Op 26 oktober 2018 bekrachtigde de Vlaamse Regering de omzendbrief over lokaal sociaal beleid.

Via deze omzendbrief willen we de lokale besturen informeren over het decreet lokaal sociaal beleid en, met de start van de nieuwe lokale beleidscyclus, handvaten aanreiken in functie van hun lokaal sociaal beleid voor de periode 2020-2025, en de bijhorende meerjarenplanning.

Het lokaal sociaal beleid is het geheel van acties die lokale besturen en andere actoren ondernemen om alle inwoners van een gemeente toegang te geven tot de sociale grondrechten. Het gaat onder meer om het recht op sociale bijstand, arbeid, goede huisvesting en onderwijs.  

Met het decreet lokaal sociaal beleid (9/02/2018) bevestigen we het belang van een sterk lokaal sociaal beleid op lokaal niveau en vragen we de lokale besturen om hierin de leiding te nemen. Het decreet stelt ons in de mogelijkheid om lokale besturen te ondersteunen in deze opdracht. Dit doen we door het formuleren van Vlaamse beleidsprioriteiten voor de lokale beleidscyclus 2020-2025 op basis van het zgn. Planlastendecreet. Daarnaast voorzien we ook een aantal belangrijke beleidsmaatregelen op het vlak van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, waar de lokale besturen gebruik van kunnen maken om een sterk lokaal sociaal beleid te realiseren.  Deze Vlaamse beleidsprioriteiten en belangrijke beleidsmaatregelen zijn opgenomen in de omzendbrief.

Meer informatie over het thema lokaal sociaal beleid kan je op de website terug vinden.

Categorie: 
Algemeen - Welzijn en Samenleving