De afdeling Beleidscoördinatie staat in voor de erkenning en subsidiëring van autonome vrijwilligersorganisaties. Dit zijn organisaties wiens hoofddoelstelling de organisatie van vrijwilligerswerk is. Organisaties die een aanvraag willen doen om erkend te worden in het kader van autonoom vrijwilligerswerk, moeten daarvoor een aanvraagdossier indienen. We informeren u op deze pagina over:

 Meer informatie over de geldende regelgeving kan je hier terug vinden.

Welke organisaties komen in aanmerking om een aanvraagdossier in te dienen:

Een organisatie moet minstens aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Opgericht zijn als rechtspersoon die geen winst nastreeft of als specifiek initiatief van een openbaar bestuur;
 • Reeds gedurende minstens één jaar autonoom vrijwilligerswerk hebben georganiseerd;
 • De organisatie van het vrijwilligerswerk moet een hoofdzakelijke doelstelling zijn (concreet wordt getoetst of dit opgenomen staat in de statuten).

Daarnaast moet de organisatie werken rond minstens één van deze thema’s:

 • bevordering van de levenskwaliteit in voorzieningen: activiteiten die tot doel hebben de kwaliteit van het leven te verbeteren van personen die in voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin verblijven, en waarbij het persoonlijke contact centraal staat;
 • palliatieve verzorging: activiteiten die tot doel hebben een zo goed mogelijke levenskwaliteit te waarborgen aan terminale patiënten en hun naastbestaanden;
 • intergenerationele solidariteit: activiteiten met betrekking tot de solidariteit tussen zorgbehoevende ouderen en jongeren;
 • praktische en emotionele bijstand: activiteiten waarbij praktische en emotionele bijstand wordt geboden aan zieken, personen met een handicap en zwaar zorgbehoevenden, ter ondersteuning van thuisverzorgers of ter vervanging van familie, vrienden of partner;
 • verhoging van zelfredzaamheid: laagdrempelige activiteiten waarbij mensen in armoede actief betrokken worden om hun zelfredzaamheid te bevorderen, en om hun zelfwaardegevoel en kansen op zelfontplooiing te verhogen;
 • psychosociale begeleiding: activiteiten waarbij mensen met psychosociale moeilijkheden actief worden geholpen om hun zelfredzaamheid en hun kansen op zelfontplooiing te verhogen.
 • de weerbaarheid van jongeren: communicatie- of informatieactiviteiten, gericht op jongeren, die de weerbaarheid van de jongeren helpen verhogen;

Wanneer er vanuit sectorale regelgeving reeds een subsidie ontvangen wordt, dan komt een organisatie niet in aanmerking voor een subsidiëring in het kader van autonoom vrijwilligerswerk. Daarnaast verheldert het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk ook wat begrepen moet worden onder vrijwilligerswerk en wat niet. Zo vallen zelfhulp of informele zorg buiten het toepassingsgebied.

De Vlaamse Regering kan aanvullende erkenningsvoorwaarden bepalen.

Een aanvraagdossier moet bestaan uit:

 • de statuten of het besluit tot oprichting van de organisatie;
 • een lijst van de leden van de raad van bestuur van de organisatie of, als de organisatie geen rechtspersoon is, een lijst van de verantwoordelijken;
 • een activiteitenverslag over de werking van de organisatie gedurende een periode van een jaar voor de datum van de erkenningsaanvraag. In dat verslag geeft de organisatie aan binnen welke prioritaire thema's (zie hiervoor hogere opsomming) haar activiteiten vallen;
 • de structuur van de organisatie;
 • een beschrijving van de doelstellingen en de doelgroep van de organisatie;
 • de wijze waarop de organisatie concreet met vrijwilligers werkt: rekrutering, onthaal, opleiding, vorming, begeleiding;
 • de wijze waarop de vrijwilligers inspraak hebben in de organisatie en in de concrete situatie waarin ze worden ingeschakeld;
 • het aantal ingezette vrijwilligers;
 • een model van afsprakennota van de organisatie;
 • de wijze waarop en de mate waarin met professionelen die in dezelfde sector of hetzelfde werkveld werken, overleg wordt gepleegd;
 • in voorkomend geval de vermelding van de aan de vrijwilligers toegekende onkostenvergoedingen;
 • de afgesloten verzekering;
 • de goedgekeurde jaarrekening;
 • de begroting van het lopende jaar.

Let wel: De regelgeving verklaart nader waaraan bovenstaande elementen – zoals verzekering en afsprakennota – dienen te voldoen. Wij raden u dan ook ten stelligste aan om alle regelgeving door te nemen wanneer u het aanvraagdossier opmaakt. Tijdens de inspectie wordt afgetoetst of de organisatie conform de regelgeving werkt.

Voor het indienen van een erkenningsaanvraag, kan je gebruik maken van deze twee documenten:

Timing:

Indienen van een aanvraagdossier

 • Dossiers moeten voor 1 september bezorgd worden aan de afdeling Beleidscoördinatie (beleidscoordinatie.zorg@vlaanderen.be). U krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail.
 • U hanteert als onderwerpregel: "ERKENNINGSAANVRAAG vrijwilligersorganisatie + naam".
 • Uw dossier wordt onderzocht op ontvankelijkheid en indien u in aanmerking komt gaat voor 15 november een inspectiebezoek door.
 • Als blijkt dat uw organisatie niet aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, dan laten wij u dit uiterlijk op 1 december weten. We bezorgen u dan per aangetekende brief een gemotiveerd voornemen tot weigering van erkenning. Er is een beroepsmogelijkheid voorzien.
 • Als blijkt dat uw organisatie wel aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet, dan nemen wij voor 31 december de beslissing tot erkenning. Wij bezorgen u deze beslissing binnen de vijftien dagen per aangetekende brief.

Erkende organisaties

 • Wordt uw organisatie erkend, dan dient vanaf dan jaarlijks voor 30 april een inhoudelijk en financieel verslag te worden bezorgd aan de afdeling Beleidscoördinatie. Meer informatie hierover is op deze pagina te vinden.
 • Erkende organisaties komen te allen tijde in aanmerking voor inspectie.