Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lanceerde een projectoproep “Geïntegreerd breed onthaal 2018: onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar”. Er is een financiering per gerealiseerd onthaaltraject voorzien. De projecten lopen van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2020.

Doelgroep personen die niet-toeleidbaar zijn naar de arbeidsmarkt:

In Vlaanderen zijn er ongeveer 6.500 niet-werkende werkzoekenden met een VDAB-advies niet-toeleidbaar naar de arbeidsmarkt. Deze mensen hebben medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen die maken dat de VDAB van oordeel is dat ze, zelfs mits intensieve begeleiding, niet inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ze hebben prioritair nood aan ondersteuning en hulp om deze problemen aan te pakken. Tegelijkertijd bevinden ze zich in een precaire situatie op het vlak van hun uitkering.

De Vlaamse Regering wenst deze bijzonder kwetsbare doelgroep de nodige ondersteuning op maat te bieden. Daartoe is beslist een projectoproep te lanceren waarin werk- en welzijnsactoren de krachten bundelen om onderbescherming van de doelgroep tegen te gaan en een gepast hulpverleningsaanbod te realiseren.

Doelstelling onthaaltraject en projecten:

Nieuwe en bestaande samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal kunnen op de projectoproep inschrijven om voor deze doelgroep een traject geïntegreerd breed onthaal aan te bieden. De projecten moeten bijdragen tot drie doelstellingen:

  1. Realiseren van trajecten geïntegreerd breed onthaal voor deze doelgroep. Een dergelijk onthaaltraject omvat minimaal een brede vraagverheldering, rechtenverkenning met oog voor het statuut en de uitkering van de persoon en doorverwijzing naar de gepaste hulpverlening.
  2. Delen van expertise tussen de kernpartners van het geïntegreerd breed onthaal (OCMW, CAW, DMW) betreffende deze doelgroep.
  3. Een beter zicht krijgen op de groep van ‘personen niet-toeleidbaar naar de arbeidsmarkt’, hun hulpvragen en de problematiek in verband met statuut en uitkering om zo beleidsmatige signalen en structurele verbetervoorstellen te kunnen formuleren.

Gelet op de doelgroep is samenwerking met de VDAB een belangrijk aandachtspunt binnen de projecten.

Indienen kandidatuur:

Opgelet - deze oproep is afgesloten! Het indienen van een projectaanvraag is voorlopig niet meer mogelijk.

Download hier: