Het lokaal sociaal beleid is het geheel van acties die lokale besturen en andere actoren ondernemen om alle inwoners van een gemeente toegang te geven tot de sociale grondrechten. Het gaat onder meer om het recht op sociale bijstand, arbeid, goede huisvesting en onderwijs.

Decreet lokaal sociaal beleid

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014 - 2019 staat dat de lokale besturen (gemeente en OCMW) volmondig erkend worden als cruciale partners in het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid. Met het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid bevestigen we het belang van een sterk sociaal beleid op lokaal niveau en vragen we de lokale besturen om hierin de leiding te nemen.

Het decreet Lokaal Sociaal Beleid wil lokale besturen ondersteunen bij het voeren van een lokaal sociaal beleid, rekening houdend met het decreet Lokaal Bestuur, via vier inhoudelijke hoofdstukken:

  • lokaal sociaal beleid als onderdeel van de meerjarenplanning
  • regie van de lokale sociale hulp- en dienstverlening
  • toegankelijke hulp- en dienstverlening en onderbescherming aanpakken
  • vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening

Ook een sociaal beleid in samenwerking met andere lokale besturen wordt mogelijk gemaakt.

Daarnaast voorziet het decreet in een ondersteuningsbeleid vanuit Vlaanderen, via de opmaak van Vlaamse beleidsdoelstellingen en -prioriteiten die gelinkt zijn aan de bepalingen van het decreet, zoals vermaatschappelijking of het tegengaan van onderbescherming. Hierover zal later ruimer gecommuniceerd worden.

Dit decreet Lokaal Sociaal Beleid is op 31 januari 2018 in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement aangenomen en op 9 februari 2018 bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

Wat doen wij?

De afdeling Welzijn en Samenleving ondersteunt lokale besturen bij de ontwikkeling en uitvoering van het lokaal sociaal beleid, via regionale beleidsmedewerkers en partners zoals de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een convenant afgesloten.

Adressen

Lees meer

Contact

Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 Brussel
T 02 553 33 30
E-mail