>> Het actieplan: een ambitieus vijfjarenplan

Wat willen we bereiken met het Actieplan Sterk Sociaal werk?

  • We versterken de identiteit van Sterk Sociaal Werk in Vlaanderen.
  • We wakkeren de dynamiek nog aan die de Sociaalwerkconferentie 2018 in het sociaal werk teweegbracht.
  • We brengen praktijken in beeld die voortbouwen op de 5 krachtlijnen van Sterk Sociaal Werk, en versterken ze nog.
  • We formuleren antwoorden op de uitdagingen waar het sociaal werk voor staat. Dat doen we samen met alle betrokken stakeholders.

De missie van het actieplan Sterk Sociaal Werk is het versterken van het sociaal werk met als doel de mensenrechten en sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Het actieplan is ambitieus, met momenteel zeventien concrete acties rond de acht maatschappelijke uitdagingen waar het sociaal werk vandaag voor staat.

Het actieplan is niet limitatief. De regionale platformen kunnen steeds nieuwe acties toevoegen. Op die manier wordt rekening gehouden met lokale dynamieken en bottom-up initiatieven.

Een groter maatschappelijk draagvlak

Om het maatschappelijk draagvlak voor Sterk Sociaal Werk te verhogen wil het actieplan de politiserende opdracht van het sociaal werk versterken. Sociaal werkers vinden die opdracht heel belangrijk. Tegelijkertijd hebben ze ook nood aan een algemene, brede visie rond hun rol op dit vlak. Daarom wil het actieplan politiserend werken beschrijven en in beeld brengen, een visie ontwikkelen en concrete methoden en strategieën aanreiken om hiermee aan de slag te gaan.

Eerstelijnswerk versterken

Het actieplan wil het sociaal werk op de eerste lijn versterken. Sociaal werkers werken in verschillende diensten: het OCMW, Centrum  Algemeen Welzijnswerk (CAW), Diensten Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds (DMW), CLB, buurtwerkingen, lokale dienstencentra, verenigingen waar armen het woord nemen, wijkgezondheidscentra, thuisorganisaties, … Het actieplan wil de impact van deze eerstelijnswerkingen zichtbaarder maken.

Daarnaast wordt ook ingezet op de ontwikkeling van een toekomstgerichte visie over de rol van de eerste lijn in het ruimere welzijns- en gezondheidsbeleid. Bijzondere aandacht gaat uit naar het sociaal werk binnen het lokaal sociaal beleid, de uitrol van het Geïntegreerd Breed Onthaal en de samenwerking tussen gezondheidswerkers en sociaal werkers binnen eerstelijnszones.

Inzetten op verbinding in een superdiverse context

Het actieplan wil ook het diversiteitsbeleid van sociaal ondernemers, middenveldorganisaties en hogescholen versterken. De reflectietool van VIVO over cultuursensitieve zorg wordt daarbij gebruikt. Daarnaast wordt er gewerkt rond het tegengaan van polarisering. Met het actieplan worden praktijken die inzetten op verbinding in een superdiverse context in de kijker gezet. Succesfactoren en valkuilen worden en geïnventariseerd en ontsloten.

Hybridisering richting de markt

Wat betreft hybridisering richting de markt schuift het actieplan twee acties naar voren. Enerzijds wordt er gezocht naar nieuwe meetinstrumenten om zowel de eigenheid als de maatschappelijke bijdrage van sociaal werk in kaart te brengen. In de aanloop naar de Sociaalwerkconferentie van 2018 kwam immers meermaals naar boven dat de huidige verantwoordingsinstrumenten onvoldoende de impact van sociaalwerkpraktijken kunnen meten. Anderzijds wordt ook gefocust op samenwerking tussen burgerinitiatieven, het verenigingsleven en het formeel sociaalwerkaanbod. Hoe komt samenwerking best tot stand en wat maakt samenwerking succesvol?

Tussentijdse evaluatie in 2022

Het actieplan kwam tot stand door middel van samenwerking met verschillende partners en stakeholders. Het actieplan is een vijfjarenplan, met een tussentijdse evaluatie op de Sociaalwerkconferentie in 2022. Die conferentie beschouwen we als een toonmoment waarop we Sterk Sociaal Werk dat de vijf krachtlijnen waarmaakt in beeld brengen en de bijdrage van het sociaal werk aan nieuwe antwoorden op maatschappelijke uitdagingen in kaart brengen.