Commissie multifunctionele infrastructuur van start

Multifunctionele zorginfrastructuur

U overweegt om, eventueel samen met een andere initiatiefnemer, een gebouw te realiseren dat voorzieningen van verschillende welzijns- en gezondheidssectoren huisvest, maar u botst op infrastructuurregelgeving die dit bemoeilijkt of verhindert? 

Het besluit van de Vlaamse Regering multifunctionele infrastructuur (BVR MFI) biedt een juridisch kader om hieraan tegemoet te komen.  Dit besluit voorziet:

  • randvoorwaarden voor de realisatie van multifunctionele infrastructuur;
  • afgestemde VIPA-infrastructuurnormen over sectoren van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) heen;
  • de mogelijkheid om af te wijken van de vergunnings-, erkennings- en subsidieregelgeving;

Randvoorwaarden

Samen onder één dak kan: 

  1. als de kwaliteitsvolle werking van de WVG-voorzieningen gegarandeerd blijft;
  2. als je samen zoveel mogelijk ruimtes deelt.

Zorginfrastructuur kan hierbij ook zowel binnen als buiten de openingsuren ter beschikking gesteld worden van derden.  Het gebouw openstellen en/of ruimtes ervan delen (2) kunnen echter enkel als de kwaliteitsvolle werking van de voorziening (1) gegarandeerd wordt. 

Afgestemde infrastructuurnormen WVG-voorzieningen

De VIPA-infrastructuurnormen (ruimtes en oppervlaktes) zijn over de zorgsectoren heen maximaal op elkaar afgestemd, zodat gebouwen van zorgvoorzieningen eenvoudiger van bestemming kunnen veranderen, mocht dit nodig zijn.  Deze afgestemde normen gelden sinds 20 juli 2019 voor alle nog te bouwen projecten die betoelaagd worden door het VIPA. 

Afwijken van infrastructuurregelgeving infrastructuur

De minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding kan door het BVR MFI afwijken van de infrastructuurnormen in de vergunnings-, erkennings- en subsidieregelgeving als deze de realisatie van multi-functionele infrastructuur bemoeilijken.  Zo kunt u bvb. gespreks-, personeels- of eetruimtes delen, waardoor u globaal minder moet bouwen dan wanneer u elk apart een gebouw voor uw voorziening zou zetten.   

Commissie multifunctionele infrastructuur

U kunt een aanvraag tot afwijking van de infrastructuurregelgeving indienen bij de commissie multifunctionele infrastructuur, die de minister over deze aanvragen adviseert.  In deze commissie beoordelen vertegenwoordigers van het VIPA en van de betrokken functioneel bevoegde WVG-agentschappen samen uw aanvraag aan de hand van de eerder vermelde randvoorwaarden.  Als bepaalde vragen tot afwijking regelmatig terugkomen, dan kan de commissie de minister adviseren om de betrokken regelgeving in die zin te wijzigen.

Dien uw afwijkingsaanvraag in door dit aanvraagformulier ingevuld naar vipa@vlaanderen.be te sturen.  Vermeld in de titel van je e-mail ‘commissie multifunctionele infrastructuur’.  Neem gerust contact op met: 

ENTITEIT AANSPREEKPUNT CONTACTGEGEVENS
Departement WVG Christophe Cousaert E-mail: christophe.cousaert@vlaanderen.be
Telefoon: 02-553 32 25

Loket multifunctionele infrastructuur

vipa@vlaanderen.be vormt ook het loket voor andere vragen m.b.t. de realisatie van multifunctionele infrastructuur.  Wij proberen uw vraag te beantwoorden of u naar de bevoegde instantie te verwijzen als dit nodig is.  Wij bundelen vragen en antwoorden om zo geleidelijk aan kennis op te bouwen.  We stellen deze kennis dan ook ter beschikking van andere (potentiële) initiatiefnemers. 

Multifunctionele zorg- en onderwijsinfrastructuur

U overweegt om een gebouw te realiseren dat zowel welzijns- als onderwijsvoorzieningen huisvest?  De beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en Onderwijs en Vorming (OV) en het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) hebben een Forum Multifunctionele Infrastructuur Zorg-Onderwijs (Forum MFI Zorg-Onderwijs) opgericht.  Dit Forum heeft geen adviserende functie zoals de commissie multifunctionele infrastructuur heeft, maar neemt wel een informerende en begeleidende rol op waarbij het klantgericht probeert mee te denken en oplossingen probeert aan te reiken voor vragen en problemen die haar door initiatiefnemers van multifunctionele projecten worden voorgelegd.

Door de projecten zo vroeg mogelijk samen te bekijken, wil het Forum tot meer geïntegreerde oplossingen komen.  Zo kunnen bvb. een school en een kinderdagverblijf bij de realisatie van hun gemeenschappelijk project enkele ruimtes delen (personeelsruimtes, toiletten, …) i.p.v. elk apart deze ruimtes te moeten voorzien.  Ook kan men bvb. bepaalde ruimtes (sporthal, vergaderzalen, …) aan de straatkant of dichtbij de ingang voorzien, zodat ze gemakkelijk gedeeld kunnen worden zonder dat derden het hele gebouw of terrein moeten betreden.  De behandeling van uw infrastructuurdossier verloopt verder via de gebruikelijke procedures van VIPA/GO!/AGION/betrokken WVG-agentschap.

Praktisch

Wilt u uw project voorleggen aan het Forum MFI Zorg-Onderwijs?  Neem dan contact op met één van onderstaande aanspreekpunten: 

ENTITEIT AANSPREEKPUNT CONTACTGEGEVENS
Departement WVG Christophe Cousaert E-mail: christophe.cousaert@vlaanderen.be    
Telefoon: 02-553 32 25
Departement OV Geert Leemans E-mail: geert.leemans@ond.vlaanderen.be     
Telefoon: 02-553 95 74
AGION Annelies Geerts E-mail: annelies.geerts@agion.be  
Telefoon: 02-553 32 25
GO! Els Canini E-mail: els.canini@g-o.be
Telefoon: 02-553 32 25

Meer info over Multifunctionele infrastructuur vindt u op de VIPA-website.

Categorie: 
Algemeen - VIPA - multifunctioneel bouwen