Waar kan ik terecht met een klacht over een voorziening?

U kunt niet rechtstreeks bij Zorginspectie terecht voor klachten over welzijns- of zorgvoorzieningen. We verwijzen u dus vriendelijk naar de verschillende bevoegde entiteiten van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zij onderzoeken uw klacht en oordelen of een inspectie aangewezen is om de klacht verder te behandelen.

Als Zorginspectie een klacht onderzoekt in een voorziening, worden steeds een aantal stappen doorlopen. Deze verschillende stappen zijn beschreven in een folder. U kan deze folder ook op papier opvragen door te mailen naar contact.zorginspectie@vlaanderen.be met vermelding van uw adresgegevens.

Een verduidelijking van enkele veel gebruikte termen:

  • voorzieningen: alle organisaties, opvanglocaties, netwerken, beheersinstanties, … die geïnspecteerd kunnen worden door Zorginspectie. Een overzicht van voorzieningen die door Zorginspectie geïnspecteerd worden, vindt u elders op onze website.
  • ontwerpverslag: na elke inspectie wordt in principe een inspectieverslag gemaakt. Een eerste stap is een ontwerpverslag. Een geïnspecteerde voorziening kan altijd reageren op onjuistheden in het inspectieverslag. Ook de klachtindiener heeft in sommige gevallen een reactiemogelijkheid.
  • definitieve verslag: na een reactie van een klachtindiener en/of een voorziening kan het ontwerpverslag aangepast worden. Het uiteindelijke resultaat is het definitieve verslag. Als het ontwerpverslag niet wordt aangepast dan wordt deze versie het definitieve verslag.

Waar kan ik terecht met een klacht over een inspectie?

Het Klachtendecreet van 1 juni 2001 geeft iedere burger het recht om kosteloos een klacht in de dienen bij een bestuursinstelling over haar handelingen en werking. Zorginspectie valt onder de toepassing van dit decreet en heeft dus een procedure voor klachtenbehandeling.

Werkwijze

Klachten over het verloop van een inspectie komen terecht bij onze klachtbehandelaar. Die onderzoekt autonoom de ontvankelijkheid van iedere klacht volgens artikels 5 en 9 van het Klachtendecreet.

  • Is een klacht onontvankelijk, dan brengt de klachtbehandelaar de indiener daarvan schriftelijk op de hoogte.
  • Is een klacht ontvankelijk, dan gaat de klachtenbehandelaar de gegrondheid van de klacht na. Het is mogelijk dat de klachtenbehandelaar daarvoor bijkomende gegevens opvraagt aan de indiener, of dat de indiener uitgenodigd wordt voor een onderhoud.

Binnen de 45 dagen na de ontvangst van de klacht maakt de klachtenbehandelaar zijn bevindingen schriftelijk over aan de klachtindiener. Is de klachtindiener het niet eens met de bevindingen van de klachtenbehandelaar, dan kan die zich wenden tot de Vlaamse Ombudsman.

Contactpersoon voor klachten

Voor klachten over het verloop van een inspectie kunt u het klachtenformulier gebruiken. U kunt ons ook contacteren op:

 

Postadres:
Zorginspectie
t.a.v. de klachtenbehandelaar
Koning Albert II-laan 15 bus 497
1210 Brussel