Het lokaal sociaal beleid is het geheel van acties die OCMW, gemeente en andere actoren ondernemen om alle inwoners van een gemeente toegang te geven tot de sociale grondrechten. Het gaat onder meer om het recht op

  • Sociale bijstand,
  • Arbeid,
  • Goede huisvesting
  • Onderwijs.

Gemeente en OCMW zijn samen verantwoordelijk voor de co√∂rdinatie van het sociale beleid in hun gemeente. Ze moeten bij de ontwikkeling van dit beleid ook de bevolking en ander actoren betrekken. 

Het lokaal sociaal beleid wil de dienstverlening voor elke burger maximaal toegankelijk maken. Dit gebeurt onder andere via een Sociaal Huis. Dit wordt de plaats waar burgers terecht kunnen voor sociale dienstverlening in hun gemeente, buurt of wijk. Indien nodig verwijst het Sociaal Huis de burger door naar de juiste dienst in de gemeente of in de regio.

Het decreet lokaal sociaal beleid stimuleert de samenwerking tussen OCMW, gemeente en andere organisaties.

Wat doen wij?

We ondersteunen de lokale besturen bij de ontwikkeling en uitvoering van het lokaal sociaal beleid, via partners zoals de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden samenwerkingsakkoorden afgesloten.

Adressen

Lees meer

Contact

Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
T 02 553 33 30
E-mail