Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) en het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) werken samen om energie te besparen en zo een aanzienlijke kostenbesparing op de energiefactuur voor de zorgsector te realiseren. In totaal willen ze tegen eind 2018 ongeveer 1000 Vlaamse welzijns- en zorgvoorzieningen grondig analyseren en hen verbeteracties voorstellen. Een pilootproject met 30 representatieve voorzieningen, toont nu alvast het geweldige potentieel aan. Als de sector alle voorgestelde maatregelen uitvoert, kan ze jaarlijks 28 miljoen euro besparen en de CO2-uitstoot met 135.000 ton of 30% verminderen.

De  zorgsector is een grote energieverbruiker, met een jaarlijks verbruik van bijna 2.600 GWh - goed voor 460.000 ton CO2 - en een bijhorende kost van ruim 140 miljoen euro. Daarom werd op 12 januari een klimaatengagement ondertekend door minister Jo Vandeurzen, samen met acht koepelorganisaties, het VEB en het VIPA. De sector streeft in dit engagement naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09%. Om deze doelstelling te realiseren stelt het VIPA aan de sector middelen ter beschikking om gratis energieprestatiediagnoses op maat uit te voeren. Het VEB ondersteunt de sector en biedt een raamcontract aan waardoor het voor voorzieningen zeer eenvoudig is om een diagnose voor hun patrimonium te laten uitvoeren.

Samen met het VIPA zorgt het VEB voor de nodige ondersteuning om dat engagement te realiseren. Stap één is een pilootproject bij 30 voorzieningen (woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap, kinderdagverblijven, … ) waarbij gekeken wordt hoe het energieverbruik rationeler en efficiënter kan en hoe de CO2-uitstoot kan dalen.

Onderzoek naar potentieel voor de zorgsector

Het VEB heeft voor deze 30 voorzieningen reeds energieprestatiediagnoses op maat, of ‘potentieelscans’ uitgevoerd. Naast het besparingspotentieel , wordt ook gekeken naar de fysieke staat van de gebouwen en de installaties, de comfortfactor (isolatie, ventilatie, vocht, temperatuur, …), de onderhoudskosten en de toekomstplannen voor een gebouw.

De voorziening krijgt een concrete planning die haar een goed overzicht geeft van de impact van de voorgestelde maatregelen: de timing, de kosten, het terugverdieneffect en de gerealiseerde energiebesparing. Op basis van dit dynamisch plan kiest zij welke van de voorgestelde maatregelen zij neemt, en wanneer ze die uitvoert. Zo kan iedere voorziening in detail zien welke resultaten ze boekt door de aanbevelingen van het VEB op te volgen, welke financiële besparingen worden gerealiseerd en hoe de CO2-uitstoot wordt gedrukt.

1.000 voorzieningen onder de loep

Het pilootproject laat toe om het potentieel voor de hele zorgsector in kaart te brengen. De resultaten zijn alvast veelbelovend.

Een jaarlijkse kostendaling van 28 miljoen euro: de kosten dalen gemiddeld met 12% voor elektriciteit en met 33% voor aardgas.

9.000 ton CO2 minder door het gedaalde elektriciteitsverbruik, en 126.000 ton CO2 minder door het gedaalde aardgasverbruik. Samen goed voor een daling van de  CO2-uitstoot van de hele zorgsector met 30%.

De eerste energieprestatiediagnoses op maat tonen aan dat die daling van de kosten en van de CO2-uitstoot er komt dankzij drie types maatregelen:

  • de optimalisaties van de technische installaties zoals de stookplaats;
  • de voor de hand liggende maatregelen zoals isolatie vernieuwen of vervangen, enkel glas vervangen of efficiënter verlichten;
  • de maatregelen op langere termijn die meestal betrekking hebben op de gebouwschil en het toevoegen van uitgebreide hernieuwbare energie-installaties (warmtepomp, warmteboilers, zonnepanelen).

Uit de resultaten van de eerste 10 scans blijkt al dat maatregelen die te maken hebben met de verwarmingsinstallatie, koeling en ventilatie alleen al zorgen voor een 241 ton minder CO2-uitstoot. Tegen het einde van 2018 zal het VEB meer dan 1.000 dergelijke energieprestatiediagnoses op maat uitvoeren.

28 miljoen euro besparen

Op basis van de grondige analyse en de concrete aanbevelingen van het VEB, krijgen de voorzieningen meteen advies op maat.

“Op basis van de eerste potentieelscans van de 1.000 die het VEB voor Vlaamse zorginstellingen laat uitvoeren, bespaart de zorgsector 28 miljoen euro en 135.000 ton CO2. Het VEB in actie als ontzorger van de zorgsector.” - Bart Huybrechts, Voorzitter Vlaams EnergieBedrijf

Met dat besparingspotentieel ziet de zorgsector een vijfde van zijn energiekost wegvallen. Jaarlijks besteedt de sector immers ruim 140 miljoen euro aan energie.

“Voor de zorg- welzijnssector is deze samenwerking met het VEB pure winst. Dankzij de analyse en de verbeteracties van het VEB kunnen de voorzieningen 28 miljoen euro vrijmaken om extra in te zetten voor hun eigenlijke dienstverlening, daar wint uiteindelijk ook de burger bij.” - Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

“Bij onze buitenschoolse kinderopvang bleek dat de kamerthermostaten niet correct ingesteld stonden. Door deze maatregel kunnen we al 10% brandstof besparen. Het hellend dak kan voorzien worden van een PV-installatie waardoor de helft van het elektriciteitsverbruik via zonne-energie kan opgewekt worden. De stookplaats is sterk verouderd, en een renovatie op korte termijn dringt zich op. Op langere termijn kan ook het platte dak gerenoveerd en geïsoleerd worden en kan de verlichting vervangen worden door led verlichting. Dit maatregelenpakket levert een besparing op van 28% elektriciteit en 60% brandstof waardoor de ecologische voetafdruk met 14 ton CO2-uitstoot verkleint.” - Michiel Denolf, Diensthoofd Buitenschoolse Kinderopvang Tongerlo

Contact:
Liesbeth Wyseur, woordvoerster Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), 02 553 34 78
Bart Huybrechts, voorzitter Vlaams Energiebedrijf (VEB), +32 486 88 85 55, bart.huybrechts@vlaamsenergiebedrijf.eu

Meer informatie vind je op de website.

Categorie: 
VIPA