Sociaal aan de slag met voedseloverschotten

Het doeboek “Sociaal aan de slag met voedseloverschotten” wil nieuwe initiatiefnemers helpen om hun project op het vlak van de sociale herbestemming van voedseloverschotten te realiseren. Het boek wil geen handleiding zijn maar geeft praktische tips en goede voorbeelden. Verder vertelt het waar men terecht kan voor ondersteuning.

Het boek Sociaal aan de slag met voedseloverschotten vindt u hier. Een gedrukt exemplaar van het boek "Sociaal aan de slag met voedseloverschotten" kunt u bestellen via het elektronisch bestelloket voor overheidspublicaties.

Wetenschappelijk onderzoek door het Vlaams Armoedesteunpunt

In de periode van 2012 tot en met 2015 financierde de Vlaamse overheid een consortium van Vlaamse onderzoeksinstellingen onder de naam Vlaams Armoedesteunpunt. De onderzoeksrapporten van dit wetenschappelijk steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek zijn online gepubliceerd op www.vlaamsarmoedesteunpunt.be.

Onderzoek 'persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede'

Eind 2016 startte Odisee, het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, in opdracht van minister Homans met een wetenschappelijk onderzoek naar modellen en kritische succesfactoren voor persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede. Het onderzoek werd in januari 2018 afgerond. Het onderzoeksrapport en meer informatie vind je hier terug.

Vlaams actieplan armoedebestrijding

De Vlaamse Regering stelt na haar aantreden een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding op. Dit actieplan komt tot stand met participatie van de doelgroepen en omschrijft de planning van de beleidsmaatregelen op korte en langere termijn.
Het is gebaseerd op de tien basisrechten van het Algemeen Verslag over de Armoede: het recht op participatie, maatschappelijke dienstverlening, gezin, rechtsbedeling, cultuur, inkomen, onderwijs, werkgelegenheid, wonen en gezondheidszorg.
Meer info hierover vindt u op de site www.vlaanderen.be/armoede.

Gekleurde armoede

De armoede bij mensen van allochtone origine is groter dan bij mensen van autochtone herkomst. Daarom zetten het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, afdeling Welzijn en Samenleving, en het Vlaams Minderhedencentrum samen hun schouders achter een seminarie “Gekleurde Armoede”. Hoe pakken we de armoede bij allochtonen aan? Tijdens een seminarie zochten deskundigen uit verschillende sectoren een antwoord op deze vraag. Ze analyseerden praktijkvoorbeelden, discussieerden over succesvoorwaarden en formuleerden aanbevelingen. Het verslag daarvan lees je in het verslagboek gekleurde armoede.

Ieder Kind Telt

Deze publicatie ondersteunt organisaties en beleidsverantwoordelijken die op lokaal niveau werk (willen) maken van de aanpak van kinderarmoede. Het boekje biedt informatie en inspiratie voor die lokale actoren. Sinds 2010, het Europees Jaar van de strijd tegen armoede, zijn meer cijfers beschikbaar over de situatie van kinderen in armoede. Ze maken duidelijk hoe groot de nood is aan een integrale aanpak van het probleem.
Het methodiekenboek 'Elk Kind Telt' vindt u hier. U kunt een gedrukt exemplaar bestellen via het elektronisch bestelloket voor overheidspublicaties.