De regelgeving legt vast welke verzekeringen afgesloten moeten zijn.

  • Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid die de AMA-begeleider afsluit voor zichzelf

Artikel 46 van het uitvoeringsbesluit (zie: regelgeving) bepaalt dat AMA-begeleiders een verzekering BA hebben ter dekking van de risico’s die verbonden zijn aan het uitvoeren van de opdrachten in het kader van AMA. Een dergelijke polis moet het risico dekken van de AMA-begeleider voor de burgerlijke aansprakelijkheid als gevolg van beroeps- en inschattingsfouten door de eigen werknemers. De meeste voorzieningen en instellingen beschikken over een zo’n verzekering. Toch moet de AMA-begeleider de verzekeringsmaatschappij vooraf op de hoogte brengen van de begeleiding inzake AMA, om te laten onderzoeken of de bestaande polis BA afdoende dekking biedt. Deze verzekering vormt een voorwaarde om erkend te worden als AMA-begeleider.

  • Verzekeringen Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid die de AMA-begeleider afsluit voor de deelnemer.

Artikel 47 van het uitvoeringsbesluit (zie: regelgeving) bepaalt dat AMA-begeleiders instaan voor het afsluiten van een verzekering lichamelijke ongevallen en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de deelnemer.

De verzekering lichamelijke ongevallen wordt afgesloten voor lichamelijke ongevallen op de werkpost en op de weg van en naar de werkpost. De weg van en naar de werkpost moet op eenzelfde wijze geïnterpreteerd worden als het begrip “arbeidsweg” in de wetgeving op arbeidsongevallen.

De begeleider arbeidsmatige activiteiten sluit ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af voor de deelnemer. Deze polis dekt de aansprakelijkheid van de deelnemer voor schade die hij aan derden zou veroorzaken in zijn privéleven. Het is belangrijk dat de begeleider bij de verzekeringsmaatschappij nagaat dat arbeidsmatige activiteiten gelden als een bezigheid die door de deelnemer in de privésfeer worden uitgeoefend of als een activiteit die deel uitmaakt van de normale activiteiten van de begeleider arbeidsmatige activiteiten.

  • Werkpost neemt de deelnemer op in de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

De bijlage bij het Ministerieel Besluit (zie: regelgeving) bepaalt dat de werkpost de deelnemer opneemt in zijn exploitatieverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Die kan de werkpost dekken wanneer de deelnemer schade toebrengt aan derden. Ook wanneer de deelnemer schade oploopt door de fout van de werkpost zal deze polis een tegemoetkoming kunnen uitkeren.

Mogelijk behoren de activiteiten die een organisatie opneemt als werkpost in het kader van AMA niet tot de normale activiteiten van de organisatie. In dat geval zijn ze niet automatisch mee verzekerd in de polis burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie die optreedt als werkpost. De werkpost moet dan ook melden aan zijn verzekeringsmaatschappij dat hij activiteiten zal opnemen als werkpost in het kader van AMA. Meestal biedt een clausule voor onbezoldigde medewerkers voldoende dekking voor het risico van aansprakelijkheid van de organisatie als werkpost en zal de werkpost geen bijkomende premie hoeven te betalen. In de polis moeten wel alle verzekerden worden opgesomd, ook de deelnemer arbeidsmatige activiteiten.

  • Eventueel: de werkpost sluit een zaakschadeverzekering af

De werkpost is niet verplicht om een zaakschadeverzekering af te sluiten. Zo’n verzekering vergoedt de schade indien er niemand aansprakelijk is voor de ontstane schade. Door bijvoorbeeld voor de waardevolste machines in de organisatie een zaakschadeverzekering af te sluiten, beschermt de werkpost zijn eigen materialen ook als er geen aansprakelijke is die moet instaan voor de geleden schade.