Hier vindt u de richtlijnen en formulieren terug die gebruikt worden in het kader van de erkenning en subsidiëring van de Verenigingen waar armen het woord nemen.

Werkingsverslag verenigingen waar armen het woord nemen

Erkende verenigingen waar armen het woord nemen, moeten voor 1 mei een werkingsverslag over het voorbije werkingsjaar indienen. Het werkingsverslag omvat een inhoudelijk en een financieel luik.

Inhoudelijk werkingsverslag

Verenigingen die zijn ingedeeld bij de subsidiecategorie 'lokale vereniging' gebruiken hiervoor het modelformulier werkingsverslag lokale vereniging. Verenigingen die zijn ingedeeld bij de subsidiecategorie 'bovenlokale vereniging', maken een voortgangsrapport zoals bepaald is in het artikel 36, tweede lid van het uitvoeringsbesluit. Hiervoor is geen specifiek model uitgewerkt.

Financieel werkingsverslag

Jaarlijks bezorgt de administratie richtlijnen voor het opmaken van het financieel verslag. Welke stukken uw vzw moet indienen hangt af van het soort vzw. We onderscheiden kleine en grote vzw's. Het is aan de vereniging zelf om aan de hand van de criteria die bepaald zijn in de wet van de verenigingen zonder winstoogmerk, te bepalen of ze een kleine, grote of zeer grote vereniging zijn. 

Kleine vzw met vereenvoudigde boekhouding

Kleine vzw's met vereenvoudigde boekhouding moeten volgende stukken indienen:

Kleine vzw's voeren normaal een vereenvoudigde boekhouding, maar kunnen er ook voor kiezen om een dubbele boekhouding te voeren. Kleine verenigingen die er voor gekozen hebben om een volledige (dubbele) boekhouding te voeren moeten hun jaarrekening opmaken volgens het verkort model van de Nationale Bank, zoals beschreven bij de grote vzw's.

Kleine verenigingen moeten de jaarrekening ook neerleggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Grote vzw of kleine vzw met dubbele boekhouding

Grote vzw's of kleine vzw's met dubbele boekhouding moeten volgende stukken indienen:

Indien een vereniging minimum 20 werknemers telt, moet er ook een sociale balans worden ingediend bij de jaarrekening.

De administratie vraagt om de facultatieve vermeldingen (codes 70/74, 70, 73 en 60/61) op de jaarrekening in te vullen.

Activiteitenregister van een vereniging waar armen het woord nemen

Elke erkende vereniging waar armen het woord nemen, moet vanaf 1 januari 2013 een activiteitenregister bijhouden. Hierin registreert de vereniging minimaal de georganiseerde activiteiten in het kader van de beleidswerking en de georganiseerde interne én externe vormingsactiviteiten.

U kunt het activiteitenregister hieronder downloaden.

Aanvraagformulier voor een erkenning als vereniging waar armen het woord nemen

Kandidaat verenigingen waar armen het woord nemen kunnen – voor 1 mei – een aanvraag tot erkenning indienen. U gebruikt hiervoor het modelformulier 'aanvraag tot erkenning als vereniging waar armen het woord nemen'. 

Een ontvankelijke aanvraag is enkel mogelijk als de programmatie dit toelaat. Deze programmatie bestaat uit twee luiken:
1. Een algemeen maximum van 58 erkende verenigingen;
2. Een maximum aantal erkende verenigingen per programmatieregio.

In onderstaande tabel kunt u de spreiding over de programmatieregio’s raadplegen.

Programmatieregio Maximum aantal erkende verenigingen Erkende verenigingen op 1 januari 2022
Antwerpen 14 14
Brussel 9 7
Bovenlokale verenigingen  2 2
Limburg 9 7
Oost-Vlaanderen 14 11
Vlaams-Brabant 9 4
West-Vlaanderen 9 7
Totaal 58 maximum 52 actief

Op initiatief van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke besliste de Vlaamse Regering op 11 maart 2022 om het maximaal aantal te erkennen verenigingen waar armen het woord nemen te verhogen van 52 naar 58. Dit maakt het mogelijk om participatieprocessen van mensen in armoede op meer plaatsen te ondersteunen en bij te dragen aan de strijd tegen eenzaamheid bij mensen in armoede.

Dit betekent dat er ruimte is voor zes bijkomende erkenningen. De maximale aantallen erkenningen per programmatieregio blijven gelden. 

Op 30 maart 2022 organiseerde het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede, een informatiemoment over de uitbreiding van de erkenningen van verenigingen waar armen het woord nemen. U kan hier deze infosessie bekijken: