Een conceptnota van het masterplan wat inhoudt:

a) een beschrijving van de totaliteit van de geplande investeringen voor de komende tien jaar, met daarbij:

  • de visie op de zorginfrastructuur met omschrijving van de doelgroep(en) en capaciteit(en)
  • eventueel een opdeling in projecten en fasering, de uitvoeringstermijnen en geraamde investeringsbijdragen

b) op niveau van de site(s): globale schetsen, waarop te zien zijn:

  • de aanleg en zoneringsplannen van terreinen, gebouwen en parkings;
  • de ligging van de verschillende diensten van de voorziening, en de onderlinge samenhang tussen de diensten;
  • een analyse van de bewoners-, bezoekers-, personeels- en goederenstromen