Voor de sectoren die vallen onder de klassieke VIPA-financiering worden in essentie geen prioriteitscriteria vooropgesteld voor de toekenning van investeringssubsidies in 2017. Er werd wel rekening gehouden met de budgettaire mogelijkheden én er werden, ten behoeve van een evenwichtige verdeling tussen de sectoren, scharnierdatums vastgelegd om te bepalen welke subsidieaanvragen in 2017 gehonoreerd kunnen worden.

Concreet betekent dit het volgende:

 • Projecten voor Bijzondere Jeugdbijstand met een aanvraag ingediend vóór 31/12/2016
 • Projecten voor Centra voor Algemeen Welzijnswerk met een aanvraag ingediend vóór 31/12/2016
 • Projecten voor Kind en Gezin met een aanvraag ontvankelijk vóór 30/6/2016
 • Personen met een handicap:
  • Projecten voor minderjarigen of kortverblijf ontvankelijk vóór 30/05/2016
  • Projecten voor revalidatiecentra en observatiecentra ontvankelijk vóór 30/04/2016
  • Projecten bijzondere uitrusting  ontvankelijk vóór 7/03/2017
 • Psychiatrische verzorgingstehuizen: aanvraag ontvankelijk vóór 31/12/2015
 • Ouderenzorg: de projecten die een ontvankelijk technisch-financieel plan indienden vóór 1/1/2015 hebben de oproep voor het indienen van een aanvraag voor het infrastructuurforfait voor het projectdeel woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf ontvangen. Daarin wordt ook de vraag gesteld of het projectdeel lokaal dienstencentrum en/of dagverzorgingscentrum nog wordt uitgevoerd en wat de timing daarvan is. Op basis hiervan zal er een planning opgemaakt worden voor het toekennen van de subsidiebeloftes voor het projectdeel lokaal dienstencentrum en/of dagverzorgingscentrum. Projecten voor een lokaal dienstencentrum en/of dagverzorgingscentrum die geen deel uitmaken van een technisch-financieel plan dat vóór 1/1/2015 werd ingediend, zullen in principe niet in 2017 gehonoreerd kunnen worden.

Toegepast op alle ingediende aanvragen voor het bekomen van investeringsbetoelaging geeft dit volgende voorlopige verdeling van de VIPA-investeringskredieten in 2017 (deze becijfering is gebeurd op basis van voorlopige, ingeschatte bedragen op dossierniveau):

Bijzondere jeugdbijstand 7,8 miljoen euro
Centra voor algemeen welzijnswerk 3,2 miljoen euro
Kinderopvang, Centra voor kinderzorg- en gezinsondersteuning en Vertrouwenscentra kindermishandeling 11,6 miljoen euro
Pilootproject zorg 3 miljoen euro
Voorzieningen voor personen met een handicap 22,2 miljoen euro
Verzorgingsinstelling (pilootproject zorg en psychiatrische verzorgingstehuizen) 10,4 miljoen euro
Wijkgezondheidscentra, Centra Geestelijke Gezondheidszorg en Beschut Wonen 0,9 miljoen euro

De dossierstop die van toepassing was binnen de sector voor personen met een handicap wordt opgeheven. Daarbij zullen er - in afwachting van het nieuwe financieringssysteem - enkel aanvragen in autofinanciering behandeld worden. Het VIPA wil nu reeds benadrukken dat de voorzieningen die nu opteren voor autofinanciering in principe in aanmerking kunnen komen voor het nieuwe financieringssysteem, maar enkel voor zover ze voldoen aan de criteria (o.a. het huisvesten van personen met een handicap met een bepaalde zorgzwaarte) die de Vlaamse Regering in kader van het nieuw financieringssysteem nog dient vast te leggen.

De dossierstop was sowieso niet van toepassing op:

 • de aanvragen die door voorzieningen zouden worden ingediend die beschikken over een vergunning voor de uitbreiding van hun capaciteit, of die werken binnen voorlopige infrastructuur ingevolge een uitbreiding binnen de VIPA-buffer of als gevolg van een recente uitbreiding voor units voor geïnterneerden;
 • de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen
 • de Revalidatiecentra.
 • de Voorzieningen voor Minderjarigen

Bijkomende info:
Hierbij vindt u een lijst van projecten die potentieel in aanmerking komen voor betoelaging voor zover ze een positief advies van de VIPA-coördinatiecommissie verkrijgen en ze ook voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Het toegekende budget, of het om nieuwbouw, uitbreiding dan wel renovatie gaat en het aantal plaatsen kunnen nog niet worden meegedeeld. De dossierbehandeling is nog niet volledig afgerond. Zodra per dossier de functionele, financiële en bouwtechnische adviezen beschikbaar zijn, komt het dossier op de VIPA-coördinatiecommissie. Op dat moment worden alle gegevens per project beschikbaar en gevalideerd.

Voor eventuele bijkomende inlichtingen kan u terecht bij het VIPA.

Categorie: 
Algemeen - VIPA