraden en welke rollen kunnen sociaal werkers nog meer opnemen? Deze handvatten zijn het resultaat.

Download de handvatten en laat je inspireren

Binnen de actie ‘Sterk Sociaal Werk op de eerste lijn’ verbinden we vermaatschappelijking, sociaal werk in multidisciplinaire teams en de strijd tegen onderbescherming met elkaar. Er worden twee trajecten opgezet.

Een eerste traject zet in op het tegengaan van onderbescherming en het verhogen van de toegankelijkheid vanuit de eerste lijn. De kernpartners van het samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Beveren worden begeleid in een traject rond onderbescherming. Elke organisatie gaat eerst door een intern proces met als hoofdvraag: “Hoe kunnen we de rechtentoekenning voor gekende cliënten verbeteren?” Tijdens de drie trajecten wordt kennis en ervaring uitgewisseld binnen de lokale GBO-stuurgroep.

Het GBO wordt in Vlaanderen uitgerold. Er wordt veel overlegd, er wordt een visie gevormd en van gedachten gewisseld, maar op dit punt is er nood aan meer ‘doen’. De idee is dat we dienstverlening gaan uitbouwen vanuit de basisopdrachten van het GBO, op basis van de werkingsprincipes ten aanzien van de gebruiker en op basis van gebruikersinzichten. We begeleiden het project ‘GBO en niet-toeleidbaren’ in Oudenaarde.

Vragen? Mail naar Peter.cousaert@vvsg.be.

Een tweede traject focust op de positie van sociaal werk in de eerstelijnszone. Sociaal werk kan een essentiële bijdrage leveren aan integrale zorg door in te spelen op de sociale determinanten van gezondheid, door sociale rechten te realiseren, door bij te dragen aan de toegankelijkheid van de zorg, door een ruime definitie van kwaliteit van leven te hanteren met bijzondere aandacht voor de betekenis van maatschappelijke participatie, door buurtgerichte participatieve processen op te zetten, door zorgcoördinatie op te nemen in complexe zorgsituaties,… We zien echter dat sociaal werk binnen de eerstelijnszone op dit moment nog onvoldoende plaats inneemt. Met deze actie willen we, in een eerste fase, de meerwaarde van sociaal werk in de eerstelijnszone expliciteren aan de hand van een visienota. We betrekken bij het uitwerken van deze nota experten vanuit het werkveld via focusgroepen. In een tweede fase wordt de visie aan de praktijk getoetst in samenwerking met een drietal zorgraden.

Vragen? Mail naar Marieken.engelen@socmut.be.