De erkende begeleider AMA moet nagaan of de persoon in aanmerking komt voor de deelname aan AMA en toestemming vragen aan de uitkeringsinstantie. Dit bewijs moet je niet indienen bij de aanvraag maar ter beschikking houden.

 • niet-werkende werkzoekenden, vermeld in artikel 1, 8°, van het besluit van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding:
  • De deelnemer moet een toelating krijgen van VDAB (status ‘niet-toeleidbaar’). Personen met een status “arbeidszorg” komen niet in aanmerking voor AMA. VDAB maakte een procedure en modelaanvraag op. De deelnemer kan zijn aanvraag AMA elektronisch indienen.
 • personen met een leefloon:
  • De deelnemer moet een toelating krijgen van het OCMW. Hier is geen standaardprocedure. Je moet de aanvraag bij een groot OCMW versturen naar het hoofd van de dienst maatschappelijk werk en bij een klein OCMW naar de voorzitter van het OCMW.
 • personen die arbeidsongeschikt erkend zijn in de zin van de uitkeringsverzekering voor werknemers en/of de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten:
  • De deelnemer moet een toelating krijgen van de adviserend arts. Verzend het formulier niet-bezoldigde activiteit naar de adviserend arts van de AMA-deelnemer. Opgelet: als “organisatie” vul je de werkpost in!
  • Voor personen in arbeidsongeschiktheid die reeds beschikking over een toelating “onbezoldigde activiteiten” moet er geen nieuwe toelating worden aangevraagd voor zover de lopende toelating maximum 2 jaar oud is en de activiteit dezelfde blijft.
  • Voor personen in arbeidsongeschiktheid die beschikken over een toelating “vrijwilligerswerk” en wensen in te stappen in AMA, moet er voorlopig geen nieuwe toelating “onbezoldigde activiteiten” worden aangevraagd.
 • personen die een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming ontvangen:
  • Hier is geen toestemming nodig.

Opgelet! Indien er verschillende uitkeringen gecombineerd worden, dan moet elke betrokken uitkeringsinstantie zijn toestemming gegeven hebben.