De voorbije lente stond geheel in het teken van het coronavirus. Welzijn en gezondheid stonden en staan volop in het middelpunt van de publieke aandacht.

Het COVID-19 virus is echter nog niet verdwenen. Er blijft nog heel wat onzekerheid over zowel de duur als de verdere omvang van de coronacrisis. Volgens verschillende predictiemodellen is de kans groot dat we later dit jaar opnieuw geconfronteerd zullen worden met een verhoging van het aantal besmette personen in onze samenleving.

Ook het overheidstoezicht heeft hier een rol in te vervullen. We weten dat de afgelopen periode veel werd gevraagd van de organisaties, de medewerkers, de bewoners, de families… Daarom komen we organisaties niet sec afrekenen op het geleverde werk, en ook niet op plannen die in ontwikkeling zijn. We willen wel een soort spiegel komen voorhouden, zodat het voor de organisatie en voor ons duidelijk is hoe het ervoor staat in de voorziening mocht zich een clusteruitbraak voordoen. 

Wat gaan we inspecteren? Samengevat komt het hier op neer:

  • Handhaving van de algemene (preventieve) coronamaatregelen, conform de toepasselijke richtlijnen.
  • Paraatheid voor een nieuwe uitbraakgolf, op grote lijnen.
  • Elementen van kwaliteit van zorg en leven:
    • zoals die op het ogenblik van de inspectie worden vastgesteld.
    • zoals die maximaal gegarandeerd kunnen worden bij een nieuwe uitbraak.

Meer details over de aspecten die aan bod komen, zijn uitgewerkt in het modelverslag.

In het besluit bij het verslag worden de eventuele verbeterpunten geformuleerd. De organisatie kan hiermee aan de slag om de eigen werking verder vorm te geven. In een breder perspectief geeft de informatie uit deze inspecties inzicht in de knelpunten op sectorniveau en de potentiële knelpunten bij een volgende uitbraak.

We opteren voor aangekondigde inspectiebezoeken, vanaf begin juli.

We willen bij de bezoeken een maximale veiligheid garanderen voor de gesprekspartners, het personeel, de aanwezige cliënten en onze eigen inspecteurs. Daarom ontvingen onze inspecteurs het nodige beschermmateriaal en kregen ze grondige opleidingen inzake preventie in het algemeen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in het bijzonder. We proberen de bezoeken ook in duur te beperken. Op het moment dat de afspraken worden gemaakt, kan hierover nog informatie uitgewisseld worden.

Categorie: 
Zorginspectie
Trefwoorden: 
Gehandicaptenzorg